Loading
מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

תקנון מועדון לקוחות

תקנון תוכנית נאמנות ללקוחות קסטרו

תוכנית נאמנות ללקוחות קסטרו מודל בע"מ (להלן:"התוכנית" ו"קסטרו" בהתאמה) ומיועדת ללקוחות קסטרו המעוניינים להיות חברים בתוכנית, בכפוף להוראות תקנון זה (להלן: "התקנון").

תוכנית הנאמנות תקפה בחנויות קסטרו, קסטרו מן וקסטרו (ילדים) בישראל בלבד, ואינה תקפה בחנויות קסטרו עודפים (להלן: "חנויות קסטרו")

 1. חברות בתוכנית

   • חבר בתוכנית הנאמנות הינו מי שהצטרף לתוכנית ושילם דמי חבר והכל בהתאם להוראות תקנון זה להלן (להלן: "חבר בתוכנית הנאמנות").
   • ההצטרפות לתוכנית כרוכה בתשלום דמי חבר שנתיים של 80 ₪ (להלן: "דמי החברות"). התשלום יבוצע במעמד ההצטרפות לתכנית. קסטרו שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, מעת לעת, את שיעור דמי החברות, להגדילם או להפחיתם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת, לרבות מתן האפשרות להצטרף לתוכנית הנאמנות ללא תשלום דמי חבר. למען הסר ספק, במידה וחבר הצטרף לתוכנית ושילם את דמי החברות ולאחר מכן דמי החברות פחתו, לא יהיה החבר זכאי להחזר ו/או להנחה כלשהם על דמי החברות שכבר שילם.
   • החברות בתוכנית הנאמנות אינה מוגבלת בזמן.
   • כתנאי לחברות בתכנית מתחייב החבר למלא טופס הצטרפות לתכנית ובמסגרתו למסור לחברה את פרטיו האישיים המלאים. החבר מתחייב כי לכל הפחות, ימסרו הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מספר תעודת זהות, תאריך לידה ואמצעי ליצירת קשר באחד האופנים הבאים לפחות: מספר טלפון נייד ו/או כתובת למשלוח דואר ו/או כתובת למשלוח דואר אלקטרוני (כולם יחד להלן: "פרטי ההתקשרות"). החבר מאשר כי ידוע לו מילוי פרטי ההתקשרות על גבי טופס ההצטרפות באופן ברור וקריא מהווה תנאי לחברות בתכנית וכי החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, לסרב לקבל חבר כלשהו לתכנית במידה ולא מסר לחברה את פרטי ההתקשרות ו/או מסרם בחלקם ו/או מסרם באופן בלתי ברור או קריא. החבר מאשר כי הפרטים אשר ימסור לקסטרו הינם נכונים, עדכניים ומלאים והוא מאשר כי יעדכן את קסטרו אודות כל שינוי בפרטים אלו.
   • חבר יחשב כמי שהסכים מרצונו החופשי ששמו ופרטיו, כפי שנמסרו על ידו במעמד ההצטרפות לתכנית, וכן כל מידע שיצטבר בקשר לתכנית ו/או רכישות החבר בחנויות קסטרו ו/או כל נתון שיופק על סמך ניתוח הנתונים והמידע הנ"ל, יועבר לקסטרו וישמש את קסטרו לקידום פעולותיה, עריכת ניתוח מידע ומחקר סטטיסטי ולשם דיוור ישיר לחברי התכנית, כך ששימוש במידע הנ"ל לא יחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה את החבר בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. כמו כן יחשב המידע האמור לקניינה של קסטרו והחבר מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981. המועדון רשאי להעביר את המידע הנ"ל לגורמים מטעמו לצורך ביצוע השימושים הנקובים בסעיף זה.
   • קסטרו לא תהא אחראית על אי קבלת דיוור ו/או כל דבר בקשר עם התכנית בגין תקלה ו/או טעות ו/או אובדן ו/או אי מילוי ו/או עדכון של פרטיו האישיים של החבר ו/או מילויים באופן חלקי ו/או בלתי ברור ו/או בלתי קריא.
   • לקוחות אשר גילם אינו עולה על 18 ("קטינים") והמבקשים להתקבל כחברים בתוכנית, נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלהם ("ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת התכנית. על ההורים חלה האחריות ליידע את הקטינים המעוניינים בחברות בתכנית בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים במסגרת התכנית של קסטרו מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.
   • החברות מיועדת ליחידים בלבד (בהבדל מתאגידים, סוכנים ובתי עסק), והחברות, לרבות כל זכות מכוחה ולרבות כל הטבה אשר ניתנת מכוחה, הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.
   • קסטרו שומרת לעצמה את הזכות לסרב לקבל חבר כלשהו לתכנית, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
   • קסטרו שומרת על זכותה שלא לאשר הצטרפות ו/או להורות על הפסקת חברות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי כל חובה לנמק זאת.
 2. הטבות התוכנית

  • צבירת נקודות קסטרו:

   • בביצוע רכישה בחנויות קסטרו בהתאם להוראות התקנון וכן, ברכישה באתר קסטרו (Castro.com) [להלן: "האתר" או "אתר קסטרו", לפי הענין] ובכפוף להוראות תקנון האתר, החבר יהא רשאי לצבור נקודות קסטרו, הכל כמפורט בתקנון זה.
   • בעבור כל רכישה, באחת מחנויות קסטרו ו/או באתר, ייצברו לזכות החבר נקודות קסטרו בשווי של 10% מסכום הרכישה (להלן: "צבירת הנקודות").
   • צבירת הנקודות תתבצע במקרים הבאים בלבד:

   תשלום עבור פריטים במזומן ו/או בשיק ו/או בכרטיס אשראי או בתווי שי (כדוגמת רב תו, תו הזהב וכיוב'), ובלבד שהתשלום נפרע. תשלום באמצעות שובר זיכוי אשר הונפק על ידי קסטרו.

   החל מיום 1.10.2021: צבירת נקודות עבור רכישות שבוצעו בתווי שי תיעשה רק ככל שאלו נרכשו בערכם המלא.

   • למען הסר ספק, במקרים הבאים לא תהיה צבירת נקודות:

   תשלום באמצעות כרטיס מגנטי נטען (card gift) של קסטרו.

   תשלום עבור ההצטרפות לתכנית.

   • החל מיום 1.10.2021: תשלום באמצעות תווי שי/שוברים/קופנים שלא נרכשו בתמורה לערכם המלא (כגון תווי שי שנמכרו לגופים מוסדיים וכו').

   • צבירת נקודות הינה אישית לכל חבר וחבר ואינן ניתנות להעברה לחבר אחר או לאיחוד בין כמה חברים. מובהר למען הסר כל ספק כי החברות בתכנית CU איננה ניתנת לשיתוף ו/או העברה וכן אינה ניתנת לניצול על ידי אדם אחר מלבד חבר CU בעצמו.
   • צבירת נקודות תתבצע במעמד הרכישה בלבד (בחנות קסטרו ו/או באתר קסטרו) והינה באחריות החבר בלבד ובכפוף להזדהות בעת הקניה באמצעות תעודת זהות ומספר חבר. לא תתאפשר צבירה בדיעבד. מובהר כי ברכישה בחנות, לא תתאפשר צבירה ללא הצגת כרטיס חבר במעמד הרכישה.
   • למען הסר ספק, במסגרת הטבות מיוחדות, לרבות הטבות המאפשרת צבירה מוגדלת של נקודות (יותר מ-10%), ככל שאלו תוצענה לחברי התוכנית, לא תתאפשר צבירת נקודות ברכישה באמצעות תווי שי.
   • בכל מקרה בו במסגרת עסקה, לקוח צבר נקודות קסטרו בשיעור העולה על 10% מסכום הרכישה (לדוגמה - במסגרת עסקת הצטרפות או במסגרת מבצע נקודתי שבו נצברות נקודות ביחס גבוה יותר), מובהר, כי צבירה מוגדלת זו מוגבלת לעסקה שבו נצברה בלבד, וככל שפריטים שנרכשו בעסקה זו יוחלפו, ייגרעו הנקודות "החריגות" שנצברו בגינם (כלומר - הנקודות שמעבר ל-10% צבירה).

   מימוש נקודות קסטרו:

   • חבר יוכל לנצל את נקודות קסטרו העומדות לרשותו בכל עת, כל עוד חברותו בתוקף, לפי יחס של 1 נקודת קסטרו = 1 ₪ ולרכוש באמצעות נקודות קסטרו מוצרים בחנויות קסטרו כהגדרתן בתקנון. במידה ופקעה החברות, מכל סיבה שהיא, לא יוכל החבר לעשות שימוש ביתרת הנקודות הצבורות לזכותו. כמו כן, חבר אשר לא ביצע רכישה כלשהי במשך שנה רצופה – הנקודות שנצברו לו יימחקו.
   • ניתן לשלם עבור פריטים בנקודות קסטרו, כאשר מגיעים למספר נקודות השווה או העולה על מחיר הפריט בחנות בלבד (למען הסר ספק - לא ניתן להוסיף כסף או אמצעי תשלום אחר על נקודות כדי להגיע למחיר הפריט).
   • לתשומת ליבכם:

    עד ליום 30.9.2021, ניתן לשלם עבור פריטים בנקודות קסטרו, כאשר מגיעים למספר נקודות השווה או עולה על מחיר הפריט בחנות בלבד (למען הסר ספק –לא ניתן להוסיף כסף או אמצעי תשלום אחר על נקודות כדי להגיע למחיר הפריט.

    החל מיום 1.10.2021, מימוש נקודות יתאפשר רק במועדים בהם לחבר צבורות לכל הפחות 50 נקודות קסטרו ("יתרת הנקודות המינימלית") ובהינתן יתרת הנקודות המינימלית, ניתן לשלם עבור פריט בשילוב של ניצול נקודות ושימוש באמצעי תשלום נוסף.

   • ניתן לממש נקודות צבורות ברכישה באתר קסטרו ובלבד שבעת ביצוע הרכישה או הכניסה לאתר הזדהה הלקוח כחבר בתכנית באמצעות תעודת זהות ומספר חבר.
   • בכל מקרה לא ניתן להמיר נקודות קסטרו לכסף ישראלי או לכל מטבע אחר או לשובר זיכוי.
   • מימוש נקודות קסטרו מותנה בהצגת תעודה מזהה של בעל הכרטיס בקופת החנות.
   • ניתן להשתמש בנקודות קסטרו החל מהרכישה הראשונה שלאחר הרכישה שבמסגרתה נצברו אותן נקודות. ברור יתרת נקודות קסטרו הצבורות לזכות החבר ניתן לעשות בחנויות קסטרו, במוקד שירות הלקוחות של קסטרו או באתר קסטרו. מובהר כי עדכון מספר הנקודות באתר קסטרו איננו נעשה באופן מיידי וכי גריעת ו/או הוספת נקודות ביחס לנקודות הצבורות לחבר תיעשה בתוך כ-72 שעות ממועד צבירת או מימוש הנקודות. למען הסר כל ספק; מספר הנקודות המופיע באתר מהווה הערכה בלבד ואיננו מחייב את קסטרו ומספר הנקודות העדכני והקובע הינו זה המופיע במאגר הנתונים של קסטרו. על מנת לוודא את מספר הנקודות המדויק, יש לפנות טלפונית אל מחלקת שרות הלקוחות בטל: 077-605-1889 במקרה וחבר ניצל יותר נקודות מהצבור לזכותו בשל תקלה או שיבוש בקופות הממוחשבות בחנויות קסטרו ו/או באתר, רשאית הרשת לדרוש מן הלקוח החזר כספי בערך של 1 ₪ לנקודה על-מנת לכסות את הגירעון בנקודות.
   • לא ניתן לנצל נקודות לצורך רכישת קסטרו גיפט קארד של קסטרו.
   • במקרה וחבר ניצל יותר נקודות מאלו הצבורות לזכותו בשל תקלה או שיבוש בקופות הממוחשבות בחנויות קסטרו ו/או באתר, רשאית קסטרו לדרוש מן הלקוח תשלום כספי על-מנת לכסות את הגירעון בנקודות.
   • במקרה של צבירת נקודות במרמה ו/או באופן בלתי הגון ו/או בכל דרך שאיננה בהתאם להוראות תקנון זה תהיה קסטרו זכאית לקזז מחשבון החבר את הנקודות האמורות.

   הטבות נוספות:

   • חבר יהיה זכאי להטבת יום הולדת חד פעמית ביום הולדתו. ההטבה תשתנה מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של קסטרו. מובהר כי מימוש הטבת יום הולדת יעשה באמצעות תשלום במזומן/בכרטיס אשראי בלבד – ולא באופן של מימוש נקודות צבורות.
   • בנוסף, קסטרו תהא רשאית, אך לא חייבת, להעניק הטבות נוספות, לפי שיקול דעתה, לחברים (כולם או חלקם), בהתאם לקריטריונים שייקבעו על ידי קסטרו מעת לעת, לרבות, לשם הדוגמה בלבד, היקפי רכישות וכו'.
  • רכישת כרטיס מגנטי נטען (gift- card) של קסטרו.

 3. זיכויים והחלפות

  • זיכויים, החזרות והחלפות של פריטים שנרכשו באמצעות נקודות קסטרו ייעשה על פי נהלי ההחזרות וההחלפות של קסטרו כפי שיעודכנו מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי של קסטרו. ביטולי עסקה יתפאשרו בכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"ע - 2010. למען הסר כל ספק מובהר כי לא ינתן החזר כספי במקרה של ביטול רכישת מוצר אשר נרכש באמצעות נקודות צבורות ובמקרה כזה, ינתן זיכוי בלבד, ובכפוף למדיניות ההחזרות וההחלפות של החברה.
  • בעת החזרת פריט שברכישתו נצברו נקודות לחבר נקודות, יחול הנוהל הבא:
  • במידה וכנגד החזרת הפריט תוחזר התמורה במזומן ו/או יבוצע זיכוי בכרטיס האשראי ו/או ימסר שיק, הכל על פי נהלי החברה – כי אז יקוזזו מחשבונו של רוכש הפריט (אשר לחשבונו נצברו נקודות), הנקודות שנצברו בגין הפריט שהוחזר.
  • במידה וכנגד החזרת הפריט ימסר זיכוי – כי אז יקוזזו מחשבונו של רוכש הפריט (אשר לחשבונו נצברו נקודות), הנקודות שנצברו בגין הפריט שהוחזר וכנגד מימוש הזיכוי על ידי החבר, יוחזרו לחבר הנקודות שקוזזו.
  • במידה ויוחזר הפריט כנגד השבת התמורה ששולמה בגינו ובנסיבות בהן הנקודות שנצברו בגין הפריט המוחזר מומשו, ונרכש/ו באמצעותן פריט/ים נוסף/ים (להלן: "פריטי המימוש"), כי אז כנגד השבת התמורה בגין הפריט המוחזר יוחזרו גם פריטי המימוש ואם נעשה בהם שימוש, ישלם החבר את שוויים.
  • זיכויים והחלפות של פריטים שנרכשו בהנחה אשר ניתנה כהטבה לחברים בתכנית, יתבצעו לפי המחיר אשר שולם בפועל. מובהר כי במקרה של פריט אשר נרכש בהנחה והוחלף בפריט אחר, ההטבה שניתנה לחבר תחול גם על הפריט המוחלף ואולם ההטבה תחול כאמור פעם נוספת אחת בלבד, היינו, במקרה של החלפה נוספת, לא תוענק ההטבה בשלישית.
 4. דיוורים

  • חברי התכנית זכאים לקבלת מידע באמצעות דיוורים שונים, לרבות דיוור בהודעות דוא"ל, בהודעות SMS ו/או בכל דרך אחרת אשר אושרה על ידי החבר, והכל בכפוף להוראות כל דין. מבלי לגרוע מן האמור, קסטרו תהיה רשאית לשלוח אל חברי התכנית מעת לעת הודעות עדכון ו/או מידע תפעולי, שאינן מהוות דיוור פרסומי, באמצעות סמס, מייל וכיוב'. חברי התכנית אשר נתנו הסכמתם לקבלת דיוורים כאמור לעיל רשאים לבקש בכל עת את הפסקת משלוח הדיוורים ו/או לבקש כי אלו ישלחו באחת או יותר מן הדרכים המפורטות להלן: הודעה בדבר הפסקת משלוח דיוורים תמסר לקסטרו באחת הדרכים הבאות: משלוח הודעת מייל אל כתובת המייל [email protected] ו/או ביצוע הסרה אוטומטית באמצעות הקשה על "הסר" בתחתית הודעות המייל ו/או באמצעות פנייה אל מחלקת שירות הלקוחות של קסטרו המקבלת פניות טלפוניות באמצעות נציגי שירות לקוחות אונליין ובאמצעות מספר חינם (077-605-1889), פניה אל מחלקת שירות הלקוחות של קסטרו בדואר אלקטרוני באמצעות אתר קסטרו ("צור קשר"), פניה ישירה אל נציג מטעם מחלקת שירות הלקוחות של קסטרו באמצעות "צ'אט" באתר קסטרו, פניה אל נציגי קסטרו באמצעות דף קסטרו ברשת פייסבוק או פניה אל מחלקת שירות הלקוחות של קסטרו באמצעות SMS למספר 052-3719303
 5. ביטול/פקיעת חברות בתוכנית

   • חבר יהיה זכאי לבטל את חברותו בתכנית, ככל שהדבר הותר בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"ע – 2010. בעת ביטול החברות ימחקו באופן אוטומטי נקודות שנצברו בכרטיס הלקוח. למען הסר ספק מובהר כי ביטול החברות בתכנית יתאפשר רק במידה וטרם מומשו על ידי החבר הטבות כלשהן ולרבות צבירת נקודות, מימוש נקודות או רכישה בהנחה.
   • קסטרו שומרת על הזכות לבטל או להפסיק חברות בתוכנית, בין היתר בנסיבות בהן קיים חשש ממשי כי בוצע על ידי החבר מעשה גניבה, הונאה, מרמה, הטעיה, התחזות ו/או בכל מקרה אחר בו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של קסטרו, עשה הלקוח מעשה בניגוד להוראות תקנון זה ו/או אשר יש בו כדי לפגוע בעסקיה ו/או בשמה הטוב של קסטרו ו/או אם פעל החבר באופן בלתי הוגן לניצול ההטבות המוקנות לחברי התכנית על פי הוראות תקנון זה ו/או אם עשה שימוש לרעה בכרטיס החבר שהוענק לו.
 6. כללי

   • תקנון זה מהווה תנאי הצטרפות לתכנית וכל חבר נחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה, לרבות כל שינוי עתידי בו. קסטרו שומרת על זכותה לשנות ו/או לעדכן ו/או לתקן מעת לעת את הוראות תקנון זה, על כל סעיפיו ו/או חלק מהם, לרבות הוראות ההצטרפות לתוכנית, תקופת החברות, אופן צבירת נקודות קסטרו, סוג ההטבות, וכיוצא בזאת, והכל כפי שתמצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. נוסחו המחייב של התקנון יפורסם ויעודכן מעת לעת בהתאם לצורך במשרדי קסטרו ובאתר האינטרנט של קסטרו. לחבר לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם תנאי התקנון ו/או שינויים. קסטרו שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את פעילות התוכנית בכל עת.
   • אין להשתמש בסימני מסחר, תכנים, שמות, עיצובים ותכנים גראפיים, מוסיקה, קבצים, תמונות, תצלומים, סרטונים, מלל וסימנים המופיעים באתר האינטרנט של קסטרו ו/או בהודעות ופרסומים של התכנית ו/או בדיוורים של התכנית ו/או בכל חומר שיווקי ו/או פרסומי אחר של התכנית ("התכנים"), למטרות שאינן לצורך אישי ובלתי מסחרי. אין להעתיק, להשתמש, להציג, להפיץ או לאפשר לאחר לעשות מי מהפעולות הנ"ל בקשר לתכנים, בכל דרך, לרבות בין היתר באתרי אינטרנט, פרסומים מכל מין וסוג וכיוצא בזה.
סגור
Loading
ל%1