מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

הודעות לציבור

קסטרו מודל בע"מ ("החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה") של בעלי מניות החברה, שתתקיים ביום ג', 30 בנובמבר 2021 בשעה 14:00 במשרדי החברה ברחוב אורט ישראל 31, בת-ים. אסיפה נדחית, אם תידרש, תיערך ביום ג', 7 בדצמבר 2021, באותו המקום ובאותה השעה.

על סדר יומה של האסיפה: (1) אישור וחידוש תנאי כהונתה והעסקתה של גב' אסתר רוטר; (2) עדכון תנאי כהונתו של מר סבסטיאן קרפ בתפקיד סמנכ"ל משאבי אנוש של הקבוצה.

המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה: יום ב', 1 בנובמבר 2021.

בעל מניות רשאי להצביע בכל אחד מהנושאים שעל סדר יומה של האסיפה באמצעות כתב הצבעה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה לחברה: עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. כמו-כן, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות: עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

למידע נוסף בנוגע לאסיפה ולהחלטות שעל סדר יומה, ראה הדוח המיידי שפרסמה החברה ביום 24 באוקטובר 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-159198) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו http://maya.tase.co.il.

סגור
Loading
ל%1