מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

הודעות לציבור

קסטרו מודל בע"מ ("החברה")
הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה
החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה") של בעלי מניות החברה, שתתקיים ביום ה', 9 בספטמבר 2021 בשעה 14:00 במשרדי החברה ברחוב אורט ישראל 31, בת-ים. אסיפה נדחית, אם תידרש, תיערך ביום א', 19 בספטמבר 2021, באותו המקום ובאותה השעה.
על סדר יומה של האסיפה: (1) הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2020; (2) מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר; (3) אישור מינוי מחדש של דירקטורים בחברה: הגב' אסתר רוטר, מר גבריאל רוטר, מר אמיר תמרי והגב' יודפת הראל-בוכריס.
המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה: יום ב', 23 באוגוסט 2021.
בעל מניות רשאי להצביע בנושא שעל סדר יומה של האסיפה באמצעות כתב הצבעה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה לחברה: עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. כמו-כן, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות: עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה.
למידע נוסף בנוגע לאסיפה ולהחלטות שעל סדר יומה, ראה הדוח המיידי שפרסמה החברה ביום 15 באוגוסט 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-131928) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו http://maya.tase.co.il.

סגור
Loading
ל%1