Loading
מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

הודעות לציבור

קסטרו מודל בע"מ ("החברה")
הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה
החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה") של בעלי מניות החברה, שתתקיים ביום ה', 12 באוגוסט 2021 בשעה 17:30 במשרדי החברה ברחוב אורט ישראל 31, בת-ים. אסיפה נדחית, אם תידרש, תיערך ביום ה', 19 באוגוסט 2021, באותו המקום ובאותה השעה.
על סדר יומה של האסיפה: (1) חידוש התקשרות בהסכם העסקה עם מר יוסי גביזון, מבעלי השליטה בחברה לרבות אישור תנאי כהונתו והעסקתו; (2) חידוש התקשרות בהסכם העסקה עם קרוביו של מר גביזון: הגב' קרול למקה והגב' רויטל גביזון. כל אחת מההתקשרויות כאמור תובא לאישור כהחלטה נפרדת; (3) חידוש התקשרות בהסכם למתן שירותים עם חברת שייר ישראל בע"מ, הנמצאת בשליטתו של מר אלי גביזון, אחיו של מר יוסי גביזון; (4) חידוש התקשרויות בהסכמי העסקה עם מייסדי קבוצת הודיס: ה"ה מריאנו קרפ, יובל שני, ניצן ישראלי, גיא פאוזנר, אלי גבי, אורן בר-גיל, עמית שוק, מורן רותם וליעד יהושע. כל אחת מההתקשרויות כאמור תובא לאישור כהחלטה נפרדת; (5) אישור התקשרויות עם קרוביהם של מייסדי קבוצת הודיס (למעט קרוביו של יוסי גביזון): ה"ה חיים אוחיון, דייגו קרפ, קארין שוק, שירה שוק, נעמה רותם, יעקב שני, אליעזר רותם, אילנית אושר, נועם קרפ, שגית תורכיה, מלכה שני, חן קרפ, מיכל קרפ, נוי פאוזנר ופאני דהן. כל אחת מההתקשרויות כאמור תובא לאישור כהחלטה נפרדת; (6) חידוש התקשרות בהסכם למתן שירותים עם משרד פולטין-גרונברג ושות', אשר עו"ד עמיר פולטין, שותף מייסד בו, הינו קרובו של מר מריאנו קרפ (ממייסדי קבוצת הודיס); (7) חידוש התקשרויות עם משרדי קנייה בסין; (8) תיקון מדיניות התגמול של החברה.
המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה: יום ה', 15 ביולי 2021.
בעל מניות רשאי להצביע בנושא שעל סדר יומה של האסיפה באמצעות כתב הצבעה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה לחברה: עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. כמו-כן, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות: עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה.
למידע נוסף בנוגע לאסיפה ולהחלטות שעל סדר יומה, ראה הדוח המיידי שפרסמה החברה ביום 7 ביולי 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-113991) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו http://maya.tase.co.il.
סגור
Loading
ל%1