משלוח תוך 3 ימי עסקים לכל יעד שתבחר:

ניתן לבחור בין אפשרויות השילוח הבאות:

שליח עד הבית/לעבודה  -
משלוח חינם
- בקניה מעל 99 ₪
איסוף עצמי מכל חנויות קסטרו - חינם
*חולצות בי"ס מודפסות יישלחו תוך שבעה ימי עסקים ולא ניתן להחזירן.
 

החזר כספי מלא תוך 14 יום!

ניתן להחזיר פריטים בכל חנות קסטרו.

לפרטים נוספים >>

משלוח אל:Flag of US

שלום

לקופה

 

תקנון פעילות "המנומרות "

חברת קסטרו מודל בע"מ (להלן: "קסטרו") פותחת בפעילות אינטרנטית תחת השם "המנומרות" במסגרתה הגולשים בדף קסטרו באתר פייסבוק יוכלו להשתתף במשחק אינטרנטי ממוחשב ונושא פרסים, המבוסס על מהירות הגולש (להלן: "הפעילות" ו/או "המשחק", לפי הענין), הכל כמפורט בתקנון זה.

  1. הפעילות תתקיים בימי הפעילות הבאים: 7.7.13, 8.7.13, 9.7.13, 10.7.13,   11.7.13,  12+13.7.13 (יחשבו יחד כיום פעילות אחד מהשעה 24:01 ביום ו' ועד השעה 24:00 במוצ"ש), 14.7.13, 15.7.13, 16.7.13, 17.7.13 (להלן "ימי הפעילות"). ימי הפעילות יחלו בשעה 24:01 בכל יום ויסתיימו בשעה 24:00 באותו יום.
  2. במהלך ימי הפעילות, יהיו רשאים הגולשים בדף הפייסבוק של קסטרו להשתתף במשחק אינטרנטי ממוחשב אשר יוצג בדף הפייסבוק של קסטרו.
  3. השתתפות בפעילות מותנית בכך שלגולש המשתתף (להלן: "משתתף") חשבון פייסבוק אישי ופעיל ותמונת פרופיל עדכנית, וכן מותנה באישור תקנון הפעילות על ידי המשתתף. בנוסף, ההשתתפות במשחק מותנית ברישום פרטיו האישיים של המשתתף ולרבות שם מלא, מספר טלפון נייד וכתובת דואר אלקטרוני. מובהר כי מסירת הפרטים האמורים הינה תנאי יסודי להשתתפות בפעילות, זאת על מנת שניתן יהיה ליצור קשר עם הזוכים בפעילות.
  4. היה המשתתף קטין (מתחת לגיל 18), באחריותו לוודא כי קיבל את הסכמת הוריו ו/או אפוטרופוסיו החוקיים להשתתף בפעילות.
  5. המשתתף מצהיר כי אין כל מניעה חוקית ו/או חוזית ו/או אחרת להשתתפותו בפעילות, לפי הוראות תקנון זה, וכי לא קיים כל הסכם אחר הסותר את אפשרות השתתפותו בפעילות.
  6. למען הסר ספק, אדם אשר לא עמד בתנאים המפורטים בתקנון זה – לא יהיה זכאי להשתתף בפעילות. בעצם השתתפותו בפעילות מאשר המשתתף כי הוא עומד בתנאים המפורטים בתקנון זה.
  7. כללי המשחק – המשחק מהווה משחק ממוחשב בן שלושה שלבים, המבוסס על מהירות וכלליו כדלקמן: בכל יום מימי הפעילות יוצגו למשתתף בפעילות  בדף הפייסבוק של קסטרו שלוש תמונות, בזו אחר זו. על המשתתף בפעילות לאתר את הדוגמנית המסתתרת בכל אחת משלוש התמונות. מדי יום יקבע זוכה יומי במשחק, אשר יהא המשתתף אשר הצליח לאתר את הדוגמנית בכל אחת מ-3 התמונות בזמן הכולל הקצר ביותר באותו יום, מבין כלל המשתתפים אשר השתתפו בפעילות באותו יום.
  8. מובהר כי ההשתתפות במשחק איננה מוגבלת וכי כל משתתף רשאי להשתתף במשחק מספר בלתי מוגבל של פעמים בכל יום בתקופת הפעילות ואולם משתתף בפעילות יוכל לזכות בפעילות רק פעם אחת בלבד בתקופת הפעילות (זאת אף אם השתתף בפעילות במספר ימי פעילות שונים). המשתתפים בפעילות מוותרים על כל טענה ו/או דרישה כנגד קסטרו בקשר לכך.
  9. הודעה בדבר זהות הזוכים היומיים בתקופת הפעילות תמסר ביום הפעילות העוקב בשעה 16:00 בדף הפייסבוק של קסטרו. בנוסף קסטרו  תיצור קשר עם הזוכה היומי באמצעות פרטי ההתקשרות שמסר כמפורט בסעיף 3 לעיל.

10.  מובהר כי המשחק הינו משחק מחשב המופעל באופן ממוחשב ואוטומטי ובהתאם, קביעת הזוכה היומי תיעשה באופן ממוחשב ואוטומטי. המשתתף במשחק מצהיר ומתחייב בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד קסטרו בקשר עם בחירתה הזוכים היומיים במשחק באמצעות המערכת הממוחשבת. למען הסר ספק, קסטרו ו/או מי מטעמה אינה אחראית בכל דרך שהיא לתפעול המערכת הממוחשבת ו/או לבחירת זוכה יומי זה או אחר באמצעות המערכת הממוחשבת.

11.  הזוכים היומיים יהיו זכאים לפרס. מובהר כי הפרסים יחולקו לזוכים היומיים בתנאי שניתן יהיה לאתרם באמצעות פרטי ההתקשרות שמסרו עם הצטרפותם לפעילות.

12.  הפרס במשחק – 300 ₪ (שלוש מאות שקלים חדשים) לרכישה באתר קסטרו ((castro.com) [אשר יהיה ניתן למימוש במשך חודשיים, היינו עד ליום 30.9.13 מובהר כי הפרס נקבע על ידי קסטרו ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וכי קסטרו תהא רשאית לשנות את הפרסים בפעילות מעת לעת.

13.  הזוכים אינם רשאים להמיר את הפרס בכסף ו/או בשווה כסף.

14.  הפרסים הינם אישיים לזוכים בלבד ואינם ניתנים להסבה ו/או להמחאה לצדדים שלישיים כלשהם.

15.  מובהר כי האחריות למימוש הפרס (באופן של רכישה באתר קסטרו) הינה על הזוכים בפעילות בלבד וכי לא תישמענה, בכל מקרה, טענות מצד הזוכים בדבר אי מימוש הפרס.

16.  קסטרו שומרת על זכותה לעכב ו/או לבטל את זכייתו של זוכה יומי בפרס כאמור במקרה של חשש ו/או חשד לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה ו/או הונאה ו/או הטעיה ו/או התחזות ו/או מעשה בלתי הוגן כלשהו בקשר לזכאותו של הזוכה לפרס ו/או כל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי כל דין ו/או על פי תקנון זה, לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס ו/או לממשו, זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט;

17.  במקרה בו לא ניתן היה להעביר לידי הזוכה היומי את הפרס (עקב מסירת פרטי התקשרות שגויים מצד הזוכה וכיוב') כי אז תהיה קסטרו רשאית לבטל את הזכייה. קסטרו שומרת לעצמה את הזכות לעשות בפרס שלא חולק בפועל, מכל סיבה שהיא, כל פעולה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

18.  מובהר כי במידה ומי מן הזוכים היומיים הינו קטין (מתחת לגיל 18), מתחייב הזוכה להמציא לחברה אישור חתום על ידי שני הוריו ו/או אפוטרופוסיו החוקיים, בנוסח שיהיה המקובל על קסטרו, המתיר לו להשתתף בפעילות.

19.  כל המשתתף בפעילות מאשר כי לא יעשה כל פעולה המהווה התחזות לאדם אחר ו/או שימוש בחשבון פייסבוק שאינו שלו. כמו כן, המשתתף בפעילות מאשר כי לא תהא לו טענה כלפי קסטרו בגין פגיעה בפרטיות, הפרת זכויות יוצרים, הוצאת לשון הרע, פגיעה במוניטין או כל עוולה מסחרית אחרת ואו כל טענה אחרת הנובעת כתוצאה מהשתתפותו בפעילות.

20.  המשתתף מאשר כי לקסטרו יש מוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין של קסטרו ובכלל זה להימנע מכל פעילות אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של קסטרו בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייב המשתתף כי לא יפעל בדרך שיש בה ו/או יאמר דברים שיש בהם כדי לפגוע במוניטין של החברה כאמור.

21.  קסטרו ו/או מי מעובדיה ו/או מי מעובדי קבוצת קסטרו אינם אחראים בכל דרך שהיא לפעילותו התקינה של אתר פייסבוק, לרבות דף קסטרו באתר פייסבוק (לרבות לשימוש באפליקציית הפעילות) ולרבות במקרה בו לא ניתן יהיה להשתתף בפעילות כתוצאה מתקלה כאמור.

22.  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר בכתב או בעל פה, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות תקנון זה.

23.  אם האמור בהוראות אלו אינו מקובל עליך, הנך מתבקש להימנע מהשתתפות.

24.  למרות האמור בסעיף 1  לעיל, קסטרו רשאית לסיים את הפעילות בכל עת, ומכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה, להאריך או לקצר את משך הזמן בו תתקיים הפעילות, לשנות את תנאיה או לבטל אותה לחלוטין, לשנות את הוראות התקנון מעת לעת לפי שיקול דעתה, ולא תעמוד למשתתף ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או זכות כלפי קסטרו ו/או כל צד שלישי אחר בגין החלטות כאמור.

25.  ההשתתפות בפעילות הינה באחריות המשתתף בלבד. קסטרו ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי המשתף עימה פעולה בקשר עם הפעילות, לא יהיו אחראי לכל נזק אשר ייגרם למשתתף ו/או למי מטעמו, בין אם נזק ישיר או עקיף, לרבות כל הפסד, הוצאה ואובדן רווח, בכל הקשור בפעילות. המשתתף אחראי אישית לכל תוצאה ונזק מכל סוג שהוא שיגרמו לו כתוצאה מההשתתפות בפעילות.

26.  הוראות תקנון זה ממצות את אחריותה ומחויבותה של קסטרו ומבטלות כל מצג או הבטחה, שניתנו למשתתפים בדרך אחרת, לרבות על ידי עובדיה של קסטרו, נציגיה או מי מטעמם.

27.  תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הפעילות מיועדים באופן שווה לגברים ולנשים.

28.  מובהר בזאת כי דינו של תקנון זה ודינו של המשחק כדין חוזה למתן ציונים, והוראת סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 חלה עליו, על כן, כל  הכרעה בכל החלטה שתתקבל במסגרת המשחק, לא תהיה נושא לדיון בבית משפט. כל משתתף בפעילות ובמשחק מוחזק כמי שמודע לאמור בסעיף זה, ולא תוכל להישמע כל טענה בעניין זה.

29.  על הוראות התקנון אלו ועל כל הקשור בפעילות והנובע ממנה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להוראות תקנון זה ולפעילות הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו. במידה והוראה מהוראות תקנון זה תקבע על ידי ביהמ"ש או ערכאה שיפוטית מוסמכת אחרת כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

הירשמו לניוזלטר של קסטרו
הצטרפו למועדון החברים של קסטרו
בואו להכיר אותנו:
MAGAZINE MOBILE  PINTEREST INSTAGRAM YOUTUBE