בתקופת בלאק פריידי זמן האספקה עד 7 ימי עסקים

משלוח תוך 3 ימי עסקים לכל יעד שתבחר:

ניתן לבחור בין אפשרויות השילוח הבאות:

שליח עד הבית/לעבודה  -
משלוח חינם
- בקניה מעל 99 ₪
איסוף עצמי מכל חנויות קסטרו - חינם
*חולצות בי"ס מודפסות יישלחו תוך שבעה ימי עסקים ולא ניתן להחזירן.
 

החזר כספי מלא תוך 14 יום!

ניתן להחזיר פריטים בכל חנות קסטרו.

לפרטים נוספים >>

משלוח אל:Flag of US

שלום

לקופה

תקנון פעילות " דייט עם שחיינים אולימפיים"

חברת קסטרו מודל בע"מ (להלן: "קסטרו") יצאה בפעילות "דייט אולימפי" (להלן: "הפעילות). במהלך תקופת הפעילות כהגדרתה להלן, יוכלו גולשות אתר פייסבוק (facebook.com) (להלן: "פייסבוק") לפנות באמצעות אפליקציה ייעודית אשר תעלה בדף קסטרו בפייסבוק (להלן: "האפליקציה"), אל אחד משלושת השחיינים האולימפיים של ישראל (להלן: "השחיינים") במשפט פתיחה ("pick up line") (להלן: "משפט הפיק אפ").

מבין כלל משפטי הפיק אפ שיפורסמו באפליקציה כנדרש בתקנון זה, יבחרו 3 (שלוש) גולשות (להלן: "הזוכות"). שלוש הזוכות תצאנה לארוחת ערב משותפת עם שלושת השחיינים (להלן: "הפרס") והכל כמפורט בתקנון זה להלן:

1. תקופת הפעילות - הפעילות תתקיים החל מיום 11.2.2014 בשעה 14:00 ועד ליום 18.2.2014 בשעה 14:00 [להלן: "תקופת הפעילות"]. 

2. תנאי ההשתתפות בפעילות:

  2.1     החל ממועד תחילת הפעילות יוכלו גולשות, מעל גיל 18 בלבד, אשר ישתמשו באפליקציה, לבחור שחיין אחד מבין שלושת השחיינים. הגולשת תפנה אל השחיין הנבחר משפט פיק אפ מקורי בכתב.

  2.2     בפעילות יורשו להשתתף רק גולשות בנות 18 ומעלה, אשר הינן בעלות חשבון פייסבוק אישי ופעיל, בעלות תמונת פרופיל עדכנית ופרטי התקשרות פעילים ומעודכנים, אשר ישתמשו באפליקציה בהתאם להוראות תקנון זה ובהתאם להוראות השימוש באפליקציה, ואשר אישרו כי קראו תקנון זה, אישרו את תנאי השימוש באפליקציה וכן אישרו כי הינן בגירות וכי היו בגירות במועד ההשתתפות בפעילות. למען הסר ספק, רק גולשות אשר עומדות בדרישות כדלקמן יהיו זכאיות להשתתף בפעילות (להלן: "משתתפת").

  2.3     לצורך השתתפות בפעילות וכתנאי לזכייה בפעילות, תידרש המשתתפת לאשר את תנאי השימוש באפליקציה.

  2.4     המשתתפת בפעילות מצהירה בזאת כי הינה בגירה (בת 18 ומעלה) וכי אין כל מניעה חוקית ו/או חוזית ו/או אחרת להשתתפותה בפעילות לפי הוראות תקנון זה, וכי לא קיים כל הסכם או תנאי אחר הסותר את אפשרות השתתפותה בפעילות.

  2.5     מובהר בזאת במפורש כי קסטרו תהא רשאית (אך לא חייבת) ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט) לדרוש פרטים נוספים ולרבות תצלום תעודת זהות או כל מסמך מזהה אחר, על מנת לוודא כי משתתפת בפעילות הינה בגירה ו/או לסרב לאפשר את זכייתה של משתתפת בפעילות אשר קיים ספק באשר לגילה.

  2.6     המשתתפות בפעילות מאשרות כי ידוע להן כי לקסטרו מוניטין בתחום פעילותה וכי עליהן להימנע מכל פגיעה במוניטין של קסטרו ובכלל זה להימנע מכל פעילות ו/או אמירה בע"פ או בכתב אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של קסטרו בעיני הציבור לרבות ומבלי למעט אמירות מיניות, בוטות, פוגעניות או אמירות אשר עשויות לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהם נוגדים הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר וכיוצא בזה. בהקשר זה, מתחייבות המשתתפות כי לא יפעלו בדרך שיש בה ו/או יכתבו  דברים שיש בהם כדי לפגוע במוניטין קסטרו כאמור ו/או ברגשות הציבור.

  2.7     למען הסר ספק, במקרה של גולשות אשר לא עמדו באילו מהתנאים ו/או ההנחיות המפורטים לעיל – קסטרו תהא רשאית לפעול כדלקמן, לפי בחירתה: א. שלא לפרסם את משפט הפיק אפ שפרסמה הגולשת באפליקציה או לחילופין, להסירו מן האפליקציה ב. למנוע זכייתה של משתתפת או לקבוע כי אינה זכאית לפרס כלשהו.

  2.8     בעצם השתתפותה בפעילות מאשרת המשתתפת כי היא עומדת בתנאים המפורטים בתקנון זה.

3. משפטי הפיק אפ שיכתבו המשתתפות יפורסמו על ידי קסטרו באתר הפייסבוק.

4. הזוכות בפעילות - מובהר כי מבין כל המשתתפות בפעילות בתקופת הפעילות, הזכאיות להשתתף בפעילות כמפורט לעיל ואשר מסרו את פרטיהם האישיים במלואם, אישרו את תנאי האפליקציה ופרסמו משפט פיק אפ בפייסבוק, כנדרש ובאמצעות האפליקציה, יבחרו על ידי השחיינים 3 (שלוש) זוכות בפעילות (להלן: "הזוכות").

5.  מובהר כי הזוכות תבחרנה על פי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי של השחיינים ובהתבסס על שיקולים שונים ולרבות אך לא רק, מקוריות, יצירתיות, הומור, ניסוח וכיוצא בזה. מובהר כי השחיינים, לא ידרשו, בכל מקרה, לפרט או למסור את הנימוקים לבחירת הזוכות.

6. הודעה בדבר זהות הזוכות תפורסם באמצעות האפליקציה בתום תקופת הפעילות, ביום 18.2.2014 בשעה 20:00. בנוסף, קסטרו  תיצור קשר עם הזוכות באמצעות פרטי התקשרותן כפי שמופיעים בדף הגולשת בפייסבוק.

7. הפרסים בפעילות– שלוש הזוכות בפעילות יזכו בארוחת ערב משותפת במסעדה בתל אביב בהשתתפות שלושת השחיינים (להלן: "ארוחת הערב" ו/או "הפרס" לפי הענין). הפרס יחולק לזוכות אשר ניתן יהיה לאתרן באמצעות פרטי ההתקשרות שמסרו עם הצטרפותם לפעילות.

8. קסטרו רשאית לבחור את המסעדה ואת המועד לקיום ארוחת הערב בעצמה ועל מפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט

9. במקרה בו לא ניתן היה לתאם עם הזוכה את מימוש הפרס עד ליום שלישי 25.2.14 עקב מסירת פרטי התקשרות שגויים/בלתי מלאים/בלתי מעודכנים מצד הזוכה או מכל סיבה אחרת, או במקרה בו הודיע הזוכה כי היא איננה מעוניינת לממש את הפרס, כי אז תהיה קסטרו רשאית לבטל את הזכייה. קסטרו שומרת לעצמה את הזכות לעשות בפרס שלא מומש בפועל, מכל סיבה שהיא, כל פעולה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

10.  כמו כן, במקרה בו בפועל, הזוכה לא מימשה את הפרס, היינו, לא התייצבה לארוחת הערב במועד שתואם לכך מראש, וזאת מכל סיבה שהיא, כי אז לא תחול על קסטרו כל אחריות כלפי הזוכה ו/או מי מטעמו ולא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי קסטרו בקשר עם אי מימוש הפרס בפועל.

11.  הזוכות אינן רשאיות להמיר את הפרס בכסף ו/או בשווה כסף. הפרס הינו אישי לזוכות בלבד ואיננו ניתן להסבה ו/או להמחאה לצדדים שלישיים כלשהם.

12.  מובהר כי קסטרו ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים, בכל מקרה, לכל נזק, פיסי או נפשי, מיוחד או תוצאתי, עגמת נפש, חוסר נוחות, וכיוצא באלה תוצאות ישירות או עקיפות שייגרמו לזוכה ו/או למשתתפת בתחרות, לרכושה או לכל צד שלישי, בשל ההשתתפות בפעילות ו/או מימוש הפרס. 

13.  הזוכות בפעילות מסכימות ומתחייבות כי הן פוטרות את קסטרו ו/את כל מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין נזק ו/או דרישה לתשלומים ו/או פיצויים ו/או תמלוגים ומצהירות בזאת, כי התחייבותן זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי בלא יוצא מהכלל.

14.  ידוע למשתתפות כי הפעילות נסמכת, בין היתר, על אמצעי מחשוב ותוכנות מחשב שאינם בבעלות ו/או בשליטת קסטרו ואשר אינם חסינים מכל טעות או תקלה ועל כן קסטרו לא תהא אחראית לכל תקלה ו/או ליקוי באתר פייסבוק ו/או באפליקציה. מובהר במפורש כי קסטרו אינה מתחייבת כי הפעילות תקוים ללא תקלה, שגיאה, נפילה או טעות, ולמשתתפת לא תהיה כל טענה או תביעה כתוצאה מכך.

15.  מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזה במפורש כי השתתפות בפעילות הינה לצורכי שעשוע, וכי עלולות ליפול טעויות בפעילות, וכי בכל מקרה ההשתתפות בפעילות לא תקים למשתתפת כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם הפעילות, ניהולה, תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.

16.  למען הסר ספק מובהר כי קסטרו אינה אחראית לאיכות הפרסים וטיבם ו/או לתוכן הפגישה המשותפת ו/או לטיב או איכות ארוחת הערב ואינה אחראית לפעילותם התקינה של הגורמים המעניקים את הפרס (לרבות המסעדה שתבחר) ו/או המעורבים במימושו ו/או תוצאותיו. אשר על כן, קסטרו לא תשא באחריות לשיבושים כלשהם כתוצאה מהפרס ומימושו על ידי הזוכה/ים ו/או לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, כלכליים, גופניים או אחרים, אשר ייגרמו לזוכות בגין מימוש הפרס.

17.  קסטרו שומרת על זכותה לעכב ו/או לבטל את זכייתה של משתתפת בפרס כאמור במקרה של חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה בקשר לזכאותה של הזוכה לפרס ו/או במקרה של חשש בדבר התחזות לאחרת ו/או מכל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי כל דין ו/או על פי תקנון זה, לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס ו/או לממשו;

18.  כל המשתתפת בפעילות מאשרת כי לא תעשה כל פעולה המהווה זיוף ו/או התחזות לאדם אחר ו/או שימוש בחשבון פייסבוק כפול ו/או שימוש בחשבון פייסבוק שאינו שלה ו/או כל פעולה אחרת שמטרתה הטיית תוצאות הפעילות וכל פעולה כאמור תהווה עילה לפסילתה מהאפשרות להשתתף בפעילות ו/או לזכות בפרס.

19.  המשתתפת בפעילות מאשרת כי לא תהא לה טענה כלפי קסטרו בגין פגיעה בפרטיות, הפרת זכויות יוצרים, הוצאת לשון הרע, פגיעה במוניטין או כל עוולה מסחרית אחרת ואו כל טענה אחרת הנובעת כתוצאה מהשתתפותה בתחרות ו/או עקב פרסום משפט הפיק אפ באפליקציה ו/או עקב מימוש הפרס והשתתפות בארוחת הערב המשותפת.

20.  קסטרו ו/או מי מעובדיה ו/או מי מעובדי קבוצת קסטרו אינם אחראים בכל דרך שהיא לתגובות שיפרסמו גולשים בפייסבוק וכן אינם אחראים לפעילותו התקינה של אתר הפייסבוק ו/או לפעילות האפליקציה.

21.  כל אחת מהמשתתפות והזוכות בפעילות מצהירה ומאשרת בזאת במפורש כי היא נותנת לקסטרו את זכות השימוש המלאה והבלעדית במשפט הפיק אפ שתפרסם באפליקציה ו/או בתמונתה. כל אחת מן הזוכות מאשרת ומתחייבת כי קסטרו תהיה רשאית להשתמש בשמה ו/או במשפט שכתבה ו/או בתמונתה במסגרת כל פרסום ו/או תקשור של קסטרו ו/או של הפעילות, בכל אמצעי התקשורת ולרבות צילום ו/או סיקור תקשורתי של הפגישה המשותפת עם השחיינים (לרבות, אך לא רק, באמצעות טלוויזיה, דפוס, אתר האינטרנט של קסטרו, רשתות חברתיות, שילוט חוצות, פרסום בסלולר, פרסום בחנויות קסטרו, פעילויות יח"צ, שימוש בארכיון קסטרו, שימוש על משאיות קסטרו וכו'), וללא תשלום כלשהו. זכותה זו של קסטרו תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתתפות בפעילות מאשרות כי הן מודעות לכך כי משעה שיועלו משפטי הפיק אפ לאפליקציה, הם יהיו חשופים לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתתפות מאשרות כי לקחו זאת בחשבון בהחלטתן להשתתף בפעילות.

22.  הוראות התקנון מסדירות את תנאי ההשתתפות בפעילות, והן ממצות את זכויות וחובות הצדדים. אם האמור בהוראות אלו אינו מקובל עליך, הנך מתבקשת להימנע מהשתתפות. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר בכתב או בעל פה, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות התקנון.

23.  למרות האמור בסעיף ‏1 לעיל, קסטרו רשאית לסיים את הפעילות בכל עת, ומכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה, להאריך או לקצר את משך הזמן בו תתקיים הפעילות, לשנות את תנאיה או לבטל אותה לחלוטין, לשנות את הוראות התקנון מעת לעת לפי שיקול דעתה, ולא תעמוד לך ו/או לכל מי מטעמך כל טענה ו/או זכות כלפי קסטרו ו/או כל צד שלישי אחר בגין החלטות כאמור.

24.  הוראות תקנון זה ממצות את אחריותה ומחויבותה של קסטרו ומבטלות כל מצג או הבטחה, שניתנו למשתתפים בפעילות בדרך אחרת, לרבות על ידי עובדיה של קסטרו, נציגיה או מי מטעמם.

25.  מובהר בזאת כי דינו של תקנון זה ודינה של תחרות זו כדין חוזה למתן ציונים, והוראת סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 חלה עליו, על כן, כל  הכרעה בכל החלטה שתתקבל במסגרת התחרות, לא תהיה נושא לדיון בבית משפט. כל משתתף בתחרות מוחזק כמי שמודע לאמור בסעיף זה, ולא תוכל להישמע כל טענה בעניין זה.

26.  על הוראות התקנון אלו ועל כל הקשור בפעילות והנובע ממנה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להוראות תקנון זה ולפעילות הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו. במידה והוראה מהוראות תקנון זה תקבע על ידי ביהמ"ש או ערכאה שיפוטית מוסמכת אחרת כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

 

הירשמו לניוזלטר של קסטרו
הצטרפו למועדון החברים של קסטרו
בואו להכיר אותנו:
MAGAZINE MOBILE  PINTEREST INSTAGRAM YOUTUBE