משלוח תוך 3 ימי עסקים לכל יעד שתבחר:

ניתן לבחור בין אפשרויות השילוח הבאות:

שליח עד הבית/לעבודה  -
משלוח חינם
- בקניה מעל 99 ₪
איסוף עצמי מכל חנויות קסטרו - חינם
*חולצות בי"ס מודפסות יישלחו תוך שבעה ימי עסקים ולא ניתן להחזירן.
 

החזר כספי מלא תוך 14 יום!

ניתן להחזיר פריטים בכל חנות קסטרו.

לפרטים נוספים >>

משלוח אל:Flag of US

שלום

לקופה

חברת קסטרו מודל בע"מ (להלן: "קסטרו") יצאה בפעילות "LOOK AT ME" (להלן: "הפעילות). במסגרת הפעילות, מבין כלל  תמונות הגולשים ברשת האינסטגרם (Instagram.com) [להלן: "אינסטגרם"]  אשר תתויגנה כנדרש בתקנון זה להלן, תבחרנה מספר תמונות זוכות, והכל כמפורט להלן;

  1. הפעילות תחל ביום 20.11.2013 בשעה 15:00 ("תחילת הפעילות") ותסתיים ביום 28.11.2013 בשעה 22:00 ("סיום הפעילות"). התקופה שבין תחילת הפעילות וסיום הפעילות תכונה "תקופת הפעילות".
  2. החל ממועד תחילת הפעילות יוכל כל גולש ו/או גולשת, מעל גיל 18, לצלם את עצמו באמצעות אפליקציית האינסטגרם ולתייג את תמונתו תחת התיוג הבא: CastroMe# ו-castrofashion#
  3. בצילום שיצולם על ידי הגולש כאמור תופיע דמותו של הגולש כאשר פניו מוסתרים באופן חלקי על ידי סוודר/מעיל/חולצה אותו לובש הגולש [להלן: "התמונה" או "התמונות"].  ).
  4. מבין כלל התמונות שתצולמנה בהתאם להנחיות ותתויגנה כנדרש בתקופת הפעילות, יבחרו, על ידי ועדת הבחירה כהגדרתה להלן, התמונות המצטיינות ואלה יזכו את הגולשים המצולמים בהן בפרסים, הכל כמפורט בתקנון זה להלן.
  5. תנאי ההשתתפות בפעילות:

3.1     בפעילות יורשו להשתתף רק גולשים בני 18 ומעלה, אשר הינם בעלי חשבון אינסטגרם אישי ופעיל, בעלי תמונת פרופיל עדכנית, אשר ישלחו תמונה בהתאם להוראות תקנון זה, ואשר אישרו כי קראו תקנון זה ואישרו כי הינם בגירים וכי היו בגירים במועד צילום התמונה וכן באישור הגולשים כי התמונה הינה תמונתם שלהם וכי הגולשים בעצמם הם אשר מצולמים בתמונה  - רק גולשים אשר עומדים בדרישות כדלקמן יהיו זכאים להשתתף בפעילות (להלן: "משתתף").

3.2     לצורך קבלת הפרס וכתנאי לה, ימסרו המשתתפים בפעילות את פרטיהם האישיים לצורך יצירת קשר. מובהר כי הפרטים הנדרשים הינם, לכל הפחות, כדלקמן: שם ושם משפחה, שנת לידה, כתובת אי מייל עדכנית ופעילה ומספר טלפון ליצירת קשר. מובהר כי מסירת הפרטים האמורים הינה תנאי יסודי לזכיה בפעילות, זאת על מנת שניתן יהיה ליצור קשר עם הזוכים בפעילות.

3.3     היה הגולש קטין – ההשתתפות בפעילות אסורה עליו.

3.4     למען הסר ספק, גולש אשר לא עמד באילו מהתנאים המפורטים ברישא סעיף זה – לא תועלה תמונתו לאתר ואף אם הועלתה תמונתו לאתר – לא יהיה זכאי לפרס כלשהו.

3.5     מובהר, כי קסטרו רשאית לבחור לפסול מהשתתפות בפעילות כל תמונה, אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של קסטרו, אינה עומדת בקריטריונים דלעיל ו/או אינה באיכות נאותה ו/או יש בה משום פגיעה בטעם הטוב ו/או פגיעה בשמה של קסטרו ו/או ברגשות הציבור ו/או הינה בעלת אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר או שהיא עשויה לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהיא נוגדת הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר. כמו כן, רשאית קסטרו לפסול מהשתתפות בפעילות כל תמונה, אשר עלה חשש סביר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של קסטרו, כי המצולם בה איננו מי שהעלה אותה לאתר ו/או אינו בעל מלוא הזכויות לעשות בה שימוש.

3.6     המשתתף בפעילות מצהיר כי אין כל מניעה חוקית ו/או חוזית ו/או אחרת להשתתפותו בפעילות לפי הוראות תקנון זה, וכי לא קיים כל הסכם או תנאי אחר הסותר את אפשרות השתתפותו בפעילות.

3.7     המשתתף מאשר כי ידוע לו כי לקסטרו מוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין של קסטרו ובכלל זה להימנע מכל פעילות אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של קסטרו בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייב המשתתף כי לא יפעל בדרך שיש בה ו/או יאמר דברים שיש בהם כדי לפגוע במוניטין של החברה כאמור.

3.8     למען הסר ספק, אדם אשר לא עמד בתנאים המפורטים בתקנון זה – לא יהיה זכאי להשתתף בפעילות. בעצם השתתפותו בפעילות מאשר המשתתף כי הוא עומד בתנאים המפורטים בתקנון זה.

  1. מבין כל המשתתפים בפעילות הזכאים להשתתף בפעילות כמפורט לעיל ואשר העלו תמונה כנדרש, תבחר ועדה אשר תמונה על ידי קסטרו ("ועדת הבחירה"), לפי שיקול דעתה הבלעדי, 6 (שישה) זוכים, אשר יזכו בפרס כהגדרתו להלן (להלן: "הזוכים" ו"הפרס", בהתאמה).
  2. הפרס בפעילות הינו שובר קנייה בגובה 200 ₪ (מאתיים שקלים חדשים) לרכישה באתר קסטרו (castro.com). שובר ההנחה יאפשר רכישה באתר בשווי 200 ₪ או יותר (לא כולל עלות משלוח) ויהיה ניתן למימוש למשך 60 יום, היינו עד ליום 28.1.2014. מובהר כי הפרס נקבע על ידי קסטרו ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וכי קסטרו תהא רשאית לשנות את הפרסים בפעילות מעת לעת.
  3. הזוכים אינם רשאים להמיר את הפרס בכסף ו/או בשווה כסף. הפרס הינו אישי לזוכים בלבד ואיננו ניתן להסבה ו/או להמחאה לצדדים שלישיים כלשהם.
  4. הפרס יחולק לזוכים אשר ניתן יהיה לאתרם באמצעות פרטי ההתקשרות שמסרו עם הצטרפותם לפעילות. מובהר כי האחריות למימוש הפרס (באופן של רכישה באתר קסטרו) הינה על הזוכים בפעילות בלבד וכי לא תישמענה, בכל מקרה, טענות מצד הזוכים בדבר אי מימוש הפרס.

10.  בחירת הזוכים על ידי ועדת הבחירה תתבצע ביום 28.11.2013 והודעה על זהות הזוכים תפורסם עד ליום 29.11.2013 בשעה 18:00. שמות הזוכים יפורסמו בעמוד קסטרו באינסטגרם http://instagram.com/castrofashion 

11.  מובהר כי ועדת הבחירה תהא רשאית להודיע על זהות הזוכים גם קודם למועד זה וכן, תהא רשאית לבחור ולהודיע על "זוכים יומיים" מעת לעת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ומוחלט.

12.  מובהר כי הזוכים יבחרו על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי של ועדת הבחירה ובהתבסס על שיקולים שונים ולרבות אך לא רק, מקוריות, יצירתיות, איכות התמונה וכיוצא בזה.

13.  הפרסים יחולקו לזוכים אשר ניתן יהיה לאתרם באמצעות פרטי ההתקשרות שמסרו. עם קבלת הודעת הזכייה וכתנאי לקבלת הפרס ימסור המשתתף לקסטרו את פרטיו האישיים לצורך יצירת קשר ולרבות שם מלא, טלפון וכתובת אי מייל.

14.  קסטרו שומרת על זכותה לעכב ו/או לבטל את זכייתו של משתתף בפרס כאמור במקרה של חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה בקשר לזכאותו של הזוכה לפרס ו/או כל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי כל דין ו/או על פי תקנון זה, לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס ו/או לממשו;

15.  במקרה בו לא ניתן היה להעביר לידי הזוכה את הפרס עד ליום 12.12.2013 (עקב מסירת פרטי התקשרות שגויים מצד הזוכה או מכל סיבה אחרת) כי אז תהיה קסטרו רשאית לבטל את הזכייה. קסטרו שומרת לעצמה את הזכות לעשות בפרס שלא חולק בפועל, מכל סיבה שהיא, כל פעולה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

16.  כל המשתתף בפעילות מאשר כי לא יעשה כל פעולה המהווה זיוף התוצאות ו/או התחזות לאדם אחר ו/או שימוש בחשבון אינסטגרם כפול ו/או שימוש בחשבון שאינו שלו ו/או כל פעולה אחרת שמטרתה הטיית תוצאות הפעילות וכל פעולה כאמור תהווה עילה לפסילתו מהאפשרות להשתתף בפעילות ו/או לזכות בפרס. כמו כן, המשתתף בתחרות מאשר כי לא תהא לו טענה כלפי קסטרו בגין פגיעה בפרטיות, הפרת זכויות יוצרים, הוצאת לשון הרע, פגיעה במוניטין או כל עוולה מסחרית אחרת ואו כל טענה אחרת הנובעת כתוצאה מהשתתפותו בתחרות.

17.  מובהר למן הסר כל ספק כי קסטרו ו/או מי מעובדיה ו/או מי מעובדיה אינם אחראים בכל דרך שהיא לפעילותה התקינה ו/או הרציפה של אפליקציית האינסטגרם ולא תהיה אחראית במקרה של תקלה באפליקצייה ולרבות במקרה בו לא ניתן יהיה להשתתף בפעילות ו/או להעלות תמונות ו/או לגלות את שמות הזוכים כתוצאה מתקלה כאמור.

18.  כל אחד מהמשתתפים בפעילות מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן לקסטרו את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתמונות. כל אחד מהזוכים מאשר ומתחייב כי קסטרו תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או תקשור של קסטרו ו/או של הפעילות, בכל אמצעי התקשורת (לרבות, אך לא רק, טלוויזיה, דפוס, אתר האינטרנט של החברה, רשתות חברתיות, שילוט חוצות, פרסום בסלולר, פרסום בחנויות קסטרו, פעילויות יח"צ, שימוש בארכיון החברה, שימוש על משאיות החברה וכו'), וללא תשלום כלשהו. זכות זו של החברה תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתתפים בפעילות מאשרים כי הם מודעים לכך כי משעה שתועלה תמונתם לאתר כאמור, היא תהיה חשופה לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתתפים מאשרים כי לקחו זאת בחשבון בהחלטתם להשתתף בפעילות.

19.  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות השימוש לבין כל פרסום אחר בכתב או בעל פה, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות שימוש אלו.

20.  הוראות התקנון מסדירות את תנאי ההשתתפות בפעילות, והן ממצות את זכויות וחובות הצדדים. אם האמור בהוראות אלו אינו מקובל עליך, הנך מתבקש להימנע מהשתתפות.

21.  למרות האמור בסעיף ‏1 לעיל, קסטרו רשאית לסיים את הפעילות בכל עת, ומכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה, להאריך או לקצר את משך הזמן בו תתקיים הפעילות, לשנות את תנאיה או לבטל אותה לחלוטין, לשנות את הוראות התקנון מעת לעת לפי שיקול דעתה, ולא תעמוד לך ו/או לכל מי מטעמך כל טענה ו/או זכות כלפי קסטרו ו/או כל צד שלישי אחר בגין החלטות כאמור.

22.  ההשתתפות בפעילות הינה על אחריות המשתתף בלבד. קסטרו ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי המשתף עימה פעולה בקשר עם הפעילות, לא יהיו אחראי לכל נזק אשר ייגרם, ישיר או עקיף, לרבות כל הפסד, הוצאה ואובדן רווח (לרבות נזקי גוף ועגמת נפש), אשר יגרמו למשתתף בפעילות ו/או למי מטעמו בכל הקשור בפעילות זו. המשתתף בפעילות אחראי אישית לכל תוצאה ונזק מכל סוג שהוא שיגרמו לו כתוצאה מההשתתפות בפעילות.

23.  הוראות תקנון זה ממצות את אחריותה ומחויבותה של קסטרו ומבטלות כל מצג או הבטחה, שניתנו למשתתפים בפעילות בדרך אחרת, לרבות על ידי עובדיה של החברה, נציגיה או מי מטעמם.

24.  מובהר בזאת כי דינו של תקנון זה ודינה של תחרות זו כדין חוזה למתן ציונים, והוראת סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 חלה עליו, על כן, כל  הכרעה בכל החלטה שתתקבל במסגרת התחרות, לא תהיה נושא לדיון בבית משפט. כל משתתף בתחרות מוחזק כמי שמודע לאמור בסעיף זה, ולא תוכל להישמע כל טענה בעניין זה.

  1. הפעילות מיועדת באופן שווה לגברים ולנשים ועל כן בכל מקום בתקנון זה אשר הפנייה מנוסחת בלשון זכר, יראו את הפניה כמופנית אל גברים ונשים גם יחד.

26.  על הוראות התקנון אלו ועל כל הקשור בפעילות והנובע ממנה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להוראות תקנון זה ולפעילות הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו. במידה והוראה מהוראות תקנון זה תקבע על ידי ביהמ"ש או ערכאה שיפוטית מוסמכת אחרת כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

הירשמו לניוזלטר של קסטרו
הצטרפו למועדון החברים של קסטרו
בואו להכיר אותנו:
MAGAZINE MOBILE  PINTEREST INSTAGRAM YOUTUBE