משלוח תוך 3 ימי עסקים לכל יעד שתבחר:

ניתן לבחור בין אפשרויות השילוח הבאות:

שליח עד הבית/לעבודה  -
משלוח חינם
- בקניה מעל 99 ₪
איסוף עצמי מכל חנויות קסטרו - חינם
*חולצות בי"ס מודפסות יישלחו תוך שבעה ימי עסקים ולא ניתן להחזירן.
 

החזר כספי מלא תוך 14 יום!

ניתן להחזיר פריטים בכל חנות קסטרו.

לפרטים נוספים >>

משלוח אל:Flag of US

שלום

לקופה

תקנון פעילות  jeanius the push up jeans

חברת קסטרו מודל בע"מ (להלן: "קסטרו") יצאה בפעילות "jeanius the push up jeans" (להלן: "הפעילות). במסגרת הפעילות, מבין כלל  הסרטונים (כהגדרתם להלן) שיפרסמו גולשים ברשת האינסטגרם (Instagram.com) [להלן: "אינסטגרם"]  אשר יתויגו כנדרש בתקנון זה להלן, יבחרו 15 (חמישה עשר) סרטונים זוכים אשר יזכו את הגולשים שהעלו אותם בפרסים (להלן: "הזוכים"), והכל כמפורט להלן;

 1. הפעילות תחל ביום רביעי 15.1.2014 בשעה 15:00 ("תחילת הפעילות") ותסתיים ביום שלישי 21.1.2014 בשעה 15:00 ("סיום הפעילות"). התקופה שבין תחילת הפעילות וסיום הפעילות תכונה "תקופת הפעילות".
 2. החל ממועד תחילת הפעילות יוכלו גולשים, מעל גיל 18, להעלות סרטון וידאו קצר באמצעות אפליקציית האינסטגרם ולתייג את תמונתן תחת התיוג הבא: castro_jeanius# (להלן: "הסרטון" ו/או "הסרטונים", לפי הענין). בסרטון יצולם הגולש רוקד, שהוא לבוש במכנסי ג'ינס.
 3. מבין כלל הסרטונים שיצולמו בהתאם להנחיות ויתויגו כנדרש בתקופת הפעילות, יבחרו, על ידי ועדת הבחירה כהגדרתה להלן, מדי יום בתקופה הפעילות, 3 סרטונים מצטיינים, ואלה יזכו את הגולשים המצולמות בהן בפרסים, הכל כמפורט בתקנון זה להלן.
 4. תנאי ההשתתפות בפעילות:

3.1     בפעילות יורשו להשתתף רק גולשים בני 18 ומעלה, אשר הינן בעלות חשבון אינסטגרם אישי ופעיל, בעלות תמונת פרופיל עדכנית, אשר יעלו סרטון בהתאם להוראות תקנון זה, ואשר אישרו כי קראו תקנון זה ואישרו כי הינן בגירות וכי היו בגירות במועד צילום הסרטון וכן, באישור הגולשים כי הן בעצמן אשר מצולמות בסרטון. רק גולשים אשר עומדים בדרישות כדלקמן יהיו זכאיות להשתתף בפעילות (להלן: "משתתפת").

3.2     לצורך קבלת הפרס וכתנאי לה, ימסרו המשתתפות בפעילות את פרטיהן האישיים לצורך יצירת קשר. מובהר כי הפרטים הנדרשים הינם, לכל הפחות, כדלקמן: שם ושם משפחה, שנת לידה, כתובת אי מייל עדכנית ופעילה ומספר טלפון ליצירת קשר. מובהר כי מסירת הפרטים האמורים הינה תנאי יסודי לזכייה בפעילות, זאת על מנת שניתן יהיה ליצור קשר עם הזוכים בפעילות.

3.3     היה הגולש קטין ההשתתפות בפעילות אסורה עליו.

3.4     למען הסר ספק, גולשים אשר לא עמדה באילו מהתנאים המפורטים ברישא סעיף זה – לא תהיה זכאית לפרס כלשהו.

3.5     מובהר, כי קסטרו רשאית לבחור לפסול מהשתתפות בפעילות כל סרטון, אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של קסטרו, אינו עומד בקריטריונים דלעיל ו/או אינו באיכות נאותה ו/או יש בו משום פגיעה בטעם הטוב ו/או פגיעה בשמה של קסטרו ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או באופן אחר או שהוא עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהוא נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר. כמו כן, רשאית קסטרו לפסול מהשתתפות בפעילות כל סרטון, אשר עלה חשש סביר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של קסטרו, כי המצולמת בה איננה מי שהעלתה אותה לאתר ו/או אינה בעלת מלוא הזכויות לעשות בה שימוש.

3.6     המשתתפת בפעילות מצהירה כי אין כל מניעה חוקית ו/או חוזית ו/או אחרת להשתתפותה בפעילות לפי הוראות תקנון זה, וכי לא קיים כל הסכם או תנאי אחר הסותר את אפשרות השתתפותה בפעילות.

3.7     המשתתפת מאשרת כי ידוע לה כי לקסטרו מוניטין בתחום פעילותה וכי עליה להימנע מכל פגיעה במוניטין של קסטרו ובכלל זה להימנע מכל פעילות אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של קסטרו בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייבת המשתתפת כי לא תיפעל בדרך שיש בה ו/או תאמר/תכתוב  דברים שיש בהם כדי לפגוע במוניטין של החברה כאמור.

3.8     בעצם השתתפותה בפעילות מאשרת המשתתפת כי היא עומדת בתנאים המפורטים בתקנון זה.

 1. מבין כל המשתתפות בפעילות הזכאיות להשתתף בפעילות כמפורט לעיל ואשר העלו סרטון כנדרש ותייגו את התיוג castro_jeanius#, תבחר ועדה אשר תמונה על ידי קסטרו ("ועדת הבחירה"), לפי שיקול דעתה הבלעדי, 3 (שלוש) זוכים מדי יום בתקופת ה]עילות [בסה"כ 15 זוכים במהלך תקופת הפעילות], אשר תהיינה זכאיות לפרס כהגדרתו להלן (להלן: "הזוכים" ו"הפרס", בהתאמה).
 2. הפרס בפעילות לכל זוכה בתקופת הפעילות הינו ג'ינס   SARAI JEANIUSדגם מס' 2267269 או 3069149 (בהתאם למלאי]. מובהר כי הפרס נקבע על ידי קסטרו ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וכי קסטרו תהא רשאית לשנות את הפרס בפעילות מעת לעת.
 3. הזוכים אינן רשאיות להמיר את הפרס בכסף ו/או בשווה כסף. הפרס הינו אישי לזוכים בלבד ואיננו ניתן להסבה ו/או להמחאה לצדדים שלישיים כלשהם.
 4. הפרס יחולק לזוכים אשר ניתן יהיה לאתרן באמצעות פרטי ההתקשרות שמסרו עם הצטרפותן לפעילות. מובהר כי האחריות למימוש הפרס (קבלתו בחנות מחנויות קסטרו ברחבי הארץ לפי בחירת הזוכה ובתיאום מוקדם עם נציג/ת קסטרו) הינה על הזוכים בפעילות בלבד וכי לא תישמענה, בכל מקרה, טענות מצד הזוכים בדבר אי מימוש הפרס.
 5. בחירת הזוכים על ידי ועדת הבחירה תתבצע במהלך תקופת הפעילות במועדים הבאים וכדלקמן:
 • ביום חמישי, 16.1.2014 בשעה 15:00 יפורסמו שמות 3 זוכים יומיות (בגין השתתפות בפעילות ביום רביעי 15.1.14).
 • ביום שישי, 17.1.2014 בשעה 15:00 יפורסמו שמות 3 זוכים יומיות (בגין השתתפות בפעילות ביום חמישי 16.1.14).
 • ביום ראשון, 19.1.2014 בשעה 15:00 יפורסמו שמות 3 זוכים יומיות (בגין השתתפות בפעילות בימים שישי ושבת 17-18.1.14).
 • ביום שני 20.1.2014 בשעה 15:00 יפורסמו שמות 3 זוכים יומיות (בגין השתתפות בפעילות ביום ראשון 19.1.14).
 • ביום שלישי 21.1.2014 בשעה 15:00 יפורסמו שמות 3 שוכות יומיות (בגין השתתפות בפעילות ביום שני 20.1.14).

10.  שמות הזוכים יפורסמו בדף קסטרו באינסטגרם.

11.  מובהר כי ועדת הבחירה תהא רשאית להודיע על זהות הזוכים גם קודם למועדים המפורטים לעיל  וכן, תהא רשאית לבחור ולהודיע על כל הזוכים יחד במאוחד בתום תקופת הפעילות, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ומוחלט.

12.  מובהר כי הזוכים יבחרו על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי של ועדת הבחירה ובהתבסס על שיקולים שונים ולרבות אך לא רק, מקוריות, יצירתיות, איכות הסרטון וכיוצא בזה.

13.  קסטרו שומרת על זכותה לעכב ו/או לבטל את זכייתה של משתתפת בפרס כאמור במקרה של חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה בקשר לזכאותה של הזוכה לפרס ו/או כל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי כל דין ו/או על פי תקנון זה, לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס ו/או לממשו;

14.  במקרה בו לא ניתן היה להעביר לידי הזוכה את הפרס עד ליום 2.2.14 (עקב מסירת פרטי התקשרות שגויים מצד הזוכה, עקב אי התייצבות לקבלת הפרס באחת מחנויות קסטרו או מכל סיבה אחרת) כי אז תהיה קסטרו רשאית לבטל את הזכייה. קסטרו שומרת לעצמה את הזכות לעשות בפרס שלא חולק בפועל, מכל סיבה שהיא, כל פעולה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

15.  כל משתתפת בפעילות מאשרת כי לא תעשה כל פעולה המהווה זיוף התוצאות ו/או התחזות לאדם אחר ו/או שימוש בחשבון אינסטגרם כפול ו/או שימוש בחשבון שאינו שלה ו/או כל פעולה אחרת שמטרתה הטיית תוצאות הפעילות וכל פעולה כאמור תהווה עילה לפסילתה מהאפשרות להשתתף בפעילות ו/או לזכות בפרס. כמו כן, המשתתפת בפעילות מאשרת כי לא תהא לה טענה כלפי קסטרו בגין פגיעה בפרטיות, הפרת זכויות יוצרים, הוצאת לשון הרע, פגיעה במוניטין או כל עוולה מסחרית אחרת ואו כל טענה אחרת הנובעת כתוצאה מהשתתפותה בפעילות.

16.  מובהר למען הסר כל ספק כי קסטרו ו/או מי מעובדיה ו/או מי מעובדיה אינם אחראים בכל דרך שהיא לפעילותה התקינה ו/או הרציפה של אפליקציית האינסטגרם ולא תהיה אחראית במקרה של תקלה באפליקצייה ולרבות במקרה בו לא ניתן יהיה להשתתף בפעילות ו/או להעלות סרטונים ו/או לגלות את שמות הזוכים כתוצאה מתקלה כאמור.

17.  כל אחת מן המשתתפות בפעילות מצהירה ומאשרת בזאת, כי היא נותנת לקסטרו את זכות השימוש המלאה והבלעדית בסרטון. כל אחת מהזוכים מאשרת ומתחייבת כי קסטרו תהיה רשאית להשתמש בשמה ו/או בסרטון שהעלתה במסגרת כל פרסום ו/או תקשור של קסטרו ו/או של הפעילות, בכל אמצעי התקשורת (לרבות, אך לא רק, טלוויזיה, דפוס, אתר האינטרנט של החברה, רשתות חברתיות, שילוט חוצות, פרסום בסלולר, פרסום בחנויות קסטרו, פעילויות יח"צ, שימוש בארכיון החברה, שימוש על משאיות החברה וכו'), וללא תשלום כלשהו. זכות זו של החברה תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתתפות בפעילות מאשרות כי הן מודעות לכך כי משעה שיועלה הסרטון לאינסטגרם כאמור, הוא יהיה חשוף לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתתפות מאשרות כי לקחו זאת בחשבון בהחלטתן להשתתף בפעילות.

18.  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות השימוש לבין כל פרסום אחר בכתב או בעל פה, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות שימוש אלו.

19.  הוראות התקנון מסדירות את תנאי ההשתתפות בפעילות, והן ממצות את זכויות וחובות הצדדים. אם האמור בהוראות אלו אינו מקובל עליך, הנך מתבקשת להימנע מהשתתפות.

20.  למרות האמור בסעיף ‏1 לעיל, קסטרו רשאית לסיים את הפעילות בכל עת, ומכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה, להאריך או לקצר את משך הזמן בו תתקיים הפעילות, לשנות את תנאיה או לבטל אותה לחלוטין, לשנות את הוראות התקנון מעת לעת לפי שיקול דעתה, ולא תעמוד לך ו/או לכל מי מטעמך כל טענה ו/או זכות כלפי קסטרו ו/או כל צד שלישי אחר בגין החלטות כאמור.

21.  ההשתתפות בפעילות הינה על אחריות המשתתפת בלבד. קסטרו ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי המשתף עימה פעולה בקשר עם הפעילות, לא יהיו אחראי לכל נזק אשר ייגרם, ישיר או עקיף, לרבות כל הפסד, הוצאה ואובדן רווח (לרבות נזקי גוף ועגמת נפש), אשר יגרמו למשתתפת בפעילות ו/או למי מטעמה בכל הקשור בפעילות זו. המשתתפת בפעילות אחראית אישית לכל תוצאה ונזק מכל סוג שהוא שיגרמו לה, ככל שיגרמו, כתוצאה מההשתתפות בפעילות.

22.  הוראות תקנון זה ממצות את אחריותה ומחויבותה של קסטרו ומבטלות כל מצג או הבטחה, שניתנו למשתתפות בפעילות בדרך אחרת, לרבות על ידי עובדיה של החברה, נציגיה או מי מטעמם.

23.  מובהר בזאת כי דינו של תקנון זה ודינה של תחרות זו כדין חוזה למתן ציונים, והוראת סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 חלה עליו, על כן, כל  הכרעה בכל החלטה שתתקבל במסגרת התחרות, לא תהיה נושא לדיון בבית משפט. כל משתתפת בתחרות מוחזקת כמי שמודע לאמור בסעיף זה, ולא תוכל להישמע כל טענה בעניין זה.

24.  על הוראות התקנון אלו ועל כל הקשור בפעילות והנובע ממנה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להוראות תקנון זה ולפעילות הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו. במידה והוראה מהוראות תקנון זה תקבע על ידי ביהמ"ש או ערכאה שיפוטית מוסמכת אחרת כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

הירשמו לניוזלטר של קסטרו
הצטרפו למועדון החברים של קסטרו
בואו להכיר אותנו:
MAGAZINE MOBILE  PINTEREST INSTAGRAM YOUTUBE