משלוח תוך 3 ימי עסקים לכל יעד שתבחר:

ניתן לבחור בין אפשרויות השילוח הבאות:

שליח עד הבית/לעבודה  -
משלוח חינם
- בקניה מעל 99 ₪
איסוף עצמי מכל חנויות קסטרו - חינם
*חולצות בי"ס מודפסות יישלחו תוך שבעה ימי עסקים ולא ניתן להחזירן.
 

החזר כספי מלא תוך 14 יום!

ניתן להחזיר פריטים בכל חנות קסטרו.

לפרטים נוספים >>

משלוח אל:Flag of US

שלום

לקופה

תקנון פעילות תלבושת בית ספר

חברת קסטרו מודל בע"מ (להלן: "קסטרו") יצאה בפעילות "SCHOOL COLLECTION " (להלן: "הפעילות). גולשים יעלו באמצעות אפליקציית אינסטגרם (INSTAGRAM) (להלן: "אינסטגרם") תמונות בהן הן מצולמים עם פרצופים מצחיקים/מעוותים  (להלן: "התמונות"). לצורך השתתפות בפעילות, על המשתתפים לתייג את התמונה שהעלו תחת ההאשטאג castrofashion@ #school_collection.

התמונות הזוכות יבחרו על ידי ועדת הבחירה כהגדרתה להלן ויזכו את המצולמות בהן בפרסים, הכל כמפורט בתקנון זה להלן.

 1. הפעילות תחל ביום 17.8.2016 בשעה 10:00 ("תחילת הפעילות") ותסתיים ביום 1.9.2016 בשעה 22:00 ("סיום הפעילות"). התקופה שבין תחילת הפעילות וסיום הפעילות תכונה "תקופת הפעילות".
 2. ביום 4.9.2016 יוכרזו הזוכות בתחרות ושמותיהן יפורסמו בדף האינסטגרם של קסטרו.
 3. החל מיום תחילת הפעילות ועד לסיום הפעילות יהיה רשאי כל גולש, להעלות תמונה לאינסטגרם.
 4. תנאי ההשתתפות בפעילות:

3.1       בפעילות יורשו להשתתף רק גולשים אשר בעלי חשבון אינסטגרם אישי ופעיל, אשר יעלו תמונה בהתאם להוראות תקנון זה. רק גולשים אשר עומדות בדרישות כדלקמן יהיו זכאים להשתתף בפעילות (להלן: "משתתף").

3.2       מובהר, כי קסטרו רשאית לפסול מהשתתפות בפעילות כל תמונה, אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של קסטרו, אינה עומדת בקריטריונים דלעיל ו/או אינה באיכות נאותה ו/או יש בה משום פגיעה בטעם הטוב ו/או פגיעה בשמה של קסטרו ו/או ברגשות הציבור ו/או הינה בעלת אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר או שהיא עשויה לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהיא נוגדת הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר. כמו כן, רשאית קסטרו להוריד מהאתר ולפסול מהשתתפות בפעילות כל תמונה, אשר עלה חשש סביר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של קסטרו, כי המצולמת בה איננה מי שהעלתה אותה לאתר ו/או אינה בעלת מלוא הזכויות לעשות בה שימוש.

3.3       המשתתף בפעילות מצהיר בזאת כי אין כל מניעה חוקית ו/או חוזית ו/או אחרת להשתתפותו בפעילות לפי הוראות תקנון זה, וכי לא קיים כל הסכם או תנאי אחר הסותר את אפשרות השתתפותו בפעילות וכי קיבל את הסכמת כל המצולמים בתמונה להשתתפות בפעילות.

3.4       המשתתף מאשר כי ידוע לו כי לקסטרו מוניטין בתחום פעילותה וכי עליה להימנע מכל פגיעה במוניטין של קסטרו ובכלל זה להימנע מכל פעילות אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של קסטרו בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייב המשתתף כי לא יפעל בדרך שיש בה ו/או יאמר דברים שיש בהם כדי לפגוע במוניטין של החברה כאמור.

3.5       למען הסר ספק, משתתף אשר לא עמד בתנאים המפורטים בתקנון זה – לא יהיה זכאי להשתתף בפעילות. בעצם השתתפות בפעילות מאשר המשתתף כי הוא עומד בתנאים המפורטים בתקנון זה.

 1. התמונה שתועלה לאינסטגרם ותתוייג בהאשטאג כנדרש תכונה להלן: "התמונה באינסטגרם".
 2. תמונתו של משתתף, אשר עמדה בקריטריונים דלעיל, תועמד לבחירת ועדת הבחירה כהגדרתה להלן.
 3. מבין כל התמונות שיועלו לאינסטגרם ויתוייגו כנדרש, תבחר ועדה אשר תמונה על ידי קסטרו ("ועדת הבחירה"), לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפחות 5 תמונות זוכות (מספר הזוכות יכול להשתנות), אשר יזכו את המופיעים בהם בפריטי לבוש ה- "School Collection" בסך כולל של 500 ₪, בכפוף למלאי (להלן: "הזוכים" ו"הפרס", בהתאמה). קבלת הפרס תיעשה בחנות מרשת קסטרו על פי בחירת הזוכה, בתיאום מראש עם קסטרו.
 4. בחירת הזוכים על ידי ועדת הבחירה תתבצע ביום 5.9.16  והודעה על זהות הזוכים תפורסם באינסטגרם ביום 5.9.16 בשעה 16:00.
 5. מובהר כי הזוכים יבחרו על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי של ועדת הבחירה ובהתבסס על שיקולים שונים ולרבות אך לא רק, מקוריות, יצירתיות, איכות התמונה וכן מספר ה"לייקים" שיקבל המשתתף באינסטגרם בגין תמונתו.
 6. הפרסים יחולקו לזוכים אשר ניתן יהיה לאתרם וליצור עימם קשר באמצעות חשבון האינסטגרם שלהם. מובהר, כי במידה ובתמונה מופיע יותר ממשתתף אחד, הזכאות לפרס תהיה רק למי שמחשבונו תויגה התמונה באינסטגרם.
 7. קסטרו שומרת על זכותה לעכב ו/או לבטל  זכייה של משתתף בפרס כאמור במקרה של חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה בקשר לזכאותו של הזוכה לפרס ו/או כל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי כל דין ו/או על פי תקנון זה, לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס ו/או לממשו;
 8. במקרה בו לא ניתן היה להעביר לידי הזוכה את הפרס עד ליום 15.9.16 (עקב העדר אפשרות ליצירת קשר עם הזוכה וכיוב') כי אז תהיה קסטרו רשאית לבטל את הזכייה. קסטרו שומרת לעצמה את הזכות לעשות בפרס שלא חולק בפועל, מכל סיבה שהיא, כל פעולה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 9. כמו כן, במקרה בו הזוכה לא מימש את הפרס, היינו, לא התייצב לקבלת הפרס בחנות קסטרו בהתאם לתיאום בינה ובין קסטרו, וזאת מכל סיבה שהיא, כי אז לא תחול על קסטרו כל אחריות כלפי הזוכה ו/או מי מטעמה ולא תהיינה לה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי קסטרו בקשר עם אי מימוש הפרס בפועל.
 10. הזוכה אינו רשאי להמיר את הפרס בפרס אחר לרבות בפריט לבוש אחר ו/או בכסף ו/או בשווה כסף. הפרסים הינם אישיים לזוכים בלבד ואינם ניתנים להסבה ו/או להמחאה לצדדים שלישיים כלשהם.
 11. כל משתתף בפעילות מאשר כי לא תעשה כל פעולה המהווה זיוף התוצאות ו/או התחזות לאדם אחר ו/או שימוש בחשבון אינסטגרם כפול ו/או שימוש בחשבון אינסטגרם שאינו שלו ו/או כל פעולה אחרת שמטרתה הטיית תוצאות הפעילות וכל פעולה כאמור תהווה עילה לפסילת המשתתף מהאפשרות להשתתף בפעילות ו/או לזכות בפרס. כמו כן, המשתתף בתחרות מאשר כי לא תהא לו טענה כלפי קסטרו בגין פגיעה בפרטיות, הפרת זכויות יוצרים, הוצאת לשון הרע, פגיעה במוניטין או כל עוולה מסחרית אחרת ואו כל טענה אחרת הנובעת כתוצאה מהשתתפותו בתחרות.
 12. קסטרו ו/או מי מעובדיה ו/או מי מעובדי קבוצת קסטרו אינם אחראים בכל דרך שהיא לתגובות הגולשים באינסטגרם וכן אינם אחראים לפעילותו התקינה של אתר/אפליקציית אינסטגרם.
 13. כל אחת מהמשתתפים והזוכים בפעילות מצהירים ומאשרים בזאת, כי הוא נותן לקסטרו את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתמונות.
 14. כל אחד מהמשתתפים והזוכים מאשרים ומתחייבים כי קסטרו תהיה רשאית להשתמש בשמם ו/או בתמונתם במסגרת כל פרסום ו/או תקשור של קסטרו ו/או של הפעילות ו/או School Collection שתקיים קסטרו, בכל אמצעי התקשורת (לרבות, אך לא רק, טלוויזיה, דפוס, אתר האינטרנט של החברה, רשתות חברתיות, שילוט חוצות, פרסום בסלולר, פרסום בחנויות קסטרו, פעילויות יח"צ, שימוש בארכיון החברה, שימוש על משאיות החברה וכו'), וללא תשלום כלשהו. זכות זו של החברה תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתתפים בפעילות מאשרים כי הם מודעים לכך כי משעה שתועלה תמונתם לאינסטגרם ותתוייג כנדרש, היא תהיה חשופה לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתתפים מאשרים כי לקחו זאת בחשבון בהחלטתם להשתתף בפעילות.
 15. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות השימוש לבין כל פרסום אחר בכתב או בעל פה, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות שימוש אלו.
 16. הוראות התקנון מסדירות את תנאי ההשתתפות בפעילות, והן ממצות את זכויות וחובות הצדדים. אם האמור בהוראות אלו אינו מקובל עליך, הנך מתבקש להימנע מהשתתפות.
 17. למרות האמור בסעיף ‏1 לעיל, קסטרו רשאית לסיים את הפעילות בכל עת, ומכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה, להאריך או לקצר את משך הזמן בו תתקיים הפעילות, להגדיל או להקטין את מספר הזוכים ו/או הפרסים לשנות את תנאיה או לבטל אותה לחלוטין, לשנות את הוראות התקנון מעת לעת לפי שיקול דעתה, ולא תעמוד לך ו/או לכל מי מטעמך כל טענה ו/או זכות כלפי קסטרו ו/או כל צד שלישי אחר בגין החלטות כאמור.
 18. ההשתתפות בפעילות הינה על אחריות המשתתף בלבד. קסטרו ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי המשתף עימה פעולה בקשר עם הפעילות, לא יהיו אחראי לכל נזק אשר ייגרם, ישיר או עקיף, לרבות כל הפסד, הוצאה ואובדן רווח (לרבות נזקי גוף ועגמת נפש), אשר יגרמו למשתתף בפעילות ו/או למי מטעמו בכל הקשור בפעילות זו. המשתתף בפעילות אחראי אישית לכל תוצאה ונזק מכל סוג שהוא שיגרמו לו כתוצאה מההשתתפות בפעילות.
 19. קסטרו אינה מתחייבת לפעולתו התקינה ו/או הרציפה של אתר/אפליקציית אינסטגרם ולא תהיה אחראית במקרה של תקלה, לרבות במקרה בו לא ניתן יהיה להשתתף בפעילות ו/או להעלות תמונות ו/או לתייג ו/או לגלות את שמות הזוכות כתוצאה מתקלה כאמור.
 20. הוראות תקנון זה ממצות את אחריותה ומחויבותה של קסטרו ומבטלות כל מצג או הבטחה, שניתנו למשתתפות בפעילות בדרך אחרת, לרבות על ידי עובדיה של החברה, נציגיה או מי מטעמם.
 21. מובהר בזאת כי דינו של תקנון זה ודינה של תחרות זו כדין חוזה למתן ציונים, והוראת סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 חלה עליו, על כן, כל  הכרעה בכל החלטה שתתקבל במסגרת התחרות, לא תהיה נושא לדיון בבית משפט. כל משתתף בתחרות מוחזק כמי שמודע לאמור בסעיף זה, ולא תוכל להישמע כל טענה בעניין זה.
 22. על הוראות התקנון אלו ועל כל הקשור בפעילות והנובע ממנה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להוראות תקנון זה ולפעילות הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו. במידה והוראה מהוראות תקנון זה תקבע על ידי ביהמ"ש או ערכאה שיפוטית מוסמכת אחרת כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.
 23. הוראות תקנון זה מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך חלות באופן זהה לנשים ולגברים.
הירשמו לניוזלטר של קסטרו
הצטרפו למועדון החברים של קסטרו
בואו להכיר אותנו:
MAGAZINE MOBILE  PINTEREST INSTAGRAM YOUTUBE