בתקופת בלאק פריידי זמן האספקה עד 7 ימי עסקים

משלוח תוך 3 ימי עסקים לכל יעד שתבחר:

ניתן לבחור בין אפשרויות השילוח הבאות:

שליח עד הבית/לעבודה  -
משלוח חינם
- בקניה מעל 99 ₪
איסוף עצמי מכל חנויות קסטרו - חינם
*חולצות בי"ס מודפסות יישלחו תוך שבעה ימי עסקים ולא ניתן להחזירן.
 

החזר כספי מלא תוך 14 יום!

ניתן להחזיר פריטים בכל חנות קסטרו.

לפרטים נוספים >>

משלוח אל:Flag of US

שלום

לקופה

תקנון פעילות "היי סקול פסטיגל"

חברת קסטרו מודל בע"מ (להלן: "קסטרו") יצאה בפעילות "היי סקול פסטיגל" (להלן: "הפעילות). במהלך תקופת הפעילות כהגדרתה להלן, יוכלו הגולשים בדף " הילדים של קסטרו" באתר פייסבוק (www.facebook.com) (להלן: " פייסבוק" או "דף קסטרו"), לנסות ולשכנע את קסטרו, באמצעות כתיבת תגובה (comment) במקום המיועד לכך בדף הפייסבוק, כי מגיע להם לקבל אחת מבין 16 תלבושות כוכבי היי סקול פסטיגל.

מבין הגולשים (כהגדרתם להלן) אשר ישתתפו בפעילות, יבחרו, על ידי ועדת הבחירה כהגדרתה להלן 16 (שישה עשר) זוכים [להלן: "הזוכים "], הכל כמפורט בתקנון זה להלן.

 1. תקופת הפעילות - הפעילות תתקיים החל מיום 13.11.2015 בשעה 8:00 ועד ליום 29.11.2015 בשעה 14:00 [להלן: "תקופת הפעילות"]. 
 2. תנאי ההשתתפות בפעילות:

2.1       בפעילות יורשו להשתתף גולשים אשר הינם בעלי חשבון פייסבוק אישי ופעיל[חשבתי שתהיה רובריקה לענין תקנון – אם אין, מוחקת] (להלן: "משתתף").

2.2       המשתתף בפעילות מצהיר כי אין כל מניעה חוקית ו/או אחרת להשתתפותו בפעילות לפי הוראות תקנון זה, וכי לא קיים כל הסכם או תנאי אחר הסותר את אפשרות השתתפותו בפעילות.

2.3       המשתתף מאשר כי ידוע לו כי לקסטרו מוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין של קסטרו ובכלל זה להימנע מכל פעילות אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של קסטרו בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייב המשתתף כי לא יפעל בדרך שיש בה ו/או יאמר דברים שיש בהם כדי לפגוע במוניטין קסטרו כאמור.

2.4       למען הסר ספק, אדם אשר לא עמד בתנאים המפורטים בתקנון זה – לא יהיה זכאי להשתתף בפעילות. בעצם השתתפותו בפעילות מאשר המשתתף כי הוא עומד בתנאים המפורטים בתקנון זה.

 1. הפעילות: במסגרת הפעילות ידרשו המשתתפים בפעילות לנסות לשכנע את קסטרו, באמצעות כתיבת תגובה במקום המיועד לכך בדף הפייסבוק של קסטרו, מדוע לדעתם מגיע להם לקבל את אחת מתלבושות כוכבי היי סקול פסטיגל וכן, יציינו מהי התלבושת האהובה עליהם מבין 16 תלבושות דמויות הפסטיגל.
 2. מובהר כי התגובה שירשמו המשתתפים בפעילות תפורסם על ידי קסטרו בדף הפייסבוק של קסטרו.
 3. למען הסר ספק, במקרה של גולשים אשר לא עמדו באילו מהתנאים ו/או ההנחיות המפורטים לעיל – קסטרו תהא רשאית לפעול כדלקמן, לפי בחירתה: א. לא לפרסם את התגובה או לחילופין, להסירם מדף הפייסבוק. ב. למנוע זכייתו של משתתף או לקבוע כי אינו זכאי לפרס כלשהו.
 4. מובהר, כי קסטרו רשאית לבחור שלא להעלות לדף הפייסבוק ו/או להסיר ו/או לפסול מהשתתפות תגובת משתתף, אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של קסטרו, עשויה להוות פגיעה בטעם הטוב ו/או פגיעה בשמה של קסטרו ו/או פגיעה ברגשות הציבור ו/או הינה בעלת אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר או שהיא עשויה לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהם נוגדים הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר.
 5.  הזוכים בפעילות - מובהר כי מבין כל המשתתפים בכל אחד מימי הפעילות כהגדרתם לעיל, הזכאים להשתתף בפעילות כמפורט לעיל ואשר העלו תגובתם כנדרש בתקנון זה  תבחר ועדה אשר תמונה על ידי קסטרו ("ועדת הבחירה"), לפי שיקול דעתה הבלעדי, 16 זוכים בפעילות (זוכה אחד בכל תלבושת). מובהר כי הזוכים יבחרו על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי של ועדת הבחירה ובהתבסס על שיקולים שונים ולרבות אך לא רק, מקוריות, יצירתיות, הומור, ניסוח וכיוצא בזה.
 6. הודעה בדבר זהות הזוכים תפורסם בדף הפייסבוק בתום תקופת הפעילות – היינו, עד ליום ה 1.12.15 בשעה 20:00.
 7. הפרסים בפעילות– שישה עשר הזוכים בפעילות יזכו בתלבושת מתלבושות היי סקול פסטיגל (להלן: "הפרס"). קסטרו תפרסם את שמות הזוכים בעמוד קסטרו בפייסבוק. לצורך קבלת הפרס יצרו הזוכים קשר עם קסטרו באמצעות "הודעה פרטית" בפייסבוק. הפרס יחולק לזוכים אשר יצרו קשר עם קסטרו כאמור.
 8. הפרסים יאספו על ידי הזוכים מאחת מחנויות קסטרו על פי בחירת הזוכה.
 9. במקרה בו לא ניתן היה להעביר לידי זוכה את הפרס עד ליום 7.12.2015 עקב אי יצירת קשר עם קסטרו לצורך קבלתו תהיה קסטרו רשאית לבטל את הזכייה. קסטרו שומרת לעצמה את הזכות לעשות בפרס שלא חולק בפועל, מכל סיבה שהיא, כל פעולה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 10. כמו כן, במקרה בו הזוכה יצר עם קסטרו קשר אך לא מימש את הפרס, היינו, לא התייצב בחנות בה בחר לשם איסוף הפרס עד ליום 31.12.2015, וזאת מכל סיבה שהיא, כי אז לא תחול על קסטרו כל אחריות כלפי הזוכה ו/או מי מטעמו ולא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי קסטרו בקשר עם אי מימוש הפרס בפועל.
 11. הזוכים אינם רשאים להמיר את הפרס בכסף ו/או בשווה כסף. הפרס הינו אישי לזוכים בלבד ואיננו ניתן להסבה ו/או להמחאה לצדדים שלישיים כלשהם.
 12. כל המשתתף בפעילות מאשר כי לא יעשה כל פעולה המהווה זיוף התוצאות ו/או התחזות לאדם אחר ו/או שימוש בחשבון פייסבוק כפול ו/או שימוש בחשבון פייסבוק שאינו שלו ו/או כל פעולה אחרת שמטרתה הטיית תוצאות הפעילות וכל פעולה כאמור תהווה עילה לפסילתו מהאפשרות להשתתף בפעילות ו/או לזכות בפרס.
 13. קסטרו שומרת על זכותה לעכב ו/או לבטל את זכייתו של משתתף בפרס כאמור במקרה של חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה בקשר לזכאותו של הזוכה לפרס ו/או במקרה של חשש בדבר התחזות לאחר ו/או מכל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי כל דין ו/או על פי תקנון זה, לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס ו/או לממשו;
 14. המשתתף בתחרות מאשר כי לא תהא לו טענה כלפי קסטרו בגין פגיעה בפרטיות, הפרת זכויות יוצרים, הוצאת לשון הרע, פגיעה במוניטין או כל עוולה מסחרית אחרת ואו כל טענה אחרת הנובעת כתוצאה מהשתתפותו בתחרות ו/או עקב פרסום תגובתו באתר פייסבוק.
 15. קסטרו ו/או מי מעובדיה ו/או מי מעובדי קבוצת קסטרו אינם אחראים בכל דרך שהיא להצבעות הגולשים בדף קסטרו באתר פייסבוק וכן אינם אחראים לפעילותו התקינה של אתר פייסבוק, לרבות דף קסטרו באתר פייסבוק (לרבות לשימוש באפליקציית הפעילות).
 16. כל אחד מהמשתתפים בפעילות מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן לקסטרו את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתגובה שהעלה לדף הפייסבוק כאמור. כל אחד מהזוכים מאשר ומתחייב כי קסטרו תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או בתגובה שהעלה במסגרת כל פרסום ו/או תקשור של קסטרו ו/או של הפעילות ו/או של הפסטיגל, בכל אמצעי התקשורת (לרבות, אך לא רק, טלוויזיה, דפוס, אתר האינטרנט של קסטרו, רשתות חברתיות, שילוט חוצות, פרסום בסלולר, פרסום בחנויות קסטרו, פעילויות יח"צ, שימוש בארכיון קסטרו, שימוש על משאיות קסטרו וכו'), וללא תשלום כלשהו. זכות זו של קסטרו תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתתפים בפעילות מאשרים כי הם מודעים לכך כי משעה שתועלה תגובתו לדף הפייסבוק כאמור, הם יהיו חשופים לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתתפים מאשרים כי לקחו זאת בחשבון בהחלטתם להשתתף בפעילות.
 17. הוראות התקנון מסדירות את תנאי ההשתתפות בפעילות, והן ממצות את זכויות וחובות הצדדים. אם האמור בהוראות אלו אינו מקובל עליך, הנך מתבקש להימנע מהשתתפות. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר בכתב או בעל פה, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות התקנון.
 18. למרות האמור בסעיף ‏1 לעיל, קסטרו רשאית לסיים את הפעילות בכל עת, ומכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה, להאריך או לקצר את משך הזמן בו תתקיים הפעילות, לשנות את תנאיה או לבטל אותה לחלוטין, לשנות את הוראות התקנון מעת לעת לפי שיקול דעתה, ולא תעמוד לך ו/או לכל מי מטעמך כל טענה ו/או זכות כלפי קסטרו ו/או כל צד שלישי אחר בגין החלטות כאמור.
 19. ההשתתפות בפעילות הינה על אחריות המשתתף בלבד. קסטרו ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי המשתף עימה פעולה בקשר עם הפעילות, לא יהיו אחראי לכל נזק אשר ייגרם, ישיר או עקיף, לרבות כל הפסד, הוצאה ואובדן רווח (לרבות נזקי גוף ועגמת נפש), אשר יגרמו למשתתף בפעילות ו/או למי מטעמו בכל הקשור בפעילות זו. המשתתף בפעילות אחראי אישית לכל תוצאה ונזק מכל סוג שהוא שיגרמו לו כתוצאה מההשתתפות בפעילות.
 20. קסטרו אינה מתחייבת לפעולתו התקינה ו/או הרציפה של אתר פייסבוק ו/או של דף קסטרו בפייסבוק ולא תהיה אחראית במקרה של תקלה באתר ו/או בדף כאמור, לרבות במקרה בו לא ניתן יהיה להשתתף בפעילות ו/או להעלות תגובות ו/או לגלות את שמות הזוכים כתוצאה מתקלה כאמור.
 21. הוראות תקנון זה ממצות את אחריותה ומחויבותה של קסטרו ומבטלות כל מצג או הבטחה, שניתנו למשתתפים בפעילות בדרך אחרת, לרבות על ידי עובדיה של קסטרו, נציגיה או מי מטעמם.
 22. מובהר בזאת כי דינו של תקנון זה ודינה של תחרות זו כדין חוזה למתן ציונים, והוראת סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 חלה עליו, על כן, כל  הכרעה בכל החלטה שתתקבל במסגרת התחרות, לא תהיה נושא לדיון בבית משפט. כל משתתף בתחרות מוחזק כמי שמודע לאמור בסעיף זה, ולא תוכל להישמע כל טענה בעניין זה.
 23. הפעילות מיועדת באופן שווה לגברים ולנשים ועל כן בכל מקום בתקנון זה אשר הפנייה מנוסחת בלשון זכר, יראו את הפניה כמופנית אל גברים ונשים גם יחד.
 24. על הוראות התקנון אלו ועל כל הקשור בפעילות והנובע ממנה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להוראות תקנון זה ולפעילות הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו. במידה והוראה מהוראות תקנון זה תקבע על ידי ביהמ"ש או ערכאה שיפוטית מוסמכת אחרת כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.
הירשמו לניוזלטר של קסטרו
הצטרפו למועדון החברים של קסטרו
בואו להכיר אותנו:
MAGAZINE MOBILE  PINTEREST INSTAGRAM YOUTUBE