בתקופת בלאק פריידי זמן האספקה עד 7 ימי עסקים

משלוח תוך 3 ימי עסקים לכל יעד שתבחר:

ניתן לבחור בין אפשרויות השילוח הבאות:

שליח עד הבית/לעבודה  -
משלוח חינם
- בקניה מעל 99 ₪
איסוף עצמי מכל חנויות קסטרו - חינם
*חולצות בי"ס מודפסות יישלחו תוך שבעה ימי עסקים ולא ניתן להחזירן.
 

החזר כספי מלא תוך 14 יום!

ניתן להחזיר פריטים בכל חנות קסטרו.

לפרטים נוספים >>

משלוח אל:Flag of US

שלום

לקופה

תקנון פעילות "תמונת 360"

חברת קסטרו מודל בע"מ (להלן: "קסטרו") יצאה בפעילות "תמונת 360" במסגרתה תעלה קסטרו באמצעות דף "CASTRO" באתר פייסבוק (www.facebook.com) (להלן: "דף הפייסבוק" ו/או ה"אתר", לפי הענין) "תמונת 360" בה יוצגו מספר פריטי לבוש (תסבירי מה מיוחד בתמונה). הגולשים- (גברים ו/או נשים), מעל גיל 18, ידרשו למנות את מספר פריטי הלבוש שבתמונה ולהעלות כתגובה – "COMMENT" לתמונה את מספרם (להלן: "הפעילות"), הכל כמפורט בתקנון זה. מבין הגולשים ייבחרו 5 הגולשים המהירים ביותר אשר יענו תשובה מדויקת בלבד. כל אחד מן הזוכים יזכה בפרס, הכל כמפורט בתקנון זה להלן.

 1. ימי הפעילות- הפעילות תחל ביום ג' 28.6.2016 בשעה 15:30 ותסתיים ביום ד' 29.6.2016 בשעה 08:30.
 2. השתתפות בפעילות מותנית בכך שהגולש הינו בן 18 ומעלה, בעל חשבון פייסבוק אישי ופעיל, בעל תמונת פרופיל עדכנית ובעל פרטי התקשרות פעילים ומעודכנים (להלן: "משתתף"). מובהר כי גולשים בעלי פרופיל אשר נחזה כמזויף/בלתי פעיל/לא שלהם וכיוצא בזה יפסלו מהשתתפות בפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של קסטרו.
 3. כללי הפעילות- במהלך הפעילות יעלה משתתף בפעילות בדף הפייסבוק "CASTRO" [כתגובה – "COMMENT" לפוסט] את מספר הפריטים המופיעים לדעתו בתמונה שהעלתה קסטרו.
 4. בתום הפעילות יבחרו מבין כלל המגיבים במהלך תקופת הפעילות, 5 זוכים אשר השיבו נכונה ובמהירות (להלן: "הזוכים"). מובהר כי לצורך בחירת הזוכים תבדקנה תשובות ראשונות בלבד שהגיב כל גולש (היינו, במידה וגולש הגיב מספר פעמים ו/או הגיב ותיקן/שינה את תגובתו לאחר מכן, מספר תגובות שונות, תגובתו הראשונה בזמן תהא הקובעת).
 5. המשתתף מצהיר כי אין כל מניעה חוקית ו/או חוזית ו/או אחרת להשתתפותו בפעילות, לפי הוראות תקנון זה, וכי לא קיים כל הסכם אחר הסותר את אפשרות השתתפותו בפעילות.
 6. מובהר כי כל משתתף רשאי להשתתף בפעילות למעלה מפעם אחת במהלך תקופת הפעילות. ואולם, משתתף בפעילות יוכל לזכות בפעילות רק פעם אחת בלבד בכל תקופת הפעילות ובהתאם להוראות תקנון זה המשתתפים בפעילות מוותרים על כל טענה ו/או דרישה כנגד קסטרו בקשר לכך.
 7. הודעה בדבר זהות הזוכים בתקופת ימי הפעילות תימסר ביום חמישי .30.6.16 עד השעה 15:00, בדף הפייסבוק של קסטרו. בנוסף קסטרו תיצור קשר עם הזוכים באמצעות דף הפייסבוק שלהם.
 8. המשתתף בפעילות מצהיר ומתחייב בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד קסטרו בקשר עם בחירת הזוכים בפעילות באמצעות ועדת הבחירה.
 9. הפרס-  כל אחד מבין 5 הזוכים יזכה באחד מפריטי הלבוש שבסייל המופיעים בפוסט.
 10. מובהר כי הפרס ייבחר ע"י הזוכה בהתאם למלאי הקיים בקסטרו ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ובהתאם למלאי קסטרו תהא רשאית לשנות את הפרס בפעילות ולספק פריט חלופי.
 11. מובהר כי הפרסים יחולקו לזוכים בתנאי שניתן יהיה לאתרם באמצעות דף הפייסבוק שלהם. במקרה בו לא ניתן יהיה לאתר ו/או ליצור קשר עם זוכה בפעילות כי אז תהיה קסטרו רשאית לבטל את זכייתו. קסטרו שומרת לעצמה את הזכות לעשות בפרס שלא חולק בפועל, מכל סיבה שהיא, כל פעולה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 12. הזוכים אינם רשאים להמיר את הפרס בכסף ו/או בשווה כסף.
 13. הפרס הינו עבור הזוכים בלבד ואינו ניתנים להסבה ו/או להמחאה לצדדים שלישיים כלשהם.
 14. מובהר כי הזוכים לא ייחשבו בכל דרך שהיא כעובדים של קסטרו והם מוותרים על כל טענה בנוגע לקיומם של יחסי עובד-מעביד בינם ובין קסטרו. הזוכים מאשרים כי הובהר להם כי הצהרתם זו היוותה בסיס להסכמת קסטרו לזכייתם וכי לולא הצהרתם זו לא היו זוכים בפרסים.
 15. קסטרו שומרת על זכותה לעכב ו/או לבטל את זכייתו של זוכה בפרס כאמור במקרה של חשש ו/או חשד לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה ו/או הונאה ו/או הטעיה ו/או התחזות ו/או מעשה בלתי הוגן כלשהו בקשר לזכאותו של הזוכה לפרס ו/או כל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי כל דין ו/או על פי תקנון זה, לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס ו/או לממשו, זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 16. כל משתתף בפעילות מאשר כי לא יעשה כל פעולה המהווה התחזות לאדם אחר ו/או שימוש בחשבון פייסבוק כפול ו/או שימוש בחשבון פייסבוק שאינו שלו ו/או כל פעולה אחרת שמטרתה הטיית תוצאות הפעילות וכל פעולה כאמור תהווה עילה לפסילתם מהאפשרות להשתתף בפעילות ו/או לזכות בפרסים. כמו כן, המשתתף בפעילות מאשר כי לא תהא לו טענה כלפי קסטרו בגין פגיעה בפרטיות, הפרת זכויות יוצרים, הוצאת לשון הרע, פגיעה במוניטין או כל עוולה מסחרית אחרת ואו כל טענה אחרת הנובעת כתוצאה מהשתתפותו בפעילות.
 17. המשתתף מאשר כי לקסטרו יש מוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין של קסטרו ובכלל זה להימנע מכל פעילות אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של קסטרו בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייב המשתתף כי לא יפעל בדרך שיש בה ו/או יאמר דברים שיש בהם כדי לפגוע במוניטין של החברה כאמור.
 18. קסטרו ו/או מי מעובדיה ו/או מי מעובדי קבוצת קסטרו אינם אחראים בכל דרך שהיא לפעילותו התקינה של אתר הפייסבוק, לרבות דף קסטרו באתר פייסבוק (לרבות לשימוש באפליקציית הפעילות) ולא יהיו אחראים במקרה של תקלה באתרים, ולרבות במקרה בו לא ניתן יהיה להשתתף בפעילות ו/או לפרסם את שמות הזוכים כתוצאה מתקלה כאמור.
 19. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר בכתב או בעל פה, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות תקנון זה.
 20. הוראות התקנון מסדירות את תנאי ההשתתפות בפעילות, והן ממצות את זכויות וחובות הצדדים. אם האמור בהוראות אלו אינו מקובל עליך, הנך מתבקש להימנע מהשתתפות.
 21. למרות האמור בסעיף 1  לעיל, קסטרו רשאית לסיים את הפעילות בכל עת, ומכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה, להאריך או לקצר את משך הזמן בו תתקיים הפעילות, לשנות את תנאיה או לבטל אותה לחלוטין, לשנות את הוראות התקנון מעת לעת לפי שיקול דעתה, ולא תעמוד למשתתף ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או זכות כלפי קסטרו ו/או כל צד שלישי אחר בגין החלטות כאמור.
 22. ההשתתפות בפעילות הינה באחריות המשתתף בלבד. קסטרו ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי המשתף עימה פעולה בקשר עם הפעילות, לא יהיו אחראי לכל נזק אשר ייגרם למשתתף ו/או למי מטעמו, בין אם נזק ישיר או עקיף, לרבות כל הפסד, הוצאה ואובדן רווח, בכל הקשור בפעילות. המשתתף אחראי אישית לכל תוצאה ונזק מכל סוג שהוא שיגרמו לו כתוצאה מההשתתפות בפעילות.
 23. הוראות תקנון זה ממצות את אחריותה ומחויבותה של קסטרו ומבטלות כל מצג או הבטחה, שניתנו למשתתפים בדרך אחרת, לרבות על ידי עובדיה של קסטרו, נציגיה או מי מטעמה.
 24. תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הפעילות מיועדת באופן שווה לגברים ולנשים.
 25. מובהר בזאת כי דינו של תקנון זה ודינה של הפעילות כדין חוזה למתן ציונים, והוראת סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 חלה עליו, על כן, כל  הכרעה בכל החלטה שתתקבל במסגרת הפעילות, לא תהיה נושא לדיון בבית משפט. כל משתתף בפעילות מוחזק כמי שמודע לאמור בסעיף זה, ולא תוכל להישמע כל טענה בעניין זה.
 26. על הוראות התקנון אלו ועל כל הקשור בפעילות והנובע ממנה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להוראות תקנון זה ולפעילות הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו. במידה והוראה מהוראות תקנון זה תקבע על ידי ביהמ"ש או ערכאה שיפוטית מוסמכת אחרת כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.
הירשמו לניוזלטר של קסטרו
הצטרפו למועדון החברים של קסטרו
בואו להכיר אותנו:
MAGAZINE MOBILE  PINTEREST INSTAGRAM YOUTUBE