משלוח תוך 3 ימי עסקים לכל יעד שתבחר:

ניתן לבחור בין אפשרויות השילוח הבאות:

שליח עד הבית  - משלוח חינם בהזמנה באתר
איסוף עצמי מכל חנויות קסטרו - חינם
 
* חולצות בי"ס מודפסות יישלחו עד 7 ימי עסקים
** אופניים ניתן לאסוף רק בחנויות קסטרו כשהם מורכבים ומוכנים לנסיעה.

 

החזר כספי מלא תוך 14 יום!

ניתן להחזיר כל פריט שקניתם באתר, בתוך 14 יום מיום קבלת המשלוח ובצירוף חשבונית, ולקבל תמורתו החזר כספי, זיכוי או פריט חלופי.
לא ניתן להחזיר פריטים עם הדפס בית ספר. 

לפרטים נוספים >>

משלוח אל:Flag of US

שלום

לקופה

תקנון אתגר המזוודה

מתפרסם בזה תקנון מבצע הגרלות שעורכת חברת

קסטרו מודל בע"מ (להלן: "קסטרו ו/או החברה")

תקנון מבצע – "אתגר המזוודה של קסטרו"

 

  1. 1.               מבצע השיווק 

1.1.               ברצון קסטרו לקדם ולעודד את היקף המכירות ברשת קסטרו במהלך חודש ספטמבר2015 באמצעות מבצע השיווק, כאמור בתקנון זה.

1.2.               מבצע השיווק יחל ביום 9 בספטמבר2015 ויסתיים ביום 19 בספטמבר2015 (כולל) ויכלול פרסומים בחנויות רשת קסטרו, באתר האינטרנט של קסטרו, בעיתונות, בטלוויזיה, ברדיו, ובאמצעים נוספים בהתאם לבחירת קסטרו. קסטרו אינה מתחייבת כי הפרסום ייעשה בכל אמצעי המדיה המפורטים לעיל.

1.3.               הגדרות

"משתתף"

כל קונה אשר קנייתו בחנויות רשת קסטרו מהווה קניה מזכה כהגדרתה להלן.

 

"רשת קסטרו"

רשת חנויות קסטרו, הכוללת חנויות נשים, חנויות גברים, חנויות ילדים וחנויות משולבות. למען הסר ספק, המבצע אינו מתקיים ברשת חנויות העודפים (outlet).

 

"מבצע השיווק"      

        או

 "המבצע"

מבצע אותו עורכת קסטרו במסגרתו בכל מקרה של קניה מזכה, כהגדרתה להלן, ומילוי אחר הוראות המבצע, יהיה זכאי המשתתף להשתתף במבצע ההגרלות,  הכול בהתאם להוראות תקנון זה.

"מבצע ההגרלות"

אחת עשרה (11) הגרלות אשר ייערכו במשרדי המפקחת (כהגדרתה להלן), בתאריכים:

א.      10 בספטמבר 2015 (הגרלה אחת)

ב.      16 בספטמבר 2015 (שש הגרלות)

ג.       20 בספטמבר 2015 (ארבע הגרלות)

כל אחת מאחת עשרה (11) ההגרלות לעיל תגריל פרס אחד בין המשתתפים ביום אחד של תקופת המבצע.

"הפרסים"

כרטיס מתנה טעון בסך של 2,500 ₪ (אלפיים וחמש מאות שקלים חדשים) לרכישת פריטים ברשת קסטרו.

במסגרת המבצע יוגרלו: 11 פרסים (כלומר - 11 זוכים ייהנו כל אחד מהפרס האמור לעיל).

את הפרס יהיה ניתן לקבל ככרטיס מתנה טעון בלבד.

"חשבונית"

החשבונית המונפקת לאחר התשלום בגין הקניה המזכה.

"תקופת המבצע"

תקופה שתחילתה ביום 9 בספטמבר 2015 וסיומה ביום 19 בספטמבר 2015.

"קניה מזכה"

 

עסקת קניה אחת שתבוצע ברשת קסטרו בין התאריכים 9 בספטמבר 2015 ועד 19 בספטמבר 2015.

 

  1. 2.               אי זכאות להשתתף בהגרלה

בהגרלה לא יהיו רשאים להשתתף מנהלי ועובדי חברות קסטרו מודל בע"מ, א.ר. קוסמטיקה בוטנית בע"מ ו/או כל חברה קשורה, עובדי משרד הפרסום ראובני פרידן בע"מ, עובדי משרד יחסי הציבור רן רהב,המפקחת כהגדרתה להלן, ובני משפחותיהם של כל הנ"ל;

"בן משפחה" לענין סעיף זה – בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.

  1. 3.               ההשתתפות בהגרלה

3.1.               כל קניה מזכה כהגדרתה לעיל, מזכה את הקונה בזכות להשתתף בהגרלה אחת. מובהר כי בכל יום במהלך תקופת המבצע, יהיה רשאי כל משתתף להשתתף פעם אחת בהגרלה. כלומר – גם אם ביצע מספר רכישות מזכות באותו יום קלנדרי, יהיה זכאי להשתתף בהגרלה של אותו יום פעם אחת בלבד.

3.2.               על מנת להשתתף בהגרלה על המשתתף לשלוח את המילה "קסטרו" בצירוף שמו (שם פרטי ושם משפחה) במסרון (הודעת sms) למספר הטלפון 055-7003616באותו יום קלנדרי שבו ביצע את הקנייה המזכה. משתתף שלא שלח את ההודעה האמורה באותו יום שבו ביצע את הקנייה המזכה לא יוכל להשתתף בהגרלה שתיערך בגין היום שבו ביצע את הקנייה המזכה. עלות שליחת הודעת sms הינה עלות שליחה רגילה והיא חלה על המשתתף.

3.3.               מבין כל המשתתפים אשר השתתפו בהגרלה בכל אחד מהימים בתקופת המבצע – יוגרל פרס אחד, וסה"כ במהלך תקופת המבצע יוגרלו 11 פרסים.

3.4.               כל משתתף יהיה זכאי להשתתף רק בהגרלה שתיערך ביום שבו ביצע רכישה מזכה, ובלבד ששלח פרטיו בהודעתsms  כמפורט בסע' 3.2 לעיל. במידה והמשתתף ביצע רכישות מזכות בכמה ימים, יהיה רשאי להשתתף פעם אחת בכל הגרלה בכל יום שבו ביצע קנייה מזכה, ובלבד שמילא אחר הוראות סע' 3.2 לעיל בכל יום כאמור.

3.5.               לאחר התשלום בגין הקנייה המזכה יקבל המשתף את חשבונית הרכישה. על כל משתתף חלה החובה לשמור את חשבונית הרכישה בגין הקנייה המזכה כהוכחה לביצוע הקנייה המזכה. משתתף שיזכה יידרש להציג חשבונית רכישה מאותו יום שבו שלח את הודעת ה- sms כמפורט לעיל, כתנאי לקבלת הפרס.

3.6.               לא ניתן לשלוח יותר מהודעת sms אחת בכל יום קלנדרי במהלך תקופת המבצע. כל קנייה מזכה יכולה להשתתף לכל היותר בהגרלה אחת בלבד.

3.7.               אם משתתף שלח יותר מהודעת sms אחת ביום שבו ביצע קנייה מזכה, תהיה רשאית החברה לפסול את השתתפותו באותה הגרלה ו/או להתייחס אליו כמי ששלח הודעת sms אחד בלבד באותו יום, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

  1. 4.               ביצוע ההגרלה

4.1.               כל אחת מההגרלות במסגרת מבצע ההגרלות תהיה הגרלה אוטומטית אקראית שתיערך באמצעות תוכנת מחשב, אשר תגריל זוכה אחד/ת מתוך כל המשתתפים אשר שלחו הודעת sms בכל אחד מהימים בתקופת המבצע. יובהר כי סה"כ יבוצעו 11 הגרלות – אחת עבור כל המשתתפים אשר שלחו הודעת sms בכל אחד מימי המבצע.

4.2.               כל 11 ההגרלות יבוצעו בנוכחות המפקחת או מי שהמפקחת מינתה לשם כך.

4.3.               היה וחלק מהפרסים לא יחולקו עקב העובדה כי המשתתף לא עמד בתנאי כלשהו הקבוע בתקנון זה ו/או במידה ומשתתף ויתר על הפרס מכל סיבה שהיא, בין במעשה ובין במחדל, תהא קסטרו רשאית לערוך הגרלה נוספת ו/או לחלק את הפרס/פרסים לזוכים האחרים ו/או לא לחלק את אותו פרס/פרסים, ומשתתפי מבצע ההגרלות יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין האמור כנגד קסטרו ו/או כנגד כל גורם אחר הקשור למבצע.

4.4.               תוצאות ההגרלה יפורסמו בעיתון יומי, בהתאם להוראות ההיתר הכללי, כהגדרתו להלן.

 

  1. 5.               הודעת הזכייה

5.1.               קסטרו תודיע לזוכה בדבר זכייתו בשיחת טלפון למספר הטלפון שממנו שלח הזוכה את הודעת ה- sms כאמור בסע' ‏4.1 לעיל.

5.2.               בהודעת הזכייה יוזמן הזוכה להגיע לחנות קסטרו שתתואם מולו, בתוך 7 ימים, על מנת לקבל את הפרס. במידה ולא הגיע הזוכה לקבל את הפרס בתוך 14 יום ממועד ההודעה על כך, תהיה רשאית קסטרו לראות בו כמי שויתר על הפרס ויחולו הוראות סע' 4.3 לעיל.

5.3.               באחריות המשתתף לוודא כי יהיה זמין לקבל שיחות למספר הטלפון שממנו שלח את ההודעה כאמור בסע'‏4.1 לעיל. במידה והזוכה לא ענה לטלפון לאחר 3 ניסיונות חיוג, תהיה רשאית קסטרו לראות את הזוכה כמי שויתר על הפרס ויחולו הוראתו סע' 4.3 לעיל.

5.4.               לזוכה לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאופן הודעת הזכייה ובלבד שבוצעה בהתאם להוראות תקנון זה. קסטרו לא תישא באחריות כלשהי במקרה בו הזוכה לא ענה לטלפון לאחר 3 ניסיונות חיוג ו/או אם לא הגיע לקבל את הפרס מכל סיבה שהיא.

5.5.               כל משתתף מוותר כתנאי להשתתפותו בהגרלה על כל טענה בקשר עם תקלות ו/או טעויות בקליטת פרטיו האישיים במאגר המשתתפים בהגרלה אשר כתוצאה מהם לא הגיעה השיחה בדבר זכייתו ליעדה ו/או לא נקלטה הודעת ה- sms ששלח כאמור בסע' 3.2 לעיל.

  1. 6.               קבלת הפרס ומימושו

6.1.               הפרסים במסגרת מבצע ההגרלה הינם 11כרטיסי מתנה טעונים ב- 2,500 ₪ כל אחד לרכישה ברשת קסטרו.

6.2.               הזכייה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה ולפיכך הפרסים במבצע יוענקו אך ורק לזוכים עצמם, אשר יזהו עצמם באמצעות תעודת זיהוי.

6.3.               תנאי לקבלת הפרס הוא הצגת חשבונית רכישה המעידה על קנייה מזכה שבוצעה ביום שבו שלח הזוכה את הודעת ה- sms, כשהיא שלמה וקריאה.

6.4.               הזוכים יתבקשו להגיע לאחת מחנויות רשת קסטרו לשם קבלת כרטיס המתנה.

6.5.               מימוש כרטיסי המתנה יהיה בכפוף לכל דין, ולא ניתן יהיה לממש אותם ברשת חנויות העודפים (outlet) של קסטרו.

6.6.               זכייתו של הזוכה עשויה להיות מפורסמת באמצעי התקשורת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של קסטרו, ובהשתתפותו בהגרלה מביע המשתתף את הסכמתו המפורשת לפרסום שמו ועצם זכייתו בכל אמצעי המדיה בהם תבחר קסטרו לפרסם את הזכייה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף להסכמת הזוכה – גם את תמונתו.

  1. 7.               מידע ופרטים

7.1.               מידע ופרטים בכל עניין הקשור למבצע ניתן לקבל במחלקת שירות הלקוחות של קסטרו בטלפון מספר 1-800-266-066.

7.2.               במשך כל תקופת מבצע ההגרלות יפורסם תקנון המבצע בכל חנויות רשת קסטרו ובאתר האינטרנט של קסטרו בכתובת www.castro.co.il.

7.3.               המבצע וההגרלה כפופים להוראות תקנון זה, בו ניתן לעיין במשרדי קסטרו ברחוב אורט ישראל 31, בת – ים ובמשרדי המפקחת, בתיאום מראש ובמהלך שעות העבודה הרגילות.

 

  1. 8.               מפקחת

8.1.               כמפקחת על מבצע השיווק וההגרלות תשמש עו"ד אורלי גיא ממשרד עוה"ד גיא, בכר ושות', מרחוב לינקולן 20, תל-אביב (להלן: "המפקחת"), טל: 03-6240240 ; פקס: 03-6240111 ; דוא"ל: Orly@ogb-law.co.il

8.2.               המפקחת תדאג לקיום תקנון המבצע ותהיה רשאית למנות לשם כך אחרים ומי מטעמה לסייע לה במלאכת הפיקוח.

  1. 9.               כללי

9.1.               קסטרו תהא רשאית על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את אורך המבצע, לשנות את הפרסים ולשנות את כללי המבצע, בהודעה שתינתן למשתתפים. למשתתפים לא תהא כל טענה בדבר סיום המבצע כאמור או בדבר שינוי תנאי המבצע.

9.2.               קסטרו תהא רשאית על-פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי לבטל את המבצע בכל עת בהודעה שתתפרסם בכל חנויות הרשת.

9.3.               ההגרלה נערכת בהתאם ובכפוף לעמידה בתנאים המפורטים בהודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, תשל"ז-1977 (אשר פורסמה בילקוט הפרסומים 4828, כ"ב בכסלו התש"ס, 1.11.1999, עמ' 1519) (להלן: "ההיתר הכללי").

9.4.               ההשתתפות במבצע ובהגרלה על כל שלביהם תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים במבצע ובהגרלה.קסטרו לא תשא באחריות לכל נזק גוף ו/או אחר אשר נגרם למי מהמשתתפים עקב ו/או בקשר, במישרין ו/או בעקיפין, עם השתתפותם.

9.5.               קסטרו אינה ולא תהא אחראית לפעילות התקינה של אתר האינטרנט ו/או הרשת הסלולארית ולא תישא בכל אחריות שהיא להפסקות ו/או הפרעות ו/או ניתוקים ו/או נזקים ו/או הוצאות ו/או מניעת רווח וכיו"ב, אשר ייגרמו לזוכים ו/או למשתתפים ו/או למעוניינים להשתתף במבצע, במישרין ו/או בעקיפין, כתוצאה מתקלות ו/או ליקויים כאמור ו/או כתוצאה מכוח עליון ו/או עקב נסיבות אחרות שאינן בשליטת קסטרו.

9.6.               קסטרו תפעל למנוע כל טעות בביצוע המבצע ו/או בהכרזת הזוכים ו/או בחלוקת הפרסים, אולם היה ויתברר, כי קיים יותר מזוכה אחד לאותו פרס בשל טעות כלשהי ו/או מכל סיבה אחרת שהיא, יקבל את הפרס רק אותו זוכה שימלא ראשון אחר כל תנאי קבלת הפרס. במקרה כאמור לא תהיה ליתר הזוכים ו/או המשתתפים כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי קסטרו ו/או כלפי כל גורם אחר הקשור למבצע.

9.7.               בהשתתפותו בהגרלה מסכים המשתתף במבצע לכל הוראות תקנון זה, וכן פוטר את קסטרו וכל גורם אחר הקשור למבצע מכל טענה או תביעה בכל הקשור להגרלה להוציא את התחייבות קסטרו למסור את הפרסים לזוכים בהתאם להוראות תקנון זה.

9.8.               קסטרו תהא רשאית לא למסור את הפרס לידי מי שהשתתפותו במבצע במי משלביו כמפורט לעיל, נעשתה תוך מעשה עבירה ו/או מרמה ו/או התחזות ו/או מעשה בלתי הולם ו/או שלא כדין, מכל בחינה שהיא ו/או בניגוד להוראות תקנון זה.

  1. 10.           פרשנות וחילוקי דעות

10.1.           בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה.

10.2.           סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית, בכל הקשור לזכויות ו/או חובות הנובעות מתקנון זה ו/או הקשורות בו, תהיה של בתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

10.3.           תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך חל במידה שווה על נשים ועל גברים.

 

הירשמו לניוזלטר של קסטרו
הצטרפו למועדון החברים של קסטרו
בואו להכיר אותנו:
MAGAZINE MOBILE  PINTEREST INSTAGRAM YOUTUBE