משלוח תוך 3 ימי עסקים לכל יעד שתבחר:

ניתן לבחור בין אפשרויות השילוח הבאות:

שליח עד הבית/לעבודה  -
משלוח חינם
- בקניה מעל 99 ₪
איסוף עצמי מכל חנויות קסטרו - חינם
*חולצות בי"ס מודפסות יישלחו תוך שבעה ימי עסקים ולא ניתן להחזירן.
 

החזר כספי מלא תוך 14 יום!

ניתן להחזיר פריטים בכל חנות קסטרו.

לפרטים נוספים >>

משלוח אל:Flag of US

שלום

לקופה

תקנון פעילות "T-ART"

חברת קסטרו מודל בע"מ (להלן: "קסטרו") יצאה בפעילות "T ART" במסגרתה הגולשים בדף קסטרו באתר פייסבוק יוכלו להשתתף במשחק אינטרנטי לזיהוי יצירות אמנות שונות (להלן: "הפעילות" ו/או "המשחק", לפי הענין), הכל כמפורט בתקנון זה.

 1. הפעילות תתבצע בימי שלישי במהלך חודש אוגוסט 2015, החל מיום 4.8.2015 בשעה 17:00 ("תחילת הפעילות") ועד ליום 27.8.2015 בשעה 22:00 ("סיום הפעילות"). התקופה שבין תחילת הפעילות וסיום הפעילות תכונה "תקופת הפעילות".
 2. בימי שלישי במהלך תקופת הפעילות, יהיו רשאים הגולשים בדף הפייסבוק של קסטרו להשתתף במשחק אינטרנטי ממוחשב אשר יוצג בדף הפייסבוק של קסטרו.
 3. השתתפות בפעילות מותנית בכך שלגולש המשתתף (להלן: "משתתף") קיים חשבון פייסבוק אישי ופעיל, בעל תמונת פרופיל עדכנית.
 4. היה המשתתף קטין (מתחת לגיל 18), באחריותו לוודא כי קיבל את הסכמת הוריו ו/או אפוטרופוסיו החוקיים להשתתף בפעילות.
 5. המשתתף מצהיר כי אין כל מניעה חוקית ו/או חוזית ו/או אחרת להשתתפותו בפעילות, לפי הוראות תקנון זה, וכי לא קיים כל הסכם אחר הסותר את אפשרות השתתפותו בפעילות.
 6. למען הסר ספק, אדם אשר לא עמד בתנאים המפורטים בתקנון זה – לא יהיה זכאי להשתתף בפעילות. בעצם השתתפותו בפעילות מאשר המשתתף כי הוא עומד בתנאים המפורטים בתקנון זה ומסכים להם.
 7. כללי המשחק – המשחק מהווה משחק זיהוי יצירות אמנות ישראליות אשר כלליו כדלקמן: בכל יום שלישי בתקופת הפעילות יוצגו בדף הפייסבוק של קסטרו חלקי תמונות ו/או דימויים שונים הלקוחים מתוך יצירות אמנות ישראליות. חלקי הצירות יוצגו באופן חלקי ובתקריב (להלן: "התמונות"). המשתתף במשחק ידרש לזהות את שם היצירה המופיעה בתמונה ושם האומן אשר יצא אותה ולהקלידם את שמותיהם כתגובה לפוסט שיפורסם בדף הפייסבוק.
 8. בכל יום חמישי במהלך תקופת הפעילות יקבעו 3 זוכים שבועיים במשחק; חמשת הזוכים השבועיים יהיו שלושת  הגולשים הראשונים מבין כלל הגולשים אשר השתתפו במשחק באותו שבוע, אשר זיהו את שם האמן ושם היצירה וכתבו אותם באופן נכון, בדור ומדויק בתגובה לתמונה. מובהר כי ההשתתפות במשחק הינה מוגבלת וכל משתתף רשאי להשתתף במשחק פעם אחת בכל שבוע בתקופת הפעילות.
 9. הודעה בדבר זהות הזוכים השבועיים בכל שבוע בתקופת הפעילות תמסר ביום ה' באותו שבוע פעילות, עד השעה 17:00 בדף הפייסבוק של קסטרו.
 10. הזוכים השבועיים ידרשו ליצור קשר עם קסטרו באמצעות הודעה פרטית בפייסבוק לצורך מסירת פרטיהם האישיים.
 11. המשתתף במשחק מצהיר ומתחייב בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד קסטרו בקשר עם בחירת הזוכים השבועיים. למען הסר ספק, קסטרו ו/או מי מטעמה רשאית לקבוע על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט את זהות הזוכים השבועיים.
 12. הזוכים השבועיים יהיו זכאים לפרס. מובהר כי הפרסים יחולקו לזוכים השבועיים בתנאי שניתן יהיה לאתרם באמצעות פרטי ההתקשרות שימסרו לקסטרו לאחר היוודע דבר זכייתם.
 13. הפרס במשחק – מדי שבוע בתקופת הפעילות תפרסם קסטרו בדף הפייסבוק שלה את הפרס לו יהיו זכאים הזוכים השבועיים באותו שבוע. מובהר כי סוג הפרסים, טיבם, איכותם, ערכם הכספי וכיוב' יקבע על ידי קסטרו ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וכי קסטרו תהא רשאית לשנות את הפרס מעת לעת או לחילופין, להחליט כי כלל הזוכים השבועיים או חלקם יזכו בפרס זהה. כל אחד מן הפרסים יחולק לזוכה באחת מחנויות קסטרו (על פי בחירת הזוכה). מובהר כי קסטרו לא תהיה אחראית במקרה בו ימנע הזוכה מלהתייצב לקבלת הפרס ולזוכה לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי קסטרו במקרה כאמור. קסטרו תהיה רשאית לבקש מהזוכים להציג תעודה מזהה כתנאי להענקת הפרס.
 14. הזוכים אינם רשאים להמיר את הפרס בכסף ו/או בשווה כסף.
 15. הפרסים הינם אישיים לזוכים בלבד ואינם ניתנים להסבה ו/או להמחאה לצדדים שלישיים כלשהם.
 16. קסטרו שומרת על זכותה לעכב ו/או לבטל את זכייתו של זוכה שבועי בפרס כאמור במקרה של חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה בקשר לזכאותו של הזוכה לפרס ו/או כל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי כל דין ו/או על פי תקנון זה, לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס ו/או לממשו;
 17. במקרה בו לא ניתן היה להעביר לידי הזוכה השבועי את הפרס (עקב אי מסירת פרטי התקשרות מצד הזוכה או מסירת פרטי התקשרות שגויים מצד הזוכה וכיוב') כי אז תהיה קסטרו רשאית לבטל את הזכייה. קסטרו שומרת לעצמה את הזכות לעשות בפרס שלא חולק בפועל, מכל סיבה שהיא, כל פעולה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 18. מובהר כי במידה ומי מן הזוכים השבועיים הינו קטין (מתחת לגיל 18), מתחייב הזוכה להמציא, לדרישת החברה, אישור חתום על ידי שני הוריו ו/או אפוטרופוסיו החוקיים, בנוסח שיהיה המקובל על קסטרו, המתיר לו להשתתף בפעילות.
 19. כל המשתתף בפעילות מאשר כי לא יעשה כל פעולה המהווה התחזות לאדם אחר ו/או שימוש בחשבון פייסבוק שאינו שלו. כמו כן, המשתתף בפעילות מאשר כי לא תהא לו טענה כלפי קסטרו בגין פגיעה בפרטיות, הפרת זכויות יוצרים, הוצאת לשון הרע, פגיעה במוניטין או כל עוולה מסחרית אחרת ואו כל טענה אחרת הנובעת כתוצאה מהשתתפותו בפעילות.
 20. המשתתף מאשר כי לקסטרו יש מוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין של קסטרו ובכלל זה להימנע מכל פעילות אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של קסטרו בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייב המשתתף כי לא יפעל בדרך שיש בה ו/או יכתוב ו/או יאמר דברים שיש בהם כדי לפגוע במוניטין של החברה כאמור.
 21. קסטרו ו/או מי מעובדיה ו/או מי מעובדי קבוצת קסטרו אינם אחראים בכל דרך שהיא לפעילותו התקינה של אתר פייסבוק, לרבות דף קסטרו באתר פייסבוק ולרבות במקרה בו לא ניתן יהיה להשתתף בפעילות כתוצאה מתקלה כאמור ו/או שההשתתפות בפעילות תהיה משובשת עקב תקלה כאמור.
 22. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר בכתב או בעל פה, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות תקנון זה.
 23. אם האמור בהוראות אלו אינו מקובל עליך, הנך מתבקש להימנע מהשתתפות.
 24. למרות האמור בסעיפים 1-2 לעיל, קסטרו רשאית לסיים את הפעילות בכל עת, ומכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה, להאריך או לקצר את משך הזמן בו תתקיים הפעילות, לשנות את תנאיה או לבטל אותה לחלוטין, לשנות את הוראות התקנון מעת לעת לפי שיקול דעתה, ולא תעמוד למשתתף ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או זכות כלפי קסטרו ו/או כל צד שלישי אחר בגין החלטות כאמור.
 25. ההשתתפות בפעילות הינה באחריות המשתתף בלבד. קסטרו ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי המשתף עימה פעולה בקשר עם הפעילות, לא יהיו אחראי לכל נזק אשר ייגרם למשתתף ו/או למי מטעמו, בין אם נזק ישיר או עקיף, לרבות כל הפסד, הוצאה ואובדן רווח, בכל הקשור בפעילות. המשתתף אחראי אישית לכל תוצאה ונזק מכל סוג שהוא שיגרמו לו כתוצאה מההשתתפות בפעילות.
 26. כל אחד מהמשתתפים בפעילות מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן לקסטרו את הזכות המלאה והבלעדית לאזכור שמו במסגרת פרסום ו/או תקשור של קסטרו ו/או של הפעילות בכל אמצעי התקשורת (לרבות, אך לא רק, טלוויזיה, דפוס, אתר האינטרנט של החברה, רשתות חברתיות, שילוט חוצות, פרסום בסלולר, פרסום בחנויות קסטרו, פעילויות יח"צ, שימוש בארכיון החברה, שימוש על משאיות החברה וכו'), וללא תשלום כלשהו. זכות זו של החברה תישמר ללא הגבלת זמן.
 27. הוראות תקנון זה ממצות את אחריותה ומחויבותה של קסטרו ומבטלות כל מצג או הבטחה, שניתנו למשתתפים בדרך אחרת, לרבות על ידי עובדיה של קסטרו, נציגיה או מי מטעמם.
 28. תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הפעילות מיועדים באופן שווה לגברים ולנשים.
 29. מובהר בזאת כי דינו של תקנון זה ודינו של המשחק כדין חוזה למתן ציונים, והוראת סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 חלה עליו, על כן, כל  הכרעה בכל החלטה שתתקבל במסגרת המשחק, לא תהיה נושא לדיון בבית משפט. כל משתתף בפעילות ובמשחק מוחזק כמי שמודע לאמור בסעיף זה, ולא תוכל להישמע כל טענה בעניין זה.
 30. על הוראות התקנון אלו ועל כל הקשור בפעילות והנובע ממנה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להוראות תקנון זה ולפעילות הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו. במידה והוראה מהוראות תקנון זה תקבע על ידי ביהמ"ש או ערכאה שיפוטית מוסמכת אחרת כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.
 31. תקנון זה יפורסם באתר קסטרו – WWW.castro.com
הירשמו לניוזלטר של קסטרו
הצטרפו למועדון החברים של קסטרו
בואו להכיר אותנו:
MAGAZINE MOBILE  PINTEREST INSTAGRAM YOUTUBE