משלוח תוך 3 ימי עסקים לכל יעד שתבחר:

ניתן לבחור בין אפשרויות השילוח הבאות:

שליח עד הבית/לעבודה  -
משלוח חינם
- בקניה מעל 99 ₪
איסוף עצמי מכל חנויות קסטרו - חינם
*חולצות בי"ס מודפסות יישלחו תוך שבעה ימי עסקים ולא ניתן להחזירן.
 

החזר כספי מלא תוך 14 יום!

ניתן להחזיר פריטים בכל חנות קסטרו.

לפרטים נוספים >>

משלוח אל:Flag of US

שלום

לקופה

תקנון פעילות "עולים על המסלול"

חברת קסטרו מודל בע"מ (להלן: "קסטרו") יצאה בפעילות "עולים על המסלול" (להלן: "הפעילות). גולשים (גברים ונשים), מעל גיל 18, יעלו באמצעות הפייסבוק תמונות בהן הם מצולמים כשהם צועדים על מסלול מכל סוג אפשרי ולרבות, מדרכה, שביל, שולחן או כל מסלול מענין ומקורי אחר. התמונות יתפרסמו בדף "קסטרו" באתר פייסבוק (www.facebook.com) (להלן: "אתר הפייסבוק" או ה"אתר"). התמונות הזוכות יבחרו על ידי ועדת הבחירה כהגדרתה להלן ויזכו את המצולמים בהן בפרס, הכל כמפורט בתקנון זה להלן.

 1. הפעילות תחל ביום 3.2.2013 בשעה 14:00 ("תחילת הפעילות") ותסתיים ביום 5.2.2013  בשעה 24:00 ("סיום הפעילות"). התקופה שבין תחילת הפעילות וסיום הפעילות תכונה "תקופת הפעילות".
 2. במהלך תקופת הפעילות יהיה רשאי כל גולש ו/או גולשת, מעל גיל 18, להעלות את תמונתו לאתר הפייסבוק, לעמוד הפעילות באתר, כאשר הוא מצולם צועד על גבי מסלול .
 3. תנאי ההשתתפות בפעילות:

3.1       בפעילות יורשו להשתתף רק גולשים בני 18 ומעלה, אשר הינם בעלי חשבון פייסבוק אישי ופעיל, בעלי תמונת פרופיל עדכנית, אשר ישלחו תמונה בהתאם להוראות תקנון זה. המשתתפים בפעילות מאשרים בזאת כי קראו תקנון זה ומאשרים כי התמונה שהעלו הינה תמונתם שלהם והם אשר מצולמים בתמונה. רק גולשים אשר עומדים בדרישות כדלקמן יהיו זכאים להשתתף בפעילות (להלן: "משתתף").

3.2       ההשתתפות בפעילות הינה ליחידים בלבד (ולא זוגות/קבוצות וכיוב') ועל כן בתמונות יצולמו המשתתפים בפעילות לבדם.

3.3       היה הגולש קטין – ההשתתפות בפעילות אסורה עליו.

3.4       למען הסר ספק, גולש אשר לא עמד באילו מהתנאים המפורטים ברישא סעיף זה – לא תועלה תמונתו לאתר ואף אם הועלתה תמונתו לאתר – לא יהיה זכאי לפרס כלשהו.

3.5       מובהר, כי קסטרו רשאית להסיר מן האתר ו/או לפסול מהשתתפות בפעילות כל תמונה, אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של קסטרו, אינה עומדת בקריטריונים דלעיל ו/או אינה באיכות נאותה ו/או יש בה משום פגיעה בטעם הטוב ו/או פגיעה בשמה של קסטרו ו/או ברגשות הציבור ו/או הינה בעלת אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר או שהיא עשויה לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהיא נוגדת הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר. כמו כן, רשאית קסטרו להוריד מהאתר ולפסול מהשתתפות בפעילות כל תמונה, אשר עלה חשש סביר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של קסטרו, כי המצולם בה איננו מי שהעלה אותה לאתר ו/או אינו בעל מלוא הזכויות לעשות בה שימוש.

3.6       המשתתף בפעילות מצהיר כי אין כל מניעה חוקית ו/או חוזית ו/או אחרת להשתתפותו בפעילות לפי הוראות תקנון זה, וכי לא קיים כל הסכם או תנאי אחר הסותר את אפשרות השתתפותו בפעילות.

3.7       המשתתף מאשר כי ידוע לו כי לקסטרו מוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין של קסטרו ובכלל זה להימנע מכל פעילות אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של קסטרו בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייב המשתתף כי לא יפעל בדרך שיש בה כדי לפגוע במוניטין של קסטרו כאמור.

3.8       למען הסר ספק, אדם אשר לא עמד בתנאים המפורטים בתקנון זה – לא יהיה זכאי להשתתף בפעילות. בעצם השתתפותו בפעילות מאשר המשתתף כי הוא עומד בתנאים המפורטים בתקנון זה.

 1. התמונה שתועלה לאתר, ככל שתועלה, תכונה להלן: "התמונה באתר".
 2. תמונתו של משתתף, אשר יעמוד בקריטריונים דלעיל ואשר תמונתו הועלתה לאתר, תועמד לבחירת ועדת הבחירה כהגדרתה להלן.
 3. מבין כל המשתתפים בפעילות הזכאים להשתתף בפעילות כמפורט לעיל, אשר מסרו את פרטיהם האישיים במלואם והעלו תמונה כנדרש, תבחר ועדה אשר תמונה על ידי קסטרו ("ועדת הבחירה"), לפי שיקול דעתה הבלעדי, 3 (שלושה) זוכים, אשר יזכו בכרטיסי כניסה זוגיים לתצוגת האופנה של קסטרו אביב –קיץ 2013, אשר תתקיים ביום 10.2.13 בשעה 10:00 בתל אביב (להלן: "הזוכים" ו"הפרס", בהתאמה).
 4. בחירת הזוכים על ידי ועדת הבחירה תתבצע ביום 6.2.13 והודעה על זהות הזוכים תפורסם באתר ביום באותו יום (6.2.13)  בשעה 18:00.
 5. מובהר כי הזוכים יבחרו על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי של ועדת הבחירה ובהתבסס על שיקולים שונים ולרבות אך לא רק, מקוריות, יצירתיות, איכות התמונה וכיוצא בזה.
 6. הפרסים יחולקו לזוכים בתנאי שניתן יהיה ליצור עימם קשר באמצעות פרטיהם בפייסבוק. במקרה בו לא ניתן יהיה לאתר ו/או ליצור קשר עם זוכה בפעילות באמצעות הפייסבוק כי אז תהיה קסטרו רשאית לבטל את הזכייה. קסטרו שומרת לעצמה את הזכות לעשות בפרס שלא חולק בפועל, מכל סיבה שהיא, כל פעולה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 7. קסטרו שומרת על זכותה לעכב ו/או לבטל את זכייתו של משתתף בפרס כאמור במקרה של חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה בקשר לזכאותו של הזוכה לפרס ו/או כל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי כל דין ו/או על פי תקנון זה, לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס ו/או לממשו;
 8. כמו כן, במקרה בו הזוכה לא מימש את הפרס, היינו, לא התייצב לתצוגת האופנה על אף שהפרס נמסר לידיו, וזאת מכל סיבה שהיא, כי אז לא תחול על קסטרו כל אחריות כלפי הזוכה ו/או מי מטעמו ולא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי קסטרו בקשר עם אי מימוש הפרס בפועל.
 9. הזוכים אינם רשאים להמיר את הפרס בכסף ו/או בשווה כסף.
 10. הפרסים הינם אישיים לזוכים בלבד ואינם ניתנים להסבה ו/או להמחאה לצדדים שלישיים כלשהם.
 11. כל המשתתף בפעילות מאשר כי לא יעשה כל פעולה המהווה זיוף התוצאות ו/או התחזות לאדם אחר ו/או שימוש בחשבון פייסבוק כפול ו/או שימוש בחשבון פייסבוק שאינו שלו ו/או כל פעולה אחרת שמטרתה הטיית תוצאות הפעילות וכל פעולה כאמור תהווה עילה לפסילתו מהאפשרות להשתתף בפעילות ו/או לזכות בפרס. כמו כן, המשתתף בתחרות מאשר כי לא תהא לו טענה כלפי קסטרו בגין פגיעה בפרטיות, הפרת זכויות יוצרים, הוצאת לשון הרע, פגיעה במוניטין או כל עוולה מסחרית אחרת ואו כל טענה אחרת הנובעת כתוצאה מהשתתפותו בתחרות.
 12. המשתתף בפעילות מאשר כי ידוע לו כי כתנאי לפרסום תמונתו באתר רשאית קסטרו לדרוש הצגת אישור רפואי תקף בדבר BMI תקין בהתאם להוראות חוק הגבלת משקל בתעשיית הדוגמנות, תשע"ב-2012.
 13. קסטרו ו/או מי מעובדיה ו/או מי מעובדי קבוצת קסטרו אינם אחראים בכל דרך שהיא להצבעות הגולשים בדף קסטרו באתר פייסבוק וכן אינם אחראים לפעילותו התקינה של אתר פייסבוק, לרבות דף קסטרו באתר פייסבוק (לרבות לשימוש באפליקציית הפעילות).
 14. כל אחד מהמשתתפים בפעילות מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן לקסטרו את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתמונות. כל אחד מהזוכים מאשר ומתחייב כי קסטרו תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או תקשור של קסטרו ו/או של הפעילות ו/או של תצוגת האופנה שתקיים קסטרו, בכל אמצעי התקשורת (לרבות, אך לא רק, טלוויזיה, דפוס, אתר האינטרנט של החברה, רשתות חברתיות, שילוט חוצות, פרסום בסלולר, פרסום בחנויות קסטרו, פעילויות יח"צ, שימוש בארכיון החברה, שימוש על משאיות החברה וכו'), וללא תשלום כלשהו. זכות זו של החברה תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתתפים בפעילות מאשרים כי הם מודעים לכך כי משעה שתועלה תמונתם לאתר כאמור, היא תהיה חשופה לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתתפים מאשרים כי לקחו זאת בחשבון בהחלטתם להשתתף בפעילות.
 15. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות השימוש לבין כל פרסום אחר בכתב או בעל פה, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות שימוש אלו.
 16. הוראות התקנון מסדירות את תנאי ההשתתפות בפעילות, והן ממצות את זכויות וחובות הצדדים. אם האמור בהוראות אלו אינו מקובל עליך, הנך מתבקש להימנע מהשתתפות.
 17. למרות האמור בסעיף ‏1 לעיל, קסטרו רשאית לסיים את הפעילות בכל עת, ומכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה, להאריך או לקצר את משך הזמן בו תתקיים הפעילות, לשנות את תנאיה או לבטל אותה לחלוטין, לשנות את הוראות התקנון מעת לעת לפי שיקול דעתה, ולא תעמוד לך ו/או לכל מי מטעמך כל טענה ו/או זכות כלפי קסטרו ו/או כל צד שלישי אחר בגין החלטות כאמור.
 18. ההשתתפות בפעילות הינה על אחריות המשתתף בלבד. קסטרו ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי המשתף עימה פעולה בקשר עם הפעילות, לא יהיו אחראי לכל נזק אשר ייגרם, ישיר או עקיף, לרבות כל הפסד, הוצאה ואובדן רווח (לרבות נזקי גוף ועגמת נפש), אשר יגרמו למשתתף בפעילות ו/או למי מטעמו בכל הקשור בפעילות זו. המשתתף בפעילות אחראי אישית לכל תוצאה ונזק מכל סוג שהוא שיגרמו לו כתוצאה מההשתתפות בפעילות.
 19. קסטרו אינה מתחייבת לפעולתו התקינה ו/או הרציפה של אתר פייסבוק ו/או של אתר קסטרו ולא תהיה אחראית במקרה של תקלה באתרים, לרבות במקרה בו לא ניתן יהיה להשתתף בפעילות ו/או להעלות תמונות ו/או לגלות את שמות הזוכים כתוצאה מתקלה כאמור.
 20. הוראות תקנון זה ממצות את אחריותה ומחויבותה של קסטרו ומבטלות כל מצג או הבטחה, שניתנו למשתתפים בפעילות בדרך אחרת, לרבות על ידי עובדיה של החברה, נציגיה או מי מטעמם.
 21. מובהר בזאת כי דינו של תקנון זה ודינה של תחרות זו כדין חוזה למתן ציונים, והוראת סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 חלה עליו, על כן, כל  הכרעה בכל החלטה שתתקבל במסגרת התחרות, לא תהיה נושא לדיון בבית משפט. כל משתתף בתחרות מוחזק כמי שמודע לאמור בסעיף זה, ולא תוכל להישמע כל טענה בעניין זה.
 22. הפעילות מיועדת באופן שווה לגברים ולנשים ועל כן בכל מקום בתקנון זה אשר הפנייה מנוסחת בלשון זכר, יראו את הפניה כמופנית אל גברים ונשים גם יחד.
 23. על הוראות התקנון אלו ועל כל הקשור בפעילות והנובע ממנה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להוראות תקנון זה ולפעילות הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו. במידה והוראה מהוראות תקנון זה תקבע על ידי ביהמ"ש או ערכאה שיפוטית מוסמכת אחרת כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.
הירשמו לניוזלטר של קסטרו
הצטרפו למועדון החברים של קסטרו
בואו להכיר אותנו:
MAGAZINE MOBILE  PINTEREST INSTAGRAM YOUTUBE