בתקופת בלאק פריידי זמן האספקה עד 7 ימי עסקים

משלוח תוך 3 ימי עסקים לכל יעד שתבחר:

ניתן לבחור בין אפשרויות השילוח הבאות:

שליח עד הבית/לעבודה  -
משלוח חינם
- בקניה מעל 99 ₪
איסוף עצמי מכל חנויות קסטרו - חינם
*חולצות בי"ס מודפסות יישלחו תוך שבעה ימי עסקים ולא ניתן להחזירן.
 

החזר כספי מלא תוך 14 יום!

ניתן להחזיר פריטים בכל חנות קסטרו.

לפרטים נוספים >>

משלוח אל:Flag of US

שלום

לקופה

תקנון פעילות " הפעם הראשונה שלי"

חברת קסטרו מודל בע"מ (להלן: "קסטרו") יצאה בפעילות "הפעם הראשונה שלי" (להלן: "הפעילות). במהלך תקופת הפעילות כהגדרתה להלן, יוכלו הגולשים בדף "קסטרו" באתר פייסבוק (www.facebook.com) (להלן: " פייסבוק" או "דף קסטרו"), לתאר בקצרה (במסגרת תגובה בפייסבוק) פעולה שהיו מעוניינים לעשות בפעם הראשונה [לדוגמא: הייתי רוצה לנסוע על אופניים בפעם הראשונה"] (להלן: "תגובת הגולש"). תגובות הגולשים תפורסמנה על גבי דף קסטרו בפייסבוק.

מבין תגובות הגולשים שתפורסמנה מדי יום בתקופת הפעילות, תבחר מדי יום התגובה היומית הזוכה על ידי ועדת בחירה (כהגדרתה להלן) ותזכה את הגולשים שפרסמו את התגובות בפרסים [להלן: "הזוכים היומיים"], הכל כמפורט בתקנון זה להלן.

 1. תקופת הפעילות - הפעילות תתקיים בימי הפעילות הבאים: 23.7.2013, 24.7.2013, 25.7.2013, 26.7.2013+27.7.2013 (יחשבו יחד כיום פעילות אחד החל מהשעה 24:00 ביום ו' ועד השעה 24:00 במוצ"ש), 28.7.2013, 29.7.2013, 30.7.2013. [להלן: "ימי הפעילות"]. ימי הפעילות יחלו בשעה 24:01 בכל יום ויסתיימו בשעה 24:00 באותו יום.
 2. תנאי ההשתתפות בפעילות:

2.1       בפעילות יורשו להשתתף רק גולשים שהינם בעלי חשבון פייסבוק אישי ופעיל, בעלי תמונת פרופיל עדכנית, שאישרו כי קראו תקנון זה. מובהר כי רק גולשים אשר עומדים בדרישות כדלקמן יהיו זכאים להשתתף בפעילות (להלן: "משתתף/משתתפים").

2.2       לצורך השתתפות בפעילות וכתנאי לה, ימסרו המשתתפים בפעילות את פרטיהם האישיים במקום המיועד לכך באתר. מובהר כי הפרטים הנדרשים הינם, לכל הפחות, כדלקמן: שם ושם משפחה, שנת לידה, כתובת אי מייל עדכנית ופעילה ומספר טלפון ליצירת קשר. מובהר כי מסירת הפרטים האמורים הינה תנאי יסודי להשתתפות בפעילות, זאת על מנת שניתן יהיה ליצור קשר עם הזוכים בפעילות.

2.3       למען הסר ספק, במקרה של גולשים אשר לא עמדו באילו מהתנאים המפורטים לעיל – קסטרו תהא רשאית לפעול כדלקמן, לפי בחירתה: א. לא לפרסם את תגובת המשתתף או לחילופין, להסירה מדף הפייסבוק. ב. למנוע זכייתו של משתתף או לקבוע כי אינו זכאי לפרס כלשהו.

2.4       מובהר, כי קסטרו רשאית לבחור שלא להעלות לדף הפייסבוק ו/או להסיר ו/או לפסול מהשתתפות בפעילות תגובה, אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של קסטרו, עשויה להוות פגיעה בטעם הטוב ו/או פגיעה בשמה של קסטרו ו/או פגיעה ברגשות הציבור ו/או הינה בעלת אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר או שהיא עשויה לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהיא נוגדת הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר.

2.5       המשתתף בפעילות מצהיר כי אין כל מניעה חוקית ו/או חוזית ו/או אחרת להשתתפותו בפעילות לפי הוראות תקנון זה, וכי לא קיים כל הסכם או תנאי אחר הסותר את אפשרות השתתפותו בפעילות.

2.6       המשתתף מאשר כי ידוע לו כי לקסטרו מוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין של קסטרו ובכלל זה להימנע מכל פעילות אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של קסטרו בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייב המשתתף כי לא יפעל בדרך שיש בה ו/או יאמר דברים שיש בהם כדי לפגוע במוניטין קסטרו כאמור.

2.7       למען הסר ספק, אדם אשר לא עמד בתנאים המפורטים בתקנון זה – לא יהיה זכאי להשתתף בפעילות. בעצם השתתפותו בפעילות מאשר המשתתף כי הוא עומד בתנאים המפורטים בתקנון זה.

 1. הזוכים בפעילות - מובהר כי מבין כל המשתתפים בכל אחד מימי הפעילות כהגדרתם לעיל, הזכאים להשתתף בפעילות כמפורט לעיל ואשר מסרו את פרטיהם האישיים במלואם והעלו תגובה כנדרש לדף הפייסבוק, תבחר ועדה אשר תמונה על ידי קסטרו ("ועדת הבחירה"), לפי שיקול דעתה הבלעדי,  זוכים יומיים. מובהר כי בכל יום פעילות יבחר זוכה יומי אחד. מובהר כי הזוכים יבחרו על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי של ועדת הבחירה ובהתבסס על שיקולים שונים ולרבות אך לא רק, מקוריות, יצירתיות, הומור, ניסוח וכיוצא בזה. הודעה בדבר זהות הזוכה היומי תפורסם בדף הפייסבוק בכל יום פעילות בשעה 14:00. בנוסף, קסטרו  תיצור קשר עם הזוכים היומיים באמצעות פרטי ההתקשרות שמסרו כמפורט בסעיף 2 לעיל.
 2. הפרסים בפעילות– הפרס במשחק – 200 ₪ (מאתיים שקלים חדשים) לרכישה באתר קסטרו ((castro.com) [אשר יהיה ניתן למימוש במשך חודשיים, היינו עד לתאריך 30.9.13 מובהר כי הפרס נקבע על ידי קסטרו ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וכי קסטרו תהא רשאית לשנות את הפרסים בפעילות מעת לעת.
 3. הזוכים אינם רשאים להמיר את הפרס בכסף ו/או בשווה כסף. הפרס הינו אישי לזוכים בלבד ואיננו ניתן להסבה ו/או להמחאה לצדדים שלישיים כלשהם.
 4. הפרס יחולק לזוכים אשר ניתן יהיה לאתרם באמצעות פרטי ההתקשרות שמסרו עם הצטרפותם לפעילות. מובהר כי האחריות למימוש הפרס (באופן של רכישה באתר קסטרו) הינה על הזוכים בפעילות בלבד וכי לא תישמענה, בכל מקרה, טענות מצד הזוכים בדבר אי מימוש הפרס.
 5. קסטרו שומרת על זכותה לעכב ו/או לבטל את זכייתו של משתתף בפרס כאמור במקרה של חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה בקשר לזכאותו של הזוכה לפרס ו/או במקרה של חשש בדבר התחזות לאחר ו/או מכל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי כל דין ו/או על פי תקנון זה, לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס ו/או לממשו;
 6. במקרה בו לא ניתן היה להעביר לידי הזוכה את הפרס בתוך 7 ימים ממועד זכייתו במשימה (עקב מסירת פרטי התקשרות שגויים מצד הזוכה וכיוב') כי אז תהיה קסטרו רשאית לבטל את הזכייה. קסטרו שומרת לעצמה את הזכות לעשות בפרס שלא חולק בפועל, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 7. כל המשתתף בפעילות מאשר כי לא יעשה כל פעולה המהווה זיוף התוצאות ו/או התחזות לאדם אחר ו/או שימוש בחשבון פייסבוק כפול ו/או שימוש בחשבון פייסבוק שאינו שלו ו/או כל פעולה אחרת שמטרתה הטיית תוצאות הפעילות וכל פעולה כאמור תהווה עילה לפסילתו מהאפשרות להשתתף בפעילות ו/או לזכות בפרס.
 8. המשתתף בתחרות מאשר כי לא תהא לו טענה כלפי קסטרו בגין פגיעה בפרטיות, הפרת זכויות יוצרים, הוצאת לשון הרע, פגיעה במוניטין או כל עוולה מסחרית אחרת ואו כל טענה אחרת הנובעת כתוצאה מהשתתפותו בתחרות ו/או עקב פרסום תגובתו באתר.
 9. קסטרו ו/או מי מעובדיה ו/או מי מעובדי קבוצת קסטרו אינם אחראים בכל דרך שהיא להצבעות הגולשים בדף קסטרו באתר פייסבוק וכן אינם אחראים לפעילותו התקינה של אתר פייסבוק, לרבות דף קסטרו באתר פייסבוק (לרבות לשימוש באפליקציית הפעילות).
 10. כל אחד מהמשתתפים בפעילות מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן לקסטרו את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתגובות. כל אחד מהזוכים מאשר ומתחייב כי קסטרו תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או בתגובתו במסגרת כל פרסום ו/או תקשור של קסטרו ו/או של הפעילות בכל אמצעי התקשורת (לרבות, אך לא רק, טלוויזיה, דפוס, אתר האינטרנט של קסטרו, רשתות חברתיות, שילוט חוצות, פרסום בסלולר, פרסום בחנויות קסטרו, פעילויות יח"צ, שימוש בארכיון קסטרו, שימוש על משאיות קסטרו וכו'), וללא תשלום כלשהו. זכות זו של קסטרו תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתתפים בפעילות מאשרים כי הם מודעים לכך כי משעה שתועלה תגובתם לדף הפייסבוק כאמור, היא תהיה חשופה לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתתפים מאשרים כי לקחו זאת בחשבון בהחלטתם להשתתף בפעילות.
 11. הוראות התקנון מסדירות את תנאי ההשתתפות בפעילות, והן ממצות את זכויות וחובות הצדדים. אם האמור בהוראות אלו אינו מקובל עליך, הנך מתבקש להימנע מהשתתפות. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר בכתב או בעל פה, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות התקנוןו.
 12. למרות האמור בסעיף ‏1 לעיל, קסטרו רשאית לסיים את הפעילות בכל עת, ומכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה, להאריך או לקצר את משך הזמן בו תתקיים הפעילות, לשנות את תנאיה או לבטל אותה לחלוטין, לשנות את הוראות התקנון מעת לעת לפי שיקול דעתה, ולא תעמוד לך ו/או לכל מי מטעמך כל טענה ו/או זכות כלפי קסטרו ו/או כל צד שלישי אחר בגין החלטות כאמור.
 13. ההשתתפות בפעילות הינה על אחריות המשתתף בלבד. קסטרו ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי המשתף עימה פעולה בקשר עם הפעילות, לא יהיו אחראי לכל נזק אשר ייגרם, ישיר או עקיף, לרבות כל הפסד, הוצאה ואובדן רווח (לרבות נזקי גוף ועגמת נפש), אשר יגרמו למשתתף בפעילות ו/או למי מטעמו בכל הקשור בפעילות זו. המשתתף בפעילות אחראי אישית לכל תוצאה ונזק מכל סוג שהוא שיגרמו לו כתוצאה מההשתתפות בפעילות.
 14. קסטרו אינה מתחייבת לפעולתו התקינה ו/או הרציפה של אתר פייסבוק ו/או של דף קסטרו בפייסבוק ולא תהיה אחראית במקרה של תקלה באתר ו/או בדף כאמור, לרבות במקרה בו לא ניתן יהיה להשתתף בפעילות ו/או להעלות תגובות ו/או לגלות את שמות הזוכים כתוצאה מתקלה כאמור.
 15. הוראות תקנון זה ממצות את אחריותה ומחויבותה של קסטרו ומבטלות כל מצג או הבטחה, שניתנו למשתתפים בפעילות בדרך אחרת, לרבות על ידי עובדיה של קסטרו, נציגיה או מי מטעמם.
 16. מובהר בזאת כי דינו של תקנון זה ודינה של תחרות זו כדין חוזה למתן ציונים, והוראת סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 חלה עליו, על כן, כל  הכרעה בכל החלטה שתתקבל במסגרת התחרות, לא תהיה נושא לדיון בבית משפט. כל משתתף בתחרות מוחזק כמי שמודע לאמור בסעיף זה, ולא תוכל להישמע כל טענה בעניין זה.
 17. הפעילות מיועדת באופן שווה לגברים ולנשים ועל כן בכל מקום בתקנון זה אשר הפנייה מנוסחת בלשון זכר, יראו את הפניה כמופנית אל גברים ונשים גם יחד.
 18. על הוראות התקנון אלו ועל כל הקשור בפעילות והנובע ממנה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להוראות תקנון זה ולפעילות הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו. במידה והוראה מהוראות תקנון זה תקבע על ידי ביהמ"ש או ערכאה שיפוטית מוסמכת אחרת כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.
הירשמו לניוזלטר של קסטרו
הצטרפו למועדון החברים של קסטרו
בואו להכיר אותנו:
MAGAZINE MOBILE  PINTEREST INSTAGRAM YOUTUBE