משלוח תוך 3 ימי עסקים לכל יעד שתבחר:

ניתן לבחור בין אפשרויות השילוח הבאות:

שליח עד הבית  - משלוח חינם בהזמנה באתר
איסוף עצמי מכל חנויות קסטרו - חינם
 
* חולצות בי"ס מודפסות יישלחו עד 7 ימי עסקים
** אופניים ניתן לאסוף רק בחנויות קסטרו כשהם מורכבים ומוכנים לנסיעה.

 

החזר כספי מלא תוך 14 יום!

ניתן להחזיר כל פריט שקניתם באתר, בתוך 14 יום מיום קבלת המשלוח ובצירוף חשבונית, ולקבל תמורתו החזר כספי, זיכוי או פריט חלופי.
לא ניתן להחזיר פריטים עם הדפס בית ספר. 

לפרטים נוספים >>

משלוח אל:Flag of US

שלום

לקופה

תקנון פעילות "היופי הישראלי עולה על המסלול"

חברת קסטרו מודל בע"מ (להלן: "קסטרו") יצאה בפעילות "היופי הישראלי עולה על המסלול". לנשים ולגברים מעל גיל 16 תינתן האפשרות להגיש מועמדות להשתתף כדוגמן/ית בתצוגת האופנה הקרובה של קסטרו לקיץ 2013, אשר עתידה להיערך במהלך חודש פברואר 2013 (להלן: "הפעילות" ו"תצוגת האופנה", בהתאמה), הכל כמפורט בתקנון זה.

 1. הפעילות תחל ביום 13.1.2013 בשעה 16:00 ("תחילת הפעילות") ותסתיים ביום 10.2.2013 יום התצוגה (יום תצוגת האופנה) ("סיום הפעילות"). התקופה שבין תחילת הפעילות וסיום הפעילות תכונה "תקופת הפעילות".
 2. החל ממועד תחילת הפעילות ועד ליום 24.1.2013 בחצות ("מועד סיום ההרשמה"), יהיו רשאים כל גבר ואישה, מעל גיל 16, להגיש את מועמדותו להשתתף כדוגמן/ית בתצוגת האופנה. הגשת המועמדות תיעשה באופן הבא:

א)       מילוי טופס השגת מועמדות ("טופס הגשת מועמדות")[טופס הגשת המועמדות יהיה זמין בדף הפייסבוק של קסטרו ממועד תחילת הפעילות ועד מועד סיום ההרשמה].

ב)        לטופס ההרשמה יצרף המשתתף כהגדרתו להלן את תמונתו (צילום סטילס בצבע) [להלן: "התמונה"] מובהר כי על התמונה להיות ברורה ובאיכות גבוהה.

 1. השתתפות בפעילות מותנית בכך שלגבר או האישה המשתתפים (להלן: "משתתף") קיים חשבון פייסבוק אישי ופעיל, בעל תמונת פרופיל עדכנית וכן מותנית באישור התקנון על ידי המשתתף ובמסירת כל הפרטים הנדרשים בטופס הגשת המועמדות.
 2. היה המשתתף קטין (מתחת לגיל 18), באחריותו לוודא כי קיבל את הסכמת הוריו ו/או אפוטרופוסיו החוקיים להשתתף בפעילות.
 3. המשתתף מצהיר כי אין כל מניעה חוקית ו/או חוזית ו/או אחרת להשתתפותו בפעילות, לפי הוראות תקנון זה, וכי לא קיים כל הסכם אחר הסותר את אפשרות השתתפותו בפעילות.
 4. המשתתף מאשר כי לקסטרו יש מוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין של קסטרו ובכלל זה להימנע מכל פעילות אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של קסטרו בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייב המשתתף כי לא יפעל בדרך שיש בה ו/או יאמר דברים שיש בהם כדי לפגוע במוניטין של החברה כאמור.
 5. למען הסר ספק, אדם אשר לא עמד בתנאים המפורטים בתקנון זה – לא יהיה זכאי להשתתף בפעילות. בעצם השתתפותו בפעילות מאשר המשתתף כי הוא עומד בתנאים המפורטים בתקנון זה.
 6. מבין כל המשתתפים בפעילות, אשר מילאו את טופס הגשת המועמדות במלואו וצירפו תמונה כנדרש, תבחר ועדה אשר תמונה על ידי קסטרו ("ועדת הבחירה"), לפי שיקול דעתה הבלעדי, מספר משתתפים ומשתתפות, אשר יזומנו למבחני התאמה (להלן: "האודישנים"). בחירת המשתתפים שיזומנו לאודישנים תעשה בין ה-24.1.2013 ועד ה-31.1.2013.
 7. האודישנים יערכו בראשית חודש פברואר 2013 בתל אביב. המועד מדויק, מקום ביצועם ושעת האודישנים ימסרו למשתתפים אשר יוזמנו להם. משתתף אשר זומן לאודישנים ולא יגיע אליהם, מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי להשתתף באודישנים ולא יוכל להיבחר כזוכה והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה כלפי קסטרו בקשר לכך.
 8. מבין המשתתפים באודישנים, תבחר ועדת הבחירה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, זוכה אחד וזוכה אחת אשר ישתתפו בתצוגת האופנה ("הזוכים" ו"הפרס", בהתאמה).
 9. משתתף אשר הוזמן לאודישנים, ואשר הינו חתום בסוכנות דוגמנות ו/או ייצוג מכל סוג שהוא, מתחייב להגיע לאודישנים עם מסמך חתום על ידי הסוכנות בה הוא חתום המוותר על כל דרישה כספית מאת הסוכנות בגין השתתפותו של המשתתף בפעילות.
 10. מובהר כי במידה ומי מן הזוכים הינו קטין (מתחת לגיל 18), מתחייב הזוכה להמציא לחברה אישור חתום על ידי שני הוריו ו/או אפוטרופוסיו החוקיים, בנוסח שיהיה המקובל על קסטרו, המתיר לו להשתתף בפעילות ובתצוגת האופנה.
 11. כל אחד משני הזוכים מאשר ומתחייב להגיע לתצוגת האופנה, וכן ל- 3 ימי הכנה לתצוגת האופנה ולמדידות קודם לכן, במועדים ובזמנים שימסרו לו על ידי החברה.
 12. פרט לאמור לעיל, כל אחד משני הזוכים יזכה גם בתלושי קנייה לרשת קסטרו ("קסטרו שיק") בסך 1,000 ₪, אשר ימסרו לו לאחר מועד סיום הפעילות.
 13. מובהר כי הזוכים לא ייחשבו בכל דרך שהיא כעובדים של קסטרו והם מוותרים על כל טענה בנוגע לקיומם של יחסי עובד-מעביד בינם ובין קסטרו. הזוכים מאשרים כי הובהר להם כי הצהרתם זו היוותה בסיס להסכמת קסטרו לזכייתם וכי לולא הצהרתם זו לא היו זוכים בפרס.
 14. כל אחד משני הזוכים מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן לקסטרו את זכות השימוש המלאה והבלעדית בכל צילומיו במהלך תצוגת האופנה ו/או ימי ההכנה לקראת תצוגת האופנה. כל אחד מהזוכים מאשר ומתחייב שהחברה תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונותיו ו/או בשמו במסגרת כל פרסום ו/או תקשור של קסטרו ו/או של תצוגת האופנה, בכל אמצעי התקשורת (לרבות, אך לא רק, טלוויזיה, דפוס, אתר האינטרנט של החברה, רשתות חברתיות, שילוט חוצות, פרסום בסלולר, פרסום בחנויות קסטרו, פעילויות יח"צ, שימוש בארכיון החברה, שימוש על משאיות החברה וכו'), ללא תשלום כלשהו. זכות זו של החברה תישמר ללא הגבלת זמן.
 15. הזוכים אינם רשאים להמיר את הפרס בכסף ו/או בשווה כסף. הפרסים הינם אישיים לזוכים בלבד ואינם ניתנים להסבה ו/או להמחאה לצדדים שלישיים כלשהם.
 16. כל המשתתף בפעילות מאשר כי לא יעשה כל פעולה המהווה התחזות לאדם אחר ו/או שימוש בחשבון פייסבוק שאינו שלו. כמו כן, המשתתף בתחרות מאשר כי לא תהא לו טענה כלפי קסטרו בגין פגיעה בפרטיות, הפרת זכויות יוצרים, הוצאת לשון הרע, פגיעה במוניטין או כל עוולה מסחרית אחרת ואו כל טענה אחרת הנובעת כתוצאה מהשתתפותו בפעילות.
 17. קסטרו ו/או מי מעובדיה ו/או מי מעובדי קבוצת קסטרו אינם אחראים בכל דרך שהיא לפעילותו התקינה של אתר פייסבוק, לרבות דף קסטרו באתר פייסבוק (לרבות לשימוש באפליקציית הפעילות) ולרבות במקרה בו לא ניתן יהיה להשתתף בפעילות כתוצאה מתקלה כאמור.
 18. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות השימוש לבין כל פרסום אחר בכתב או בעל פה, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות שימוש אלו.
 19. אם האמור בהוראות אלו אינו מקובל עליך, הנך מתבקש להימנע מהשתתפות בפעילות.
 20. למרות האמור בסעיפים 1-2 לעיל, קסטרו רשאית לסיים את הפעילות בכל עת, ומכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה, להאריך או לקצר את משך הזמן בו תתקיים הפעילות, לשנות את תנאיה או לבטל אותה לחלוטין, לשנות את הוראות התקנון מעת לעת לפי שיקול דעתה, ולא תעמוד למשתתף ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או זכות כלפי קסטרו ו/או כל צד שלישי אחר בגין החלטות כאמור.
 21. ההשתתפות בפעילות הינה באחריות המשתתף בלבד. קסטרו ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי המשתף עימה פעולה בקשר עם הפעילות, לא יהיו אחראים לכל נזק אשר ייגרם למשתתף ו/או למי מטעמו, בין אם נזק ישיר או עקיף, לרבות כל הפסד, הוצאה ואובדן רווח, בכל הקשור בפעילות. המשתתף אחראי אישית לכל תוצאה ונזק מכל סוג שהוא שיגרמו לו כתוצאה מההשתתפות בפעילות.
 22. הוראות תקנון זה ממצות את אחריותה ומחויבותה של קסטרו ומבטלות כל מצג או הבטחה, שניתנו למשתתפים בדרך אחרת, לרבות על ידי עובדיה של קסטרו, נציגיה או מי מטעמם.
 23. תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הפעילות מיועדים באופן שווה לגברים ולנשים.
 24. מובהר בזאת כי דינו של תקנון זה ודינה של תחרות זו כדין חוזה למתן ציונים, והוראת סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 חלה עליו, על כן, כל  הכרעה בכל החלטה שתתקבל במסגרת התחרות, לא תהיה נושא לדיון בבית משפט. כל משתתף בתחרות מוחזק כמי שמודע לאמור בסעיף זה, ולא תוכל להישמע כל טענה בעניין זה.
 25. על הוראות התקנון אלו ועל כל הקשור בפעילות והנובע ממנה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להוראות תקנון זה ולפעילות הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו. במידה והוראה מהוראות תקנון זה תקבע על ידי ביהמ"ש או ערכאה שיפוטית מוסמכת אחרת כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.
הירשמו לניוזלטר של קסטרו
הצטרפו למועדון החברים של קסטרו
בואו להכיר אותנו:
MAGAZINE MOBILE  PINTEREST INSTAGRAM YOUTUBE