שלום

לקופה

תקנון פעילות " חברות טובות"

חברת קסטרו מודל בע"מ (להלן: "קסטרו") יצאה בפעילות "חברות טובות" (להלן: "הפעילות). במסגרת הפעילות, גולשות (בנות) באפליקציית אינסטגרם (INSTAGRAM) (להלן: "אינסטגרם") יעלו תמונות בהן הן מצולמות עם חברותיהן (עד 5 מצולמות בתמונה לכל היותר) (להלן: "התמונות") ויתייגו את התמונה שהעלו תחת ההאשטאג #castro_fashion #second_skin ו#ROSH_1 התמונות הזוכות יבחרו על ידי ועדת הבחירה כהגדרתה להלן ויזכו את המצולמות בהן בפרסים, הכל כמפורט בתקנון זה להלן

.

 1. הפעילות תחל ביום 3.2.2016 בשעה 10:00 ("תחילת הפעילות") ותסתיים ביום 10.2.2016 בשעה 22:00 ("סיום הפעילות"). התקופה שבין תחילת הפעילות וסיום הפעילות תכונה "תקופת הפעילות".

 2. ביום 20.2.2016 יוכרזו הזוכות בתחרות ושמותיהן יפורסמו בדף האינסטגרם של קסטרו.

 3. החל מיום תחילת הפעילות ועד לסיום הפעילות תהיה רשאית כל גולשת, להעלות תמונה לאינסטגרם בה היא מצולמת עם חברה (אחת) ו/או מספר חברות (עד חמש מצולמות בתמונה לכל היותר).

 4. תנאי ההשתתפות בפעילות:
  4.1 בפעילות יורשו להשתתף רק גולשות אשר הינן בעלות חשבון אינסטגרם אישי ופעיל, אשר יעלו תמונה בהתאם להוראות תקנון זה, אשר היו בגירות במועד צילום התמונה ובמועד העלתה לאינסטגרם ואשר מופיעות בתמונה שהעלו - רק גולשות אשר עומדות בדרישות כדלקמן יהיו זכאים להשתתף בפעילות (להלן: "משתתפת").

  4.2 מובהר; על המשתתפת מוטלת האחריות הבלעדית לקבלת הסכמתן של המצולמות האחרות בתמונה להשתתפות בפעילות זאת קודם להעלאת התמונה לאינסטגרם. קסטרו לא תהא אחראית לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד המצולמות בתמונה בקשר עם השתתפותן בפעילות ומובהר כי לצורך תקנון זה יחשבו כלל המצולמות בתמונה כ"משתתפות" בפעילות לכל דבר וענין וכל הוראות תקנון זה יחולו לגבי כל אחת מן המצולמות.

  4.3 על המשתתפת אשר תעלה תמונה כאמור לתייג את שמות חברותיה המופיעות בתמונה.

  4.4 כל משתתפת תהיה רשאית להעלות תמונה אחת בלבד להשתתפות בפעילות.

  4.5 מובהר, כי קסטרו רשאית לפסול מהשתתפות בפעילות כל תמונה, אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של קסטרו, אינה עומדת בקריטריונים דלעיל ו/או אינה באיכות נאותה ו/או יש בה משום פגיעה בטעם הטוב ו/או פגיעה בשמה של קסטרו ו/או ברגשות הציבור ו/או הינה בעלת אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר או שהיא עשויה לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהיא נוגדת הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר. כמו כן, רשאית קסטרו להוריד מהאתר ולפסול מהשתתפות בפעילות כל תמונה, אשר עלה חשש סביר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של קסטרו, כי המצולמת בה איננה מי שהעלתה אותה לאתר ו/או אינה בעלת מלוא הזכויות לעשות בה שימוש.

  4.6 המשתתפת בפעילות מצהירה בזאת כי אין כל מניעה חוקית ו/או חוזית ו/או אחרת להשתתפותה בפעילות לפי הוראות תקנון זה, וכי לא קיים כל הסכם או תנאי אחר הסותר את אפשרות השתתפותה בפעילות וכי קיבלה את הסכמת כל המצולמות בתמונה להשתתפות בפעילות.

  4.7 המשתתפת מאשרת כי ידוע לה כי לקסטרו מוניטין בתחום פעילותה וכי עליה להימנע מכל פגיעה במוניטין של קסטרו ובכלל זה להימנע מכל פעילות אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של קסטרו בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייבת המשתתפת כי לא תפעל בדרך שיש בה ו/או תאמר דברים שיש בהם כדי לפגוע במוניטין של החברה כאמור.

  4.8 למען הסר ספק, משתתפת אשר לא עמדה בתנאים המפורטים בתקנון זה – לא תהיה זכאית להשתתף בפעילות. בעצם השתתפותה בפעילות מאשרת המשתתפת כי היא עומדת בתנאים המפורטים בתקנון זה.


 5. התמונה שתועלה לאינסטגרם ותתוייג בהאשטאג כנדרש תכונה להלן: "התמונה באינסטגרם".

 6. תמונתה של משתתפת, אשר עמדה בקריטריונים דלעיל, תועמד לבחירת ועדת הבחירה כהגדרתה להלן.

 7. מבין כל התמונות שיועלו לאינסטגרם ויתוייגו כנדרש, תבחר ועדה אשר תמונה על ידי קסטרו ("ועדת הבחירה"), לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפחות 5 תמונות זוכות (מספר הזוכות יכול להשתנות), אשר יזכו את המופיעות בהן בג'ינס מדגםSECOND SKIN במידה ובצבע שיבחרו על ידי הזוכות, בכפוף למלאי (להלן: "הזוכות" ו"הפרס", בהתאמה). קבלת הפרס תיעשה בחנות מרשת קסטרו על פי בחירת הזוכה, בתיאום מראש עם קסטרו.

 8. בחירת הזוכים על ידי ועדת הבחירה תתבצע ביום 20.2.2016 והודעה על זהות הזוכים תפורסם באינסטגרם ביום 20.2.2016 בשעה 22:00.

 9. מובהר כי הזוכות יבחרו על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי של ועדת הבחירה ובהתבסס על שיקולים שונים ולרבות אך לא רק, מקוריות, יצירתיות, איכות התמונה וכיוצא בזה.

 10. הפרסים יחולקו לזוכות אשר ניתן יהיה לאתרן וליצור עימן קשר באמצעות חשבון האינסטגרם שלהן.

 11. קסטרו שומרת על זכותה לעכב ו/או לבטל את זכייתה של משתתפת בפרס כאמור במקרה של חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה בקשר לזכאותה של הזוכה לפרס ו/או כל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי כל דין ו/או על פי תקנון זה, לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס ו/או לממשו;

 12. במקרה בו לא ניתן היה להעביר לידי הזוכה את הפרס עד ליום 25.2.2016 (עקב העדר אפשרות ליצירת קשר עם הזוכה וכיוב') כי אז תהיה קסטרו רשאית לבטל את הזכייה. קסטרו שומרת לעצמה את הזכות לעשות בפרס שלא חולק בפועל, מכל סיבה שהיא, כל פעולה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 13. כמו כן, במקרה בו הזוכה לא מימשה את הפרס, היינו, לא התייצבה לקבלת הפרס בחנות קסטרו בהתאם לתיאום בינה ובין קסטרו, וזאת מכל סיבה שהיא, כי אז לא תחול על קסטרו כל אחריות כלפי הזוכה ו/או מי מטעמה ולא תהיינה לה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי קסטרו בקשר עם אי מימוש הפרס בפועל.

 14. הזוכות אינן רשאיות להמיר את הפרס בפרס אחר לרבות בפריט לבוש אחר ו/או בכסף ו/או בשווה כסף. הפרסים הינם אישיים לזוכות בלבד ואינם ניתנים להסבה ו/או להמחאה לצדדים שלישיים כלשהם.

 15. כל משתתפת בפעילות מאשרת כי לא תעשה כל פעולה המהווה זיוף התוצאות ו/או התחזות לאדם אחר ו/או שימוש בחשבון אינסטגרם כפול ו/או שימוש בחשבון אינסטגרם שאינו שלה ו/או כל פעולה אחרת שמטרתה הטיית תוצאות הפעילות וכל פעולה כאמור תהווה עילה לפסילת המשתתפת מהאפשרות להשתתף בפעילות ו/או לזכות בפרס. כמו כן, המשתתפת בתחרות מאשרת כי לא תהא לה טענה כלפי קסטרו בגין פגיעה בפרטיות, הפרת זכויות יוצרים, הוצאת לשון הרע, פגיעה במוניטין או כל עוולה מסחרית אחרת ואו כל טענה אחרת הנובעת כתוצאה מהשתתפותה בתחרות.

 16. קסטרו ו/או מי מעובדיה ו/או מי מעובדי קבוצת קסטרו אינם אחראים בכל דרך שהיא לתגובות הגולשים באינסטגרם וכן אינם אחראים לפעילותו התקינה של אתר/אפליקציית אינסטגרם.

 17. כל אחת מהמשתתפות והזוכות בפעילות מצהירה ומאשרת בזאת, כי היא נותנת לקסטרו את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתמונות.

 18. כל אחת מהמשתתפות והזוכות מאשרת ומתחייבת כי קסטרו תהיה רשאית להשתמש בשמה ו/או בתמונתה במסגרת כל פרסום ו/או תקשור של קסטרו ו/או של הפעילות ו/או של ג'ינס SECOND SKIN שתקיים קסטרו, בכל אמצעי התקשורת (לרבות, אך לא רק, טלוויזיה, דפוס, אתר האינטרנט של החברה, רשתות חברתיות, שילוט חוצות, פרסום בסלולר, פרסום בחנויות קסטרו, פעילויות יח"צ, שימוש בארכיון החברה, שימוש על משאיות החברה וכו'), וללא תשלום כלשהו. זכות זו של החברה תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתתפות בפעילות מאשרות כי הן מודעות לכך כי משעה שתועלה תמונתן לאינסטגרם ותתוייג כנדרש, היא תהיה חשופה לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתתפות מאשרות כי לקחו זאת בחשבון בהחלטתן להשתתף בפעילות.

 19. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות השימוש לבין כל פרסום אחר בכתב או בעל פה, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות שימוש אלו.

 20. הוראות התקנון מסדירות את תנאי ההשתתפות בפעילות, והן ממצות את זכויות וחובות הצדדים. אם האמור בהוראות אלו אינו מקובל עליך, הנך מתבקשת להימנע מהשתתפות.

 21. למרות האמור בסעיף ‏1 לעיל, קסטרו רשאית לסיים את הפעילות בכל עת, ומכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה, להאריך או לקצר את משך הזמן בו תתקיים הפעילות, להגדיל או להקטין את מספר הזוכות ו/או הפרסים לשנות את תנאיה או לבטל אותה לחלוטין, לשנות את הוראות התקנון מעת לעת לפי שיקול דעתה, ולא תעמוד לך ו/או לכל מי מטעמך כל טענה ו/או זכות כלפי קסטרו ו/או כל צד שלישי אחר בגין החלטות כאמור.

 22. ההשתתפות בפעילות הינה על אחריות המשתתפת בלבד. קסטרו ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי המשתף עימה פעולה בקשר עם הפעילות, לא יהיו אחראי לכל נזק אשר ייגרם, ישיר או עקיף, לרבות כל הפסד, הוצאה ואובדן רווח (לרבות נזקי גוף ועגמת נפש), אשר יגרמו למשתתפת בפעילות ו/או למי מטעמה בכל הקשור בפעילות זו. המשתתפת בפעילות אחראית אישית לכל תוצאה ונזק מכל סוג שהוא שיגרמו לה כתוצאה מההשתתפות בפעילות.

 23. קסטרו אינה מתחייבת לפעולתו התקינה ו/או הרציפה של אתר/אפליקציית אינסטגרם ולא תהיה אחראית במקרה של תקלה, לרבות במקרה בו לא ניתן יהיה להשתתף בפעילות ו/או להעלות תמונות ו/או לתייג ו/או לגלות את שמות הזוכות כתוצאה מתקלה כאמור.

 24. הוראות תקנון זה ממצות את אחריותה ומחויבותה של קסטרו ומבטלות כל מצג או הבטחה, שניתנו למשתתפות בפעילות בדרך אחרת, לרבות על ידי עובדיה של החברה, נציגיה או מי מטעמם.

 25. מובהר בזאת כי דינו של תקנון זה ודינה של תחרות זו כדין חוזה למתן ציונים, והוראת סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 חלה עליו, על כן, כל הכרעה בכל החלטה שתתקבל במסגרת התחרות, לא תהיה נושא לדיון בבית משפט. כל משתתף בתחרות מוחזק כמי שמודע לאמור בסעיף זה, ולא תוכל להישמע כל טענה בעניין זה.

 26. על הוראות התקנון אלו ועל כל הקשור בפעילות והנובע ממנה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להוראות תקנון זה ולפעילות הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו. במידה והוראה מהוראות תקנון זה תקבע על ידי ביהמ"ש או ערכאה שיפוטית מוסמכת אחרת כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

הירשמו לניוזלטר של קסטרו
הצטרפו למועדון החברים של קסטרו
בואו להכיר אותנו:
MAGAZINE MOBILE  PINTEREST INSTAGRAM YOUTUBE