משלוח תוך 3 ימי עסקים לכל יעד שתבחר:

ניתן לבחור בין אפשרויות השילוח הבאות:

שליח עד הבית/לעבודה  -
משלוח חינם
- בקניה מעל 99 ₪
איסוף עצמי מכל חנויות קסטרו - חינם
*חולצות בי"ס מודפסות יישלחו תוך שבעה ימי עסקים ולא ניתן להחזירן.
 

החזר כספי מלא תוך 14 יום!

ניתן להחזיר פריטים בכל חנות קסטרו.

לפרטים נוספים >>

משלוח אל:Flag of US

שלום

לקופה

תקנון פעילות "50 ₪ מתנה לחברי CU"

חברת קסטרו מודל בע"מ (להלן: "קסטרו") יוצאת בפעילות "50 ₪ מתנה לחברי CU" (להלן: "הפעילות) אשר תנאיה מפורטים להלן.

 1. ההשתתפות בפעילות הינה לחברי מועדון CU (להלן: "חברי CU"). מובהר כי בפעילות זכאים להשתתף חברי CU  אשר חברותם במועדון CU הינה בתוקף ביום 28.5.13 (להלן: "המועד הקובע").
 2. במסגרת הפעילות, חברי CU הגולשים באתר קסטרו (WWW.CASTRO.COM ) [להלן: "אתר קסטרו" או "האתר") יהיו זכאים להנחה בגובה 50 ₪ (חמישים שקלים חדשים) למימוש חד פעמי ברכישה באתר קסטרו (להלן: "ההנחה"). ההנחה תוענק לחברי CU באמצעות "קוד הנחה אישי" וכמפורט להלן.
 3. הפעילות תחל ביום 29.5.2013 בשעה 18:00 ("תחילת הפעילות") ותסתיים ביום 4.6.2013 בשעה 24:00 ("סיום הפעילות"). התקופה שבין תחילת הפעילות וסיום הפעילות תכונה "תקופת הפעילות".
 4. במהלך תקופת הפעילות ישלח אל חברי CU אשר במועד הצטרפותם למועדון CU נתנו הסכמתם לקבלת דיוור "קוד הנחה אישי" (להלן: "קוד ההנחה"). קוד ההנחה ישלח אל מספר הטלפון ו/או כתובת הדוא"ל שמסר חבר CU לקסטרו במועד הצטרפותו. מובהר כי חבר CU אשר במועד ההצטרפות למועדון CU או במועד חידוש החברות במועדון CU ציין כי איננו מעוניין לקבל דיוורים ו/או נמנע מלמסור פרטי התקשרות לקבלת דיוור (מספר טלפון ו/או כתובת דוא"ל) או מסר פרטים בלתי נכונים ו/או בלתי עדכניים לא יהא זכאי לקבלת קוד ההנחה.
 5. חבר CU אשר קיבל את קוד ההנחה באמצעות דוא"ל או מסרון כאמור ויבצע במהלך תקופת הפעילות רכישה באתר קסטרו בשווי העולה על 50 ₪ לא כולל דמי משלוח יהא זכאי להנחה בת 50 ₪ על סכום הרכישה הכולל לא כולל דמי משלוח.
 6. לצורך מימוש ההנחה יידרש חבר CU המבצע רכישה באתר קסטרו לפעול כדלקמן:להירשם לאתר קסטרו במהלך תקופת הפעילות (לצורך כך ניתן ליצור חשבון באתר באמצעות, כפתור "כניסה לאתר/הצטרפות"). לגלוש באתר ולבחור פריטים לרכישה אשר שווים 50 ₪ או יותר (לא כולל משלוח), כלומר מחיר הפריטים שיבחרו הינה 50 ₪ או יותר. להזין את קוד ההנחה בעת ביצוע התשלום בקופת האתר, תחת הלשונית "סיכום פרטי הזמנה", בשדה "קוד הנחה".
 7. קוד ההנחה הוא אישי וניתן למימוש חד פעמי בלבד, ברכישה במהלך תקופת הפעילות בלבד.
 8. כל חבר CU זכאי לקבלת ולמימוש קוד הנחה אישי אחד בלבד, אשר ימומש פעם אחת בלבד וברכישה אחת בלבד.
 9. קוד ההנחה מוקנה לחבר CU שהזדהה ככזה והוא אינו ניתן להסבה ו/או להמחאה לצדדים שלישיים כלשהם.
 10. קוד ההנחה אינו ניתן להמרה בכסף או בשווה כסף (לרבות זיכוי) ולא ניתן לפצל את סכום ההנחה ו/או להשתמש בחלק מסכום ההנחה.
 11. השימוש בקוד ההנחה הינו ברכישה באתר קסטרו בלבד. הקוד איננו מקנה הנחה ברכישה בחנויות הרשת.
 12. לא ניתן לממש את ההנחה ברכישת פריט הנמכר במבצע 1+1
 13. מובהר כי מימוש קוד ההנחה בפועל הינו באחריות המשתתף בפעילות בלבד; במקרה בו המשתתף בפעילות לא מימש בפועל את ההנחה בתקופת הפעילות (בין אם לא ביצע כלל רכישה באתר בתקופת הפעילות ובין אם ביצע רכישה באתר קסטרו אך לא הזין את קוד ההנחה במועד התשלום בקופה) כי אז לא יהא המשתתף בפעילות  זכאי לקבלת ההנחה ו/או הנחה חלופית ו/או למימושה ולא תישמע טענתו של המשתתף בפעילות כי הוא זכאי להנחה ו/או למימושה בנסיבות כאמור.
 14. במקרה של ביטול עסקה בהתאם להוראות תנאי השימוש באתר והוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, יהא המשתתף בפעילות זכאי להחזר בגין הסכום ששולם על ידו בפועל בלבד (היינו, סכום הפריט בניכוי סכום ההנחה).
 15. קסטרו שומרת על זכותה לעכב ו/או לבטל את מתן ההנחה או מימושה במקרה של חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה בקשר לזכאותו של משתתף בפעילות להנחה ו/או כל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי כל דין ו/או על פי תקנון זה, לעכב ו/או לבטל את מסירת קוד ההנחה ו/או לממש את ההנחה; למען הסר ספק, במקרה בו יתברר כי משתתף בפעילות מימש את קוד ההנחה יותר מפעם אחת ו/או מימש יותר מאשר קוד הנחה אחד, כי אז תהא קסטרו רשאית למנוע את מימושה של ההנחה/ות בפועל או לחלופין, לדרוש מן המשתתף בפעילות החזר כספי בגובה ההנחה/ות שמומשה על ידו בניגוד להוראות תקנון זה, זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 16. כל המשתתף בפעילות מאשר כי לא יעשה כל פעולה המהווה זיוף ו/או התחזות לאדם אחר ו/או התחזות לחבר CU ו/או שימוש בחשבון דוא"ל כפול ו/או שימוש בחשבון דוא"ל שאינו שלו ו/או כל פעולה אחרת שמטרתה מימוש קוד ההנחה במרמה ו/או באופן בלתי הגון וכל פעולה כאמור תהווה עילה לפסילתו מהאפשרות להשתתף בפעילות ו/או לממש את ההנחה.
 17. מובהר למען הסר ספק כי לקוחות קסטרו אשר פגה תקופת חברותם במועדון CU ולא חודשה עד למועד הקובע כהגדרתו לעיל לא יהיו רשאים להשתתף בפעילות ולא יהיו זכאים למימוש ההנחה כהגדרתה לעיל.
 18. מובהר כי בגין רכישה באתר בתקופת הפעילות יהא חבר CU רשאי לצבור נקודות בגובה התשלום שביצע בפועל עבור הפריטים. למען הסר ספק, בגין סכום ההנחה (50 ₪) ובגין עלות המשלוח לא יצברו נקודות CU.
 19. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר בכתב או בעל פה, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות תקנון זה.
 20. הוראות התקנון מסדירות את תנאי ההשתתפות בפעילות, והן ממצות את זכויות וחובות הצדדים. אם האמור בהוראות אלו אינו מקובל עליך, הנך מתבקש להימנע מהשתתפות.
 21. למרות האמור בסעיף ‏3 לעיל, קסטרו רשאית לסיים את הפעילות בכל עת, ומכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה, להאריך או לקצר את משך הזמן בו תתקיים הפעילות, לשנות את תנאיה או לבטל אותה לחלוטין, לשנות את הוראות התקנון מעת לעת לפי שיקול דעתה, ולא תעמוד לך ו/או לכל מי מטעמך כל טענה ו/או זכות כלפי קסטרו ו/או כל צד שלישי אחר בגין החלטות כאמור.
 22. ההשתתפות בפעילות הינה על אחריותך בלבד. קסטרו ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי המשתף עימה פעולה בקשר עם הפעילות, לא יהיו אחראי לכל נזק אשר ייגרם, ישיר או עקיף, לרבות כל הפסד, הוצאה ואובדן רווח (לרבות נזקי גוף ועגמת נפש), אשר יגרמו לך ו/או לכל מי מטעמך, בכל הקשור בפעילות זו.
 23. המשתתף בפעילות אחראי אישית לכל תוצאה ונזק מכל סוג שהוא שיגרמו לו (אם ייגרמו) כתוצאה מההשתתפות בפעילות.
 24. קסטרו אינה מתחייבת לפעולתו התקינה ו/או הרציפה של האתר ולא תהיה אחראית במקרה של תקלה באתר, לרבות במקרה בו לא ניתן יהיה להשתתף בפעילות כתוצאה מתקלה כאמור.
 25. הוראות תקנון זה ממצות את אחריותה ומחויבותה של קסטרו ומבטלות כל מצג או הבטחה, שניתנו למשתתפים בפעילות בדרך אחרת, לרבות על ידי עובדיה של החברה, נציגיה או מי מטעמם.
 26. על הוראות התקנון אלו ועל כל הקשור בפעילות והנובע ממנה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להוראות תקנון זה ולפעילות הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו. במידה והוראה מהוראות תקנון זה תקבע על ידי ביהמ"ש או ערכאה שיפוטית מוסמכת אחרת כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.
 27. בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.

 

הירשמו לניוזלטר של קסטרו
הצטרפו למועדון החברים של קסטרו
בואו להכיר אותנו:
MAGAZINE MOBILE  PINTEREST INSTAGRAM YOUTUBE