שלום

לקופה

הודעות לציבור

קסטרו מודל בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה

החברה מודיעה על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תתכנס ביום ג', 4.7.2017, בשעה 14:00 במשרדי החברה ברח' אורט ישראל 31 בת ים ושעל סדר יומה: (1) דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2016; (2) אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה, ה"ה אסתר רוטר, גבריאל רוטר ואמיר תמרי, לתקופת כהונה נוספת; (3) מינוי לתקופת כהונה נוספת של הדח"צית המכהנת, הגב' יעל אלעד; (4) מינוי מחדש של משרד רואה החשבון קסלמן וקסלמן ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
לפירוט אודות הנושאים המובאים בפני האסיפה ראו זימון לאסיפה כללית שנתית, שפורסם על ידי החברה ביום 28.5.2017 ("זימון לאסיפה"), אשר עותק ממנו ניתן למצוא באתר רשות ניירות ערך http://www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ http://maya.tase.co.il ("אתרי ההפצה").
המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו 5.6.2017 בתום יום המסחר ("המועד הקובע"). מועד האסיפה הנדחית הינו יום ג', 11.7.2017 בשעה 14:00 במשרדי החברה.


הצבעה באמצעות כתב הצבעה: בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס להחלטות מספר (2)-(4) המתוארת לעיל. נוסח כתב הצבעה צורף לדוח המיידי. ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) באתרי ההפצה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד 10 ימים לאחר המועד הקובע. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: לא יאוחר מ-5 ימים לאחר המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: עד 72 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה השנתית, לפי העניין, ובמקרה של הצבעה אלקטרונית: עד 6 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

הירשמו לניוזלטר של קסטרו
הצטרפו למועדון החברים של קסטרו
בואו להכיר אותנו:
MAGAZINE MOBILE  PINTEREST INSTAGRAM YOUTUBE