שלום

לקופה

הודעות לציבור

קסטרו מודל בע"מ ("החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה") של בעלי מניות החברה, שתתקיים  ביום ג', 21 ביולי 2020, בשעה 14:00, במשרדי החברה, ברחוב אורט ישראל 31, בת-ים. אסיפה נדחית, אם תידרש, תיערך ביום ג', 28 ביולי 2020, באותו המקום ובאותה השעה, או כפי שיחליט יו"ר האסיפה בהסכמת רוב הנוכחים בעלי זכות ההצבעה.

על סדר יומה של האסיפה: אישור הגדלת ההון הרשום של החברה מ-10,000,000 מניות רגילות רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת ("מניות רגילות"), ל-15,000,000 מניות רגילות, ותיקון מסמכי ההתאגדות של החברה בהתאם. 

המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה לפי סעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999: יום ה', 9 ביולי 2020. 

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני שעת כינוס האסיפה

למידע נוסף בנוגע לאסיפה ולהחלטה המוצעת שעל סדר יומה, ראה דוח הזימון שפרסמה החברה ביום 5 ביולי 2020  (אסמכתא מספר: 2020-01-062974) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו http://maya.tase.co.il .

קסטרו מודל בע"מ

 

הירשמו לניוזלטר של קסטרו
מצטרפים עכשיו למועדון החברים של קסטרו
בואו להכיר אותנו: