משלוח תוך 3 ימי עסקים לכל יעד שתבחר:

ניתן לבחור בין אפשרויות השילוח הבאות:

שליח עד הבית/לעבודה  -
משלוח חינם
- בקניה מעל 99 ₪
איסוף עצמי מכל חנויות קסטרו - חינם
*חולצות בי"ס מודפסות יישלחו תוך שבעה ימי עסקים ולא ניתן להחזירן.
 

החזר כספי מלא תוך 14 יום!

ניתן להחזיר פריטים בכל חנות קסטרו.

לפרטים נוספים >>

משלוח אל:Flag of US

שלום

לקופה

תקנון פעילות "50 ₪ מתנה לקניה ראשונה"

חברת קסטרו מודל בע"מ (להלן: "קסטרו") יוצאת בפעילות "50 ₪ מתנה לקניה ראשונה" (להלן: "הפעילות) אשר תנאיה מפורטים להלן.

 1. ההשתתפות בפעילות הינה ללקוחות קסטרו אשר לא רכשו מעולם באתר קסטרו - WWW.CASTRO.COM (להלן: "האתר"). במסגרת הפעילות, לקוחות אשר יבצעו לראשונה רכישה באתר קסטרו יהיו זכאים להנחה בגובה 50 ₪ (חמישים שקלים חדשים) למימוש חד פעמי ברכישה באתר קסטרו ברכישת פריטים בשווי העולה על 150 ש"ח (להלן: "ההנחה"). ההנחה תוענק ללקוחות באמצעות "קוד הנחה אישי" וכמפורט להלן.
 2.  הפעילות תחול החל מיום שני 21 למרץ בשעה 08:00 ("תחילת הפעילות") ועד ליום חמישי 31 למרץ  בשעה 24:00 "תקופת הפעילות". מובהר בזאת כי משלוח הקופונים ללקוחות הזכאים כהגדרתם להלן תיעשה עד ליום 31.3.2016 וכי מימוש הקופונים באתר יתאפשר החל ממועד תחילת הפעילות ועד ולא יאוחר מיום 31.3.2016.
 3. קוד ההנחה יוצע ללקוחות אשר טרם ביצעו רכישה באתר ו/או ללקוחות חדשים באתר (להלן: "הלקוח הזכאי") ובכפוף לרישום לקבלת ניוזלטרים מקסטרו באמצעות מסירת פרטי דוא"ל.
 4. קוד ההנחה ישלח אל הלקוחות הזכאים באמצעות דוא"ל לפי הפרטים שימסרו לקסטרו בתקופת הפעילות. מובהר בזאת כי במקרה של תקלה במסירת כתובת הדוא"ל לרבות במקרה של מסירת כתובת שגויה ו/או בלתי עדכנית ו/או  בלתי מדויקת לא תהיה קסטרו אחראית למתן קוד ההנחה ללקוח הזכאי וללקוח הזכאי לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי קסטרו בקשר לכך.
 5. הלקוח הזכאי אשר קיבל את קוד ההנחה באמצעות דוא"ל ויבצע במהלך תקופת המימוש רכישה באתר קסטרו בשווי העולה על 150 ₪ (מאה וחמישים שקלים חדשים), לא כולל דמי משלוח, יהא זכאי להנחה בת 50 ₪ על סכום הרכישה הכולל (לא כולל דמי משלוח).
 6. לצורך מימוש ההנחה הלקוח הזכאי המבצע רכישה באתר קסטרו לפעול כדלקמן:

6.1   במידה והלקוח איננו רשום עדיין כמשתמש באתר קסטרו, להירשם לאתר קסטרו במהלך תקופת הפעילות (לצורך כך ניתן ליצור חשבון באתר באמצעות, כפתור "כניסה לאתר/הצטרפות").

6.2   לגלוש באתר ולבחור פריטים לרכישה אשר שווים 150 ₪ או יותר (לא כולל משלוח), כלומר מחיר הפריטים שיבחרו הינה 150₪ או יותר.

6.3   להזין את קוד ההנחה שנשלח אליו באמצעות דוא"ל בעת ביצוע התשלום בקופת האתר, תחת הלשונית "סיכום פרטי הזמנה", בשדה "קוד הנחה".

 1. קוד ההנחה הוא אישי וניתן למימוש חד פעמי בלבד, ברכישה במהלך תקופת הפעילות בלבד. מובהר כי הלקוח הזכאי יהא זכאי לקבלת ולמימוש קוד הנחה אישי אחד בלבד, אשר ימומש פעם אחת בלבד וברכישה אחת בלבד במהלך תקופת הפעילות.
 2. קוד ההנחה מוקנה ללקוח הזכאי כהגדרתו לעיל והוא אינו ניתן להסבה ו/או להמחאה לצדדים שלישיים כלשהם.
 3. קוד ההנחה אינו ניתן להמרה בכסף או בשווה כסף (לרבות זיכוי) ולא ניתן לפצל את סכום ההנחה ו/או להשתמש בחלק מסכום ההנחה.
 4. לא ניתן לרכוש באמצעות קוד ההנחה שובר מתנה באתר ("גיפט קארד");
 5. השימוש בקוד ההנחה הינו ברכישה באתר קסטרו בלבד. הקוד איננו מקנה הנחה ברכישה בחנויות הרשת.
 6. מובהר כי מימוש קוד ההנחה בפועל הינו באחריות המשתתף בפעילות בלבד; במקרה בו המשתתף בפעילות לא מימש בפועל את ההנחה בתקופת הפעילות (בין אם לא ביצע כלל רכישה באתר בתקופת הפעילות ובין אם ביצע רכישה באתר קסטרו אך לא הזין את קוד ההנחה במועד התשלום בקופה) כי אז לא יהא המשתתף בפעילות  זכאי לקבלת ההנחה ו/או הנחה חלופית ו/או למימושה ולא תישמע טענתו של המשתתף בפעילות כי הוא זכאי להנחה ו/או למימושה בנסיבות כאמור.
 7. במקרה של ביטול עסקה בהתאם להוראות תנאי השימוש באתר והוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, יהא המשתתף בפעילות זכאי להחזר בגין הסכום ששולם על ידו בפועל בלבד (היינו, סכום עלות הפריט בניכוי סכום ההנחה).
 8. קסטרו שומרת על זכותה לעכב ו/או לבטל את מתן ההנחה או מימושה במקרה של חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה בקשר לזכאותו של משתתף בפעילות להנחה ו/או מכל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי כל דין ו/או על פי תקנון זה, לעכב ו/או לבטל את מסירת קוד ההנחה ו/או לממש את ההנחה; למען הסר ספק, במקרה בו יתברר כי משתתף בפעילות כבר ביצע בעבר רכישה באתר (בין אם באמצעות כתובת דוא"ל אחרת ו/או בשם אחר ו/או בכל דרך אחרת) ו/או בנסיבות בהן יתברר כי הלקוח מימש את קוד ההנחה יותר מפעם אחת ו/או מימש יותר מאשר קוד הנחה אחד, כי אז תהא קסטרו רשאית למנוע את מימושה של ההנחה/ות בפועל או לחלופין, לדרוש מן המשתתף בפעילות החזר כספי בגובה ההנחה/ות שמומשה על ידו בניגוד להוראות תקנון זה, זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 9. כל המשתתף בפעילות מאשר כי לא יעשה כל פעולה המהווה זיוף ו/או התחזות לאדם אחר ו/או התחזות ללקוח חדש ו/או שימוש בחשבון דוא"ל כפול ו/או שימוש בחשבון דוא"ל שאינו שלו ו/או כל פעולה אחרת שמטרתה קבלת ו/או מימוש קוד ההנחה במרמה ו/או באופן בלתי הגון וכל פעולה כאמור תהווה עילה לפסילתו מהאפשרות להשתתף בפעילות ו/או לממש את ההנחה.
 10. מובהר כי בגין רכישה באתר בתקופת הפעילות, לקוח זכאי שהינו חבר CU רשאי לצבור נקודות בגובה התשלום שביצע בפועל עבור הפריטים. למען הסר ספק, בגין סכום ההנחה (50 ₪) ובגין עלות המשלוח לא יצברו נקודות CU.
 11. 17.       מובהר; הרשמה לפעילות זו ומסירת כתובת דוא"ל של המשתתף משמעה מתן הסכמת המשתתף לקבלת דיוורים, מידע תוכני ושיווקי מקסטרו. אם אינך מעונין לקבל דיוורים – אנא הימנע מרישום לפעילות זו. מובהר כי בכל מקרה, ניתן לבצע הסרה אוטומטית מרשימת התפוצה לדיוורים זאת בכל עת, באמצעות לחיצה על "הסר" בתחתית דף הדוא"ל.
 12. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר בכתב או בעל פה, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות תקנון זה.
 13. הוראות התקנון מסדירות את תנאי ההשתתפות בפעילות, והן ממצות את זכויות וחובות הצדדים. אם האמור בהוראות אלו אינו מקובל עליך, הנך מתבקש להימנע מהשתתפות.
 14. למרות האמור בסעיף ‏3 לעיל, קסטרו רשאית לסיים את הפעילות בכל עת, ומכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה, להאריך או לקצר את משך הזמן בו תתקיים הפעילות, לשנות את תנאיה או לבטל אותה לחלוטין, לשנות את הוראות התקנון מעת לעת לפי שיקול דעתה, ולא תעמוד לך ו/או לכל מי מטעמך כל טענה ו/או זכות כלפי קסטרו ו/או כל צד שלישי אחר בגין החלטות כאמור.
 15. ההשתתפות בפעילות הינה על אחריותך בלבד. קסטרו ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי המשתף עימה פעולה בקשר עם הפעילות, לא יהיו אחראי לכל נזק אשר ייגרם, ישיר או עקיף, לרבות כל הפסד, הוצאה ואובדן רווח (לרבות נזקי גוף ועגמת נפש), אשר יגרמו לך ו/או לכל מי מטעמך, בכל הקשור בפעילות זו.
 16. המשתתף בפעילות אחראי אישית לכל תוצאה ונזק מכל סוג שהוא שיגרמו לו (אם ייגרמו) כתוצאה מההשתתפות בפעילות.
 17. קסטרו אינה מתחייבת לפעולתו התקינה ו/או הרציפה של האתר ולא תהיה אחראית במקרה של תקלה באתר ו/או תקלה טכנית בהעברת הדוא"ל ללקוח הזכאי לשם העברת קוד ההנחה, לרבות במקרה בו לא ניתן יהיה להשתתף בפעילות כתוצאה מתקלה כאמור.
 18. הוראות תקנון זה ממצות את אחריותה ומחויבותה של קסטרו ומבטלות כל מצג או הבטחה, שניתנו למשתתפים בפעילות בדרך אחרת, לרבות על ידי עובדיה של החברה, נציגיה או מי מטעמם.
 19. על הוראות התקנון אלו ועל כל הקשור בפעילות והנובע ממנה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להוראות תקנון זה ולפעילות הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו. במידה והוראה מהוראות תקנון זה תקבע על ידי ביהמ"ש או ערכאה שיפוטית מוסמכת אחרת כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.
 20. בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
 21. בכל מקרה ניתן לפנות לסיוע ו/או לקבלת פרטים נוספים אל מחלקת שירות הלקוחות של קסטרו בטלפון
   1800-266-066 או באמצעות דוא"ל info@castro.co.il.

 

הירשמו לניוזלטר של קסטרו
הצטרפו למועדון החברים של קסטרו
בואו להכיר אותנו:
MAGAZINE MOBILE  PINTEREST INSTAGRAM YOUTUBE