משלוח תוך 3 ימי עסקים לכל יעד שתבחר:

ניתן לבחור בין אפשרויות השילוח הבאות:

שליח עד הבית/לעבודה  -
משלוח חינם
- בקניה מעל 99 ₪
איסוף עצמי מכל חנויות קסטרו - חינם
*חולצות בי"ס מודפסות יישלחו תוך שבעה ימי עסקים ולא ניתן להחזירן.
 

החזר כספי מלא תוך 14 יום!

ניתן להחזיר פריטים בכל חנות קסטרו.

לפרטים נוספים >>

משלוח אל:Flag of US

שלום

לקופה

תקנון פעילות "20% הנחה לקונים באתר ובלבד שיעד המשלוח לחו"ל"

 

חברת קסטרו מודל בע"מ (להלן: "קסטרו") יוצאת בפעילות "20% הנחה לקונים באתר ובלבד שיעד המשלוח לחו"ל" (להלן: "הפעילות") אשר תנאיה מפורטים להלן;

1.          ההשתתפות בפעילות הינה ללקוחות קסטרו (להלן: "לקוח" או "משתתף", לפי הענין). במסגרת הפעילות, לקוחות הגולשים באתר קסטרו (WWW.CASTRO.COM ) [להלן: "אתר קסטרו" או "האתר") יהיו זכאים להנחה בגובה 20% (עשרים אחוזים) למימוש חד פעמי ברכישה באתר קסטרו ובלבד שיעד המשלוח הינו לחו"ל (כתובת מחוץ לתחומי מדינת ישראל) (להלן: "ההנחה"). ההנחה תוענק ללקוחות באמצעות "קוד הנחה אישי" וכמפורט להלן.

2.          הפעילות תחל ביום 1.12.2014 ("תחילת הפעילות") ותסתיים בתום יום 28.2.2014 (לפי שעון ישראל) ("סיום הפעילות"). התקופה שבין תחילת הפעילות וסיום הפעילות תכונה "תקופת הפעילות". מימוש קוד ההנחה האישי באתר, כהגדרתו להלן, יתאפשר רק במהלך תקופת הפעילות.

3.          קוד הנחה יישלח באמצעות דוא"ל לכתובת דוא"ל אשר מסר הלקוח באתר קסטרו (להלן: "קוד הנחה אישי").

4.          מובהר בזאת כי במקרה של תקלה במסירת כתובת הדוא"ל לרבות במקרה של מסירת כתובת שגויה ו/או בלתי עדכנית ו/או  בלתי מדויקת לא תהיה קסטרו אחראית למתן קוד ההנחה ללקוח הזכאי וללקוח הזכאי לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי קסטרו בקשר לכך.

5.       השימוש בקוד ההנחה האישי מקנה הנחה בגובה 20% (עשרים אחוזים) על כל סכום הרכישה (הסכום הכולל בעגלת הקניות), לא כולל דמי משלוח ובלבד שיעד המשלוח הינו לחו"ל, לכתובת מחוץ לתחומי מדינת ישראל.

6.          לצורך מימוש ההנחה יידרש הלקוח המבצע רכישה באתר קסטרו לפעול כדלקמן:

6.1   לגלוש באתר קסטרו ולבחור פריטים לרכישה בתקופת הפעילות.

6.2   להזין את קוד ההנחה בעת ביצוע התשלום בקופת האתר, תחת הלשונית "סיכום פרטי הזמנה", בשדה "קוד הנחה".

7.          קוד ההנחה הוא אישי וניתן למימוש חד פעמי בלבד, ברכישה במהלך תקופת הפעילות בלבד.

8.          הלקוח יהא זכאי לקבלת ולמימוש קוד הנחה אישי אחד בלבד, אשר ימומש פעם אחת בלבד וברכישה אחת בלבד במהלך תקופת הפעילות.

9.          קוד ההנחה מוקנה לכל לקוח קסטרו והוא אינו ניתן להסבה ו/או להמחאה לצדדים שלישיים כלשהם.

10.       קוד ההנחה אינו ניתן להמרה בכסף או בשווה כסף (לרבות זיכוי) ולא ניתן לפצל את סכום ההנחה ו/או להשתמש בחלק מסכום ההנחה.

11.       השימוש בקוד ההנחה הינו ברכישה באתר קסטרו בלבד. הקוד איננו מקנה הנחה ברכישה בחנויות הרשת.

12.       מובהר כי מימוש קוד ההנחה בפועל הינו באחריות המשתתף בפעילות בלבד; במקרה בו המשתתף בפעילות לא מימש בפועל את ההנחה בתקופת הפעילות (בין אם לא ביצע כלל רכישה באתר בתקופת הפעילות ובין אם ביצע רכישה באתר קסטרו אך לא הזין את קוד ההנחה במועד התשלום בקופה) כי אז לא יהא המשתתף בפעילות  זכאי לקבלת ההנחה ו/או להנחה חלופית ו/או למימושה ולא תישמע טענתו של המשתתף בפעילות כי הוא זכאי להנחה ו/או למימושה בנסיבות כאמור.

13.       במקרה של ביטול עסקה בהתאם להוראות תנאי השימוש באתר והוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, יהא המשתתף בפעילות זכאי להחזר בגין הסכום ששולם על ידו בפועל בלבד (היינו, סכום הפריט בניכוי סכום ההנחה).

14.       קסטרו שומרת על זכותה לעכב ו/או לבטל את מתן ההנחה או מימושה במקרה של חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה בקשר לזכאותו של משתתף בפעילות להנחה ו/או כל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי כל דין ו/או על פי תקנון זה, לעכב ו/או לבטל את מסירת קוד ההנחה ו/או לממש את ההנחה; למען הסר ספק, במקרה בו יתברר כי משתתף בפעילות מימש את קוד ההנחה יותר מפעם אחת ו/או מימש יותר מאשר קוד הנחה אחד, כי אז תהא קסטרו רשאית למנוע את מימושה של ההנחה/ות בפועל או לחלופין, לדרוש מן המשתתף בפעילות החזר כספי בגובה ההנחה/ות שמומשה על ידו בניגוד להוראות תקנון זה, זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. 

15.       כל המשתתף בפעילות מאשר כי לא יעשה כל פעולה המהווה זיוף ו/או התחזות לאדם אחר ו/או שימוש בחשבון דוא"ל כפול ו/או שימוש בחשבון דוא"ל שאינו שלו ו/או כל פעולה אחרת שמטרתה מימוש קוד ההנחה במרמה ו/או באופן בלתי הגון וכל פעולה כאמור תהווה עילה לפסילתו מהאפשרות להשתתף בפעילות ו/או לממש את ההנחה.

16.       מובהר כי בגין רכישה באתר בתקופת הפעילות יהא חבר CU רשאי לצבור נקודות בגובה התשלום שביצע בפועל עבור הפריטים. למען הסר ספק, בגין סכום ההנחה (20%) ובגין עלות המשלוח לא יצברו נקודות CU.

17.       בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר בכתב או בעל פה, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות תקנון זה.

18.       הוראות התקנון מסדירות את תנאי ההשתתפות בפעילות, והן ממצות את זכויות וחובות הצדדים. אם האמור בהוראות אלו אינו מקובל עליך, הנך מתבקש להימנע מהשתתפות.

19.       למרות האמור בסעיף 2 לעיל, קסטרו רשאית לסיים את הפעילות בכל עת, ומכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה, להאריך או לקצר את משך הזמן בו תתקיים הפעילות, לשנות את תנאיה או לבטל אותה לחלוטין, לשנות את הוראות התקנון מעת לעת והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תעמוד לך ו/או לכל מי מטעמך כל טענה ו/או זכות כלפי קסטרו ו/או כל צד שלישי אחר בגין החלטות כאמור.

20.       ההשתתפות בפעילות הינה על אחריותך בלבד. קסטרו ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי המשתף עימה פעולה בקשר עם הפעילות, לא יהיו אחראי לכל נזק אשר ייגרם, ישיר או עקיף, לרבות כל הפסד, הוצאה ואובדן רווח (לרבות נזקי גוף ועגמת נפש), אשר יגרמו לך ו/או לכל מי מטעמך, בכל הקשור בפעילות זו.

21.       המשתתף בפעילות אחראי אישית לכל תוצאה ונזק מכל סוג שהוא שיגרמו לו (אם ייגרמו) כתוצאה מההשתתפות בפעילות.

22.       קסטרו אינה מתחייבת לפעולתו התקינה ו/או הרציפה של האתר ולא תהיה אחראית במקרה של תקלה באתר ו/או בתקלה טכנית בהעברת הדוא"ל ללקוח לשם העברת קוד ההנחה, לרבות במקרה בו לא ניתן יהיה להשתתף בפעילות כתוצאה מתקלה כאמור.

23.       על הוראות התקנון אלו ועל כל הקשור בפעילות והנובע ממנה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להוראות תקנון זה ולפעילות הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו. במידה והוראה מהוראות תקנון זה תקבע על ידי ביהמ"ש או ערכאה שיפוטית מוסמכת אחרת כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

24.       בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים. 

הירשמו לניוזלטר של קסטרו
הצטרפו למועדון החברים של קסטרו
בואו להכיר אותנו:
MAGAZINE MOBILE  PINTEREST INSTAGRAM YOUTUBE