משלוח תוך 3 ימי עסקים לכל יעד שתבחר:

ניתן לבחור בין אפשרויות השילוח הבאות:

שליח עד הבית/לעבודה  -
משלוח חינם
- בקניה מעל 99 ₪
איסוף עצמי מכל חנויות קסטרו - חינם
*חולצות בי"ס מודפסות יישלחו תוך שבעה ימי עסקים ולא ניתן להחזירן.
 

החזר כספי מלא תוך 14 יום!

ניתן להחזיר פריטים בכל חנות קסטרו.

לפרטים נוספים >>

משלוח אל:Flag of US

שלום

לקופה

תקנון הטבה לנרשמים לניוזלטר

 

חברת קסטרו מודל בע"מ (להלן: "קסטרו") מעניקה הטבה לנרשמים לניוזלטר של קסטרו, והכל בכפוף לתנאים להלן:

 

"ההטבה" – 10% (עשרה אחוזים) הנחה לרכישה באתר האינטרנט של קסטרו, הניתנת למימוש בתקופת ההטבה כהגדרתה להלן בלבד.

"תנאי לקבלת ההטבה" – רישום לקבלת ניוזלטר קסטרו במהלך תקופת הרישום לצורך קבלת ההטבה באופן של מסירת כתובת דוא"ל פעילה של הגולש.

"תקופת הרישום לצורך קבלת ההטבה" - החל מיום 20.1.2016 בשעה 8:00 ועד ליום 27.1.2016 בשעה 24:00.

"תקופת מימוש ההטבה" – מיום הרישום לניוזלטר ועד ליום 31.1.2016 בשעה 24:00 בלבד.

 

 1. מובהר כי רק משתתף אשר ירשם לקבלת ניוזלטר במהלך תקופת הרישום לצורך קבלת ההטבה יהא זכאי להטבה כהגדרתה לעיל.
 2. הנרשמים לקבלת הניוזלטר בתקופת הרישום לקבלת ההטבה יהיו זכאים להנחה בגובה 10% ברכישה אחת באתר האינטרנט של קסטרו במהלך תקופת מימוש ההטבה בלבד. ההנחה תחול על כל הפריטים באתר קסטרו (למעט גיפט קארד) [כולל כפל הנחות, אין הנחה על עלות דמי משלוח].
 3. ההטבה תוענק למשתתפים הזכאים להטבה באמצעות "קוד הנחה אישי" - במהלך תקופת הרישום לצורך קבלת ההטבה ישלח אל משתתפים הזכאים להטבה "קוד הנחה אישי" (להלן: "קוד ההנחה"). קוד ההנחה ישלח אל כתובת הדוא"ל שמסר המשתתף הזכאי להנחה במועד הרישום לניזולטר.
 4. משתתף שקיבל את קוד ההנחה וביצע רכישה באתר קסטרו במהלך תקופת מימוש ההטבה יהא זכאי להנחה בגובה 10% על הסכום הכולל ברכישה (לא כולל דמי משלוח).
 5. קוד ההנחה הוא אישי וניתן למימוש חד פעמי בלבד, ברכישה במהלך תקופת מימוש ההטבה בלבד. מובהר כי הזכאים להטבה זכאים לקבלת ולמימוש קוד הנחה אחד בלבד, אשר ימומש פעם אחת בלבד וברכישה אחת בלבד. קוד ההנחה מוקנה לנרשם לניוזלטר בתקופת הרישום לצורך קבלת ההטבה בלבד והוא אינו ניתן להסבה ו/או להמחאה לצדדים שלישיים כלשהם.
 6. קוד ההנחה אינו ניתן להמרה בכסף או בשווה כסף (לרבות זיכוי) ולא ניתן לפצל את סכום ההנחה ו/או להשתמש בחלק משווי ההנחה.
 7. השימוש בקוד ההנחה הינו ברכישה באתר קסטרו בלבד. הקוד איננו מקנה הנחה ברכישה בחנויות הרשת.
 8. מובהר כי מימוש קוד ההנחה בפועל הינו באחריות המשתתף בפעילות בלבד; במקרה בו המשתתף הזכאי להטבה לא מימש בפועל את ההנחה בתקופת המימוש (בין אם לא ביצע כלל רכישה באתר בתקופת מימוש ההטבה ובין אם ביצע רכישה באתר קסטרו אך לא הזין את קוד ההנחה במועד התשלום בקופה) כי אז לא יהא המשתתף זכאי לקבלת ההטבה ו/או הטבה חלופית ו/או למימושה ולא תישמע טענתו של המשתתף כי הוא זכאי להנחה ו/או למימושה בנסיבות כאמור.
 9. במקרה של ביטול עסקה בהתאם להוראות תנאי השימוש באתר והוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, יהא המשתתף זכאי להחזר בגין הסכום ששולם על ידו בפועל בלבד (היינו, סכום הפריט בניכוי סכום ההנחה).
 10. קסטרו שומרת על זכותה לעכב ו/או לבטל את מתן ההטבה או מימושה במקרה של חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה בקשר לזכאותו של משתתף להנחה ו/או כל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי כל דין ו/או על פי תקנון זה, לעכב ו/או לבטל את מסירת קוד ההנחה ו/או לממש את ההנחה; למען הסר ספק, במקרה בו יתברר כי משתתף בפעילות מימש את קוד ההנחה יותר מפעם אחת ו/או מימש יותר מאשר קוד הנחה אחד, כי אז תהא קסטרו רשאית למנוע את מימושה של ההנחה/ות בפועל או לחלופין, לדרוש מן המשתתף בפעילות החזר כספי בגובה ההנחה/ות שמומשה על ידו בניגוד להוראות תקנון זה, זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 11. מובהר כי בגין רכישה באתר בתקופת המימוש תוך מימוש קוד ההנחה יהא חבר בתכנית הנאמנות של קסטרו (CU) רשאי לצבור נקודות בגובה התשלום ששילם בפועל עבור הפריטים. למען הסר ספק, בגין סכום ההנחה (10% משווי העסקה) ובגין עלות המשלוח לא יצברו נקודות CU.
 12. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר בכתב או בעל פה, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות תקנון זה.
 13. הוראות התקנון מסדירות את תנאי ההשתתפות בפעילות, והן ממצות את זכויות וחובות הצדדים. אם האמור בהוראות אלו אינו מקובל עליך, הנך מתבקש להימנע מהשתתפות.
 14. למרות האמור לעיל, קסטרו רשאית לקצר את תקופת הרישום לצורך קבלת ההטבה ו/או את תקופת מימוש ההטבה בכל עת, ומכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה, להאריך או לקצר את משך הזמן לרישום ו/או למימוש ההטבה, לשנות את תנאי הפעילות או לבטל את מתן הטבה לחלוטין, לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה, ולא תעמוד למשתתף ו/או לכל מי מטעמו כל טענה ו/או זכות כלפי קסטרו ו/או כל צד שלישי אחר בגין החלטות כאמור.
 15. ההשתתפות בפעילות הינה על אחריות המשתתף בלבד. קסטרו ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי המשתף עימה פעולה בקשר עם הפעילות, לא יהיו אחראי לכל נזק אשר ייגרם, ישיר או עקיף, לרבות כל הפסד, הוצאה ואובדן רווח (לרבות נזקי גוף ועגמת נפש), אשר יגרמו לך ו/או לכל מי מטעמך, בכל הקשור בפעילות זו. המשתתף בפעילות אחראי אישית לכל תוצאה ונזק מכל סוג שהוא שיגרמו לו (ככל שייגרמו) כתוצאה מההשתתפות בפעילות.
 16. מובהר כי משלוח קוד ההטבה נעשה באופן אוטומטי, בצורה ממוחשבת. קסטרו אינה מתחייבת לפעולתו התקינה ו/או הרציפה של האתר ו/או של מנגנון משלוח קוד ההנחה ולא תהיה אחראית במקרה של תקלה בהם, לרבות במקרה בו לא יתקבל קוד הנחה בכתובת הדוא"ל של המשתתף בפעילות ו/או לא ניתן יהיה לבצע רכישה באתר בתקופת המימוש כתוצאה מתקלה כאמור.
 17. הוראות תקנון זה ממצות את אחריותה ומחויבותה של קסטרו ומבטלות כל מצג או הבטחה, שניתנו למשתתפים בפעילות בדרך אחרת, לרבות על ידי עובדיה של החברה, נציגיה או מי מטעמם.
 18. על הוראות התקנון אלו ועל כל הקשור בפעילות והנובע ממנה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להוראות תקנון זה ולפעילות הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו. במידה והוראה מהוראות תקנון זה תקבע על ידי ביהמ"ש או ערכאה שיפוטית מוסמכת אחרת כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.
 19. בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים. 

 

הירשמו לניוזלטר של קסטרו
הצטרפו למועדון החברים של קסטרו
בואו להכיר אותנו:
MAGAZINE MOBILE  PINTEREST INSTAGRAM YOUTUBE