Checkout

Hello

Shipping to:Flag of US

תקנון פעילות לימוזינה

תקנון פעילות "מצא את הלימוזינה"

חברת קסטרו מודל בע"מ (להלן: "קסטרו") יצאה בפעילות "מצא את הלימוזינה" (להלן: "הפעילות). במהלך תקופת הפעילות כהגדרתה להלן, יוכלו עוקבי הסנאפצ'ט של קסטרו, הגולשים בפרופיל קסטרו בסנאפצ'ט לזכות בנסיעה בלימוזינה להם ולחבריהם אל מסיבת הסיום של בית הספר (ה-"PROM", נשף הסיום) (להלן: "הפרס").

בכל יום פעילות תעלה קסטרו לפרופיל קסטרו בסנאפצ'ט רמזים באשר למיקום החנות בה הוצבה הלימוזינה באותו יום. הגולשים שיצליחו לאתר את החנות בה הוצבה הלימוזינה, אשר ישלחו אל קסטרו באמצעות הודעה בסנאפצ'ט תמונה או סרטון של חלון הראווה בו הוצבה הלימוזינה ויוסיפו הסבר קצר מדוע להם מגיע לזכות בתחרות, יוכלו לזכות בפרס והכל כמפורט בתקנון זה להלן;

 1. תקופת הפעילות - הפעילות תתקיים החל מיום 7.6.2016 משעה 16:00 ועד ליום 13.6.16 בחצות (להלן: "תקופת הפעילות").
 2. תנאי ההשתתפות בפעילות:

2.1       בפעילות יורשו להשתתף גולשים אשר הינם בעלי חשבון סנאפצ'ט אישי ופעיל אשר ימלאו אחר הנחיות הפעילות כמפורט להלן. רק גולשים אשר עומדים בדרישות כדלקמן יהיו זכאים להשתתף בפעילות (להלן: "משתתף").

2.2       המשתתף בפעילות מצהיר כי אין כל מניעה חוקית ו/או חוזית ו/או אחרת להשתתפותו בפעילות לפי הוראות תקנון זה, וכי לא קיים כל הסכם או תנאי אחר הסותר את אפשרות השתתפותו בפעילות.

2.3       המשתתף מאשר כי ידוע לו כי לקסטרו מוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין של קסטרו ובכלל זה להימנע מכל פעילות אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של קסטרו בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייב המשתתף כי לא יפעל בדרך שיש בה ו/או יאמר דברים שיש בהם כדי לפגוע במוניטין קסטרו כאמור.

 1. הפעילות: במסגרת הפעילות יוכלו המשתתפים לצפות בסטורי שתעלה קסטרו בפרופיל קסטרו בסנפצ'ט, בצירוף רמזים שונים באשר למיקום החנות בה הוצבה לימוזינה בחלון הראווה. בתקופת הפעילות יוצבו בסה"כ 5 לימוזינות בחמש חנויות מרשת קסטרו ברחבי הארץ משתתפים אשר יצליחו לנחש באיזו חנות הוצבה הלימוזינה ישלחו אל קסטרו באמצעות סנאפצ'ט הודעה הכוללת צילום של חלון הראווה בחנות הרלוונטית בצירוף הסבר קצר מדוע מגיע להם לזכות בפרס.
 2. בחירת הזוכה תיעשה על ידי ועדה אשר תמונה על ידי קסטרו (להלן: "ועדת הבחירה"), לפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי הזוכה יבחר על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי של ועדת הבחירה ובהתבסס על שיקולים שונים ולרבות אך לא רק, מקוריות, אמנותיות, הומור וכיוצא בזה.
 3. הודעה בדבר זהות הזוכה תפורסם ביום 18.6.16 בשעה 16:00 בפרופיל קסטרו בסנאפצ'ט. קסטרו  תיצור קשר עם הזוכה באמצעות פרטיו בסנאפצ'ט.
 4. הפרס בפעילות–הזוכה בפעילות יזכה בנסיעה בלימוזינה אל מסיבת הסיום בליווי 5 חברים (בסה"כ 6 נוסעים). הפרס יחולק לזוכה אשר ניתן יהיה לאתרו באמצעות סנאפצ'ט. תיאום פרטי הנסיעה יעשה מול נציג קסטרו.
 5. במקרה בו לא ניתן היה להעביר לידי זוכה את הפרס עד ליום 17.6.16 עקב מסירת פרטי התקשרות שגויים מצד הזוכה וכיוב') או במקרה בו הודיע הזוכה כי איננו יכול/מעונין לממש את הפרס כי אז תהיה קסטרו רשאית לבטל את הזכייה. קסטרו שומרת לעצמה את הזכות לעשות בפרס שלא חולק בפועל, מכל סיבה שהיא, כל פעולה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 6. כמו כן, במקרה בו הזוכה לא מימש את הפרס, היינו, לא התייצב לנסיעה שתואמה עבורו, וזאת מכל סיבה שהיא, כי אז לא תחול על קסטרו כל אחריות כלפי הזוכה ו/או מי מטעמו ולא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי קסטרו בקשר עם אי מימוש הפרס בפועל.
 7. הזוכה אינו רשאי להמיר את הפרס בכסף ו/או בשווה כסף. הפרס הינו אישי לזוכה בלבד ואיננו ניתן להסבה ו/או להמחאה לצדדים שלישיים כלשהם.
 8. קסטרו שומרת על זכותה לעכב ו/או לבטל את זכייתו של משתתף בפרס כאמור במקרה של חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה בקשר לזכאותו של הזוכה לפרס ו/או במקרה של חשש בדבר התחזות לאחר ו/או מכל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי כל דין ו/או על פי תקנון זה, לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס ו/או לממשו.
 9. כל משתתף בפעילות מאשר כי לא יעשה כל פעולה המהווה זיוף התוצאות ו/או התחזות לאדם אחר ו/או שימוש בחשבון סנאפצ'ט כפול ו/או שימוש בחשבון סנאפצ'ט שאינו שלו ו/או כל פעולה אחרת שמטרתה הטיית תוצאות הפעילות וכל פעולה כאמור תהווה עילה לפסילתו מהאפשרות להשתתף בפעילות ו/או לזכות בפרס.
 10. המשתתף בתחרות מאשר כי לא תהא לו טענה כלפי קסטרו בגין פגיעה בפרטיות, הפרת זכויות יוצרים, הוצאת לשון הרע, פגיעה במוניטין או כל עוולה מסחרית אחרת ואו כל טענה אחרת הנובעת כתוצאה מהשתתפותו בפעילות.
 11. הוראות התקנון מסדירות את תנאי ההשתתפות בפעילות, והן ממצות את זכויות וחובות הצדדים. אם האמור בהוראות אלו אינו מקובל עליך, הנך מתבקש להימנע מהשתתפות. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר בכתב או בעל פה, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות התקנון.
 12. למרות האמור בסעיף ‏1 לעיל, קסטרו רשאית לסיים את הפעילות בכל עת, ומכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה, להאריך או לקצר את משך הזמן בו תתקיים הפעילות, לשנות את תנאיה או לבטל אותה לחלוטין, לשנות את הוראות התקנון מעת לעת לפי שיקול דעתה, ולא תעמוד לך ו/או לכל מי מטעמך כל טענה ו/או זכות כלפי קסטרו ו/או כל צד שלישי אחר בגין החלטות כאמור.
 13. ההשתתפות בפעילות הינה על אחריות המשתתף בלבד. קסטרו ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי המשתף עימה פעולה בקשר עם הפעילות, לא יהיו אחראי לכל נזק אשר ייגרם, ישיר או עקיף, לרבות כל הפסד, הוצאה ואובדן רווח (לרבות נזקי גוף ועגמת נפש), אשר יגרמו למשתתף בפעילות ו/או למי מטעמו בכל הקשור בפעילות זו. המשתתף בפעילות אחראי אישית לכל תוצאה ונזק מכל סוג שהוא שיגרמו לו כתוצאה מההשתתפות בפעילות.
 14. קסטרו אינה מתחייבת לפעולתו התקינה ו/או הרציפה של אתר סנאפצ'אט, לרבות דף קסטרו בסנאפצ'אט ולא תהיה אחראית במקרה של תקלה באתר ו/או בדף כאמור, לרבות במקרה בו לא ניתן יהיה להשתתף בפעילות ו/או לחשוף את שמות הזוכים כתוצאה מתקלה כאמור.
 15. הוראות תקנון זה ממצות את אחריותה ומחויבותה של קסטרו ומבטלות כל מצג או הבטחה, שניתנו למשתתפים בפעילות בדרך אחרת, לרבות על ידי עובדיה של קסטרו, נציגיה או מי מטעמם.
 16. מובהר בזאת כי דינו של תקנון זה ודינה של תחרות זו כדין חוזה למתן ציונים, והוראת סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 חלה עליו, על כן, כל  הכרעה בכל החלטה שתתקבל במסגרת התחרות, לא תהיה נושא לדיון בבית משפט. כל משתתף בתחרות מוחזק כמי שמודע לאמור בסעיף זה, ולא תוכל להישמע כל טענה בעניין זה.
 17. הפעילות מיועדת באופן שווה לגברים ולנשים ועל כן בכל מקום בתקנון זה אשר הפנייה מנוסחת בלשון זכר, יראו את הפניה כמופנית אל גברים ונשים גם יחד.
 18. על הוראות התקנון אלו ועל כל הקשור בפעילות והנובע ממנה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להוראות תקנון זה ולפעילות הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו. במידה והוראה מהוראות תקנון זה תקבע על ידי ביהמ"ש או ערכאה שיפוטית מוסמכת אחרת כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.
Fashion news, tips & exclusive offers