Checkout

Hello

Shipping to:Flag of US

תקנון פעילות "סלפי טי ארט"

חברת קסטרו מודל בע"מ (להלן: "קסטרו") יצאה בפעילות "סלפי טי ארט" במסגרתה הגולשים- הורים (גברים ו/או נשים), מעל גיל 18, יעלו באמצעות דף "הילדים של קסטרו" באתר פייסבוק (www.facebook.com) (להלן: "דף הפייסבוק" ו/או ה"אתר", לפי הענין) תמונת "סלפי" משפחתית אשר 2 מן המצולמים בה לפחות, הורה וילד, לובשים חולצות מקולקציית קסטרו – טי ארט 2016 ויציינו מדוע מגיע להם לדעתם לזכות בפעילות (להלן: "הפעילות"), הכל כמפורט בתקנון זה. מבין הגולשים ייבחרו 3 משפחות, על ידי ועדת הבחירה ויזכו כל אחד בפרס, הכל כמפורט בתקנון זה להלן.

 1. ימי הפעילות- הפעילות תחל ביום ה' 2.6.2016 בשעה 16:00 ותסתיים ביום א' 12.6.2016 בשעה 24:00.
 2. השתתפות בפעילות מותנית בכך שהגולש הינו בן 18 ומעלה, בעל חשבון פייסבוק אישי ופעיל, בעל תמונת פרופיל עדכנית ובעל פרטי התקשרות פעילים ומעודכנים (להלן: "משתתף").
 3. כללי הפעילות- במהלך ימי הפעילות יעלה משתתף בפעילות בדף הפייסבוק "הילדים של קסטרו" [כתגובה – "COMMENT" לפוסט] תמונת סלפי משפחתית אחת בה מצולמים בני משפחתו (לפחות הורה אחד וילד אחד) כאשר לפחות שניים מן המצלומים בה, הורה וילד, לבושים בחולצות מקולקציית הטי ארט של קסטרו 2016 (להלן: "התמונה"). בנוסף, המשתתפים בפעילות מתבקשים לציין בקצרה על גבי התגובה כאמור מדוע לדעתם מגיע דווקא להם לזכות בפרס.
 4. בתום הפעילות תבחרנה מבין כלל התמונות שיועלו במהלך ימי הפעילות, 3 תמונות זוכות אשר תזכנה את המשפחה המצולמת בה בפרס (להלן: "הזוכים").
 5. בחירת התמונות הזוכות תיעשה על ידי ועדה אשר תמונה על ידי קסטרו (להלן: "ועדת הבחירה"), לפי שיקול דעתה הבלעדי. הזוכים יזכו כל אחד בפרס, כהגדרתו להלן.
 6. המשתתף מצהיר ומתחייב כי יעלה תמונות של בני משפחתו בלבד וכי בכל מקרה, לא תועלה תמונות של מצולמים בכלל, ושל ילדים בפרט אשר אינם ילדיו/בני משפחתו.
 7. למען הסר ספק, גולש אשר לא עמד באילו מהתנאים המפורטים לעיל – לא תועלה תמונתו לאתר ואף אם הועלתה תמונתו לאתר – לא יהיה זכאי לפרס כלשהו. בעצם השתתפותו בפעילות מאשר המשתתף כי הוא עומד בתנאים המפורטים בתקנון זה.
 8. מובהר כי הזוכים יבחרו על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי של ועדת הבחירה ובהתבסס על שיקולים שונים ולרבות אך לא רק, מקוריות, אמנותיות, הומור וכיוצא בזה.
 9. מובהר, כי קסטרו רשאית לבחור שלא להעלות לאתר ו/או לפסול מהשתתפות בפעילות ו/או להסיר כל תמונה, אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של קסטרו, אינה עומדת בקריטריונים דלעיל ו/או אינה באיכות נאותה ו/או יש בה משום פגיעה בטעם הטוב ו/או פגיעה בשמה של קסטרו ו/או ברגשות הציבור ו/או הינה בעלת אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר או שהיא עשויה לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהיא נוגדת הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר. כמו כן, רשאית קסטרו להוריד מהאתר ולפסול מהשתתפות בפעילות כל תמונה, אשר עלה חשש סביר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של קסטרו, כי המצולם בה איננו מי שהעלה אותה לאתר ו/או אינו בעל מלוא הזכויות לעשות בה שימוש.
 10. המשתתף מצהיר כי אין כל מניעה חוקית ו/או חוזית ו/או אחרת להשתתפותו בפעילות, לפי הוראות תקנון זה, וכי לא קיים כל הסכם אחר הסותר את אפשרות השתתפותו בפעילות.
 11. מובהר כי כל משתתף רשאי להשתתף בפעילות למעלה מפעם אחת במהלך תקופת ימי הפעילות. ואולם, משתתף בפעילות יוכל לזכות בפעילות רק פעם אחת בלבד בכל תקופת ימי הפעילות (זאת אף אם השתתף בפעילות מספר פעמים ביום ו/או במספר ימי פעילות שונים). המשתתפים בפעילות מוותרים על כל טענה ו/או דרישה כנגד קסטרו בקשר לכך.
 12. הודעה בדבר זהות הזוכים בתקופת ימי הפעילות תימסר ביום חמישי 17.6.2016 עד השעה 15:00, בדף הפייסבוק הילדים של קסטרו. בנוסף קסטרו תיצור קשר עם הזוכים באמצעות דף הפייסבוק שלהם.
 13. המשתתף בפעילות מצהיר ומתחייב בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד קסטרו בקשר עם בחירת הזוכים בפעילות באמצעות ועדת הבחירה.
 14. הפרס-  כל אחד מבין 3 הזוכים יזכה בכרטיסים לכניסה משפחתית (הורים וילדים) לתערוכת "סלפי" במוזיאון תל אביב ובשובר בסך 200 ₪ (מאתיים שקלים חדשים) לרכישה בחנויות קסטרו. הפרס כאמור (ביקור בתערוכה ומימוש תווי הקניה) יהיה ניתן למימוש למשך 120 יום, היינו עד ליום 17.10.2016.
 15. מובהר כי הפרס יקבע על ידי קסטרו ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וכי קסטרו תהא רשאית לשנות את הפרס בפעילות מעת לעת.
 16. מובהר כי הפרסים יחולקו לזוכים בתנאי שניתן יהיה לאתרם באמצעות דף הפייסבוק שלהם. במקרה בו לא ניתן יהיה לאתר ו/או ליצור קשר עם זוכה בפעילות כי אז תהיה קסטרו רשאית לבטל את זכייתו. קסטרו שומרת לעצמה את הזכות לעשות בפרס שלא חולק בפועל, מכל סיבה שהיא, כל פעולה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 17. הזוכים אינם רשאים להמיר את הפרס בכסף ו/או בשווה כסף.
 18. הפרס הינו עבור הזוכים בלבד ואינו ניתנים להסבה ו/או להמחאה לצדדים שלישיים כלשהם.
 19. מובהר כי האחריות למימוש הפרס הינה על הזוכים בפעילות בלבד וכי לא תישמענה, בכל מקרה, טענות מצד הזוכים בדבר אי מימוש הפרס (היינו, אי מימוש כרטיסי הכניסה לתערוכה ו/או אי מימוש תווי הקניה).
 20. קסטרו לא תהיה אחראית במקרה בו ימנע הזוכה מלהתייצב לקבלת הפרס ו/או מימושו, ולזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי קסטרו במקרה כאמור.
 21. מובהר כי הזוכים לא ייחשבו בכל דרך שהיא כעובדים של קסטרו והם מוותרים על כל טענה בנוגע לקיומם של יחסי עובד-מעביד בינם ובין קסטרו. הזוכים מאשרים כי הובהר להם כי הצהרתם זו היוותה בסיס להסכמת קסטרו לזכייתם וכי לולא הצהרתם זו לא היו זוכים בפרסים.
 22. קסטרו שומרת על זכותה לעכב ו/או לבטל את זכייתו של זוכה בפרס כאמור במקרה של חשש ו/או חשד לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה ו/או הונאה ו/או הטעיה ו/או התחזות ו/או מעשה בלתי הוגן כלשהו בקשר לזכאותו של הזוכה לפרס ו/או כל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי כל דין ו/או על פי תקנון זה, לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס ו/או לממשו, זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 23. כל משתתף בפעילות מאשר כי לא יעשה כל פעולה המהווה התחזות לאדם אחר ו/או שימוש בחשבון פייסבוק כפול ו/או שימוש בחשבון פייסבוק שאינו שלו ו/או כל פעולה אחרת שמטרתה הטיית תוצאות הפעילות וכל פעולה כאמור תהווה עילה לפסילתם מהאפשרות להשתתף בפעילות ו/או לזכות בפרסים. כמו כן, המשתתף בפעילות מאשר כי לא תהא לו טענה כלפי קסטרו בגין פגיעה בפרטיות, הפרת זכויות יוצרים, הוצאת לשון הרע, פגיעה במוניטין או כל עוולה מסחרית אחרת ואו כל טענה אחרת הנובעת כתוצאה מהשתתפותו בפעילות.
 24. כל אחד מהמשתתפים בפעילות מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן לקסטרו את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתמונות. כל אחד מהזוכים מאשר ומתחייב כי קסטרו תהיה רשאית להשתמש בשמם ו/או בתמונתם של כל בני משפחתו המופיעים בתמונה במסגרת כל פרסום ו/או תקשור של קסטרו ו/או של הפעילות, בכל אמצעי התקשורת (לרבות, אך לא רק, טלוויזיה, דפוס, אתר האינטרנט של החברה, רשתות חברתיות, שילוט חוצות, פרסום בסלולר, פרסום בחנויות קסטרו, פעילויות יח"צ, שימוש בארכיון החברה, שימוש על משאיות החברה וכו'), וללא תשלום כלשהו. זכות זו של החברה תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתתפים בפעילות מאשרים כי הם מודעים לכך כי משעה שתועלה תמונתם ותמונת ילדיהם לאתר כאמור, היא תהיה חשופה לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתתפים מאשרים כי לקחו זאת בחשבון בהחלטתם להשתתף בפעילות.
 25. למען הסר ספק מובהר כי במקרה שמי מן הילדים המצלומים בתמונה הינו קטין, כי אז ניתנת בזאת הסכמתם המפורשת של הורים המשתתפים בפעילות לפרסום תמונת ילדיהם הקטינים ובעצם ההשתתפות בפעילות ניתנת הסכמתם הבלתי חוזרת לשימוש בתמונות ובצילומים, במסגרת כל פרסום ו/או תקשור של קסטרו בכל אמצעי התקשורת (לרבות, אך לא רק, טלוויזיה, דפוס, אתר האינטרנט של קסטרו, רשתות חברתיות, שילוט חוצות, שלטים אלקטרוניים, פרסום בסלולר, פרסום בחנויות קסטרו, פעילויות יח"צ, שימוש בארכיון החברה, שימוש על משאיות החברה וכו'), ללא תשלום כלשהו. זכותה זו של קסטרו תישמר ללא הגבלת זמן.
 26. המשתתף מאשר כי לקסטרו יש מוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין של קסטרו ובכלל זה להימנע מכל פעילות אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של קסטרו בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייב המשתתף כי לא יפעל בדרך שיש בה ו/או יאמר דברים שיש בהם כדי לפגוע במוניטין של החברה כאמור.
 27. קסטרו ו/או מי מעובדיה ו/או מי מעובדי קבוצת קסטרו אינם אחראים בכל דרך שהיא לפעילותו התקינה של אתר הפייסבוק, לרבות דף הילדים של קסטרו באתר פייסבוק (לרבות לשימוש באפליקציית הפעילות) ולא יהיו אחראים במקרה של תקלה באתרים, ולרבות במקרה בו לא ניתן יהיה להשתתף בפעילות ו/או לפרסם את שמות הזוכים כתוצאה מתקלה כאמור.
 28. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר בכתב או בעל פה, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות תקנון זה.
 29. הוראות התקנון מסדירות את תנאי ההשתתפות בפעילות, והן ממצות את זכויות וחובות הצדדים. אם האמור בהוראות אלו אינו מקובל עליך, הנך מתבקש להימנע מהשתתפות.
 30. למרות האמור בסעיף 1  לעיל, קסטרו רשאית לסיים את הפעילות בכל עת, ומכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה, להאריך או לקצר את משך הזמן בו תתקיים הפעילות, לשנות את תנאיה או לבטל אותה לחלוטין, לשנות את הוראות התקנון מעת לעת לפי שיקול דעתה, ולא תעמוד למשתתף ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או זכות כלפי קסטרו ו/או כל צד שלישי אחר בגין החלטות כאמור.
 31. ההשתתפות בפעילות הינה באחריות המשתתף בלבד. קסטרו ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי המשתף עימה פעולה בקשר עם הפעילות, לא יהיו אחראי לכל נזק אשר ייגרם למשתתף ו/או למי מטעמו, בין אם נזק ישיר או עקיף, לרבות כל הפסד, הוצאה ואובדן רווח, בכל הקשור בפעילות. המשתתף אחראי אישית לכל תוצאה ונזק מכל סוג שהוא שיגרמו לו כתוצאה מההשתתפות בפעילות.
 32. הוראות תקנון זה ממצות את אחריותה ומחויבותה של קסטרו ומבטלות כל מצג או הבטחה, שניתנו למשתתפים בדרך אחרת, לרבות על ידי עובדיה של קסטרו, נציגיה או מי מטעמה.
 33. תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הפעילות מיועדת באופן שווה לגברים ולנשים.
 34. מובהר בזאת כי דינו של תקנון זה ודינה של הפעילות כדין חוזה למתן ציונים, והוראת סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 חלה עליו, על כן, כל  הכרעה בכל החלטה שתתקבל במסגרת הפעילות, לא תהיה נושא לדיון בבית משפט. כל משתתף בפעילות מוחזק כמי שמודע לאמור בסעיף זה, ולא תוכל להישמע כל טענה בעניין זה.
 35. על הוראות התקנון אלו ועל כל הקשור בפעילות והנובע ממנה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להוראות תקנון זה ולפעילות הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו. במידה והוראה מהוראות תקנון זה תקבע על ידי ביהמ"ש או ערכאה שיפוטית מוסמכת אחרת כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.
Fashion news, tips & exclusive offers