מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

תקנון LOVE CARD

 1. תקנון תו קניה Love של קבוצת קסטרו ללקוחות פרטיים

  1. חברת קסטרו מודל בע"מ (להלן: "קסטרו") ו/או מי מחברות הבנות שלה (יחד להלן: "קבוצת קסטרו-הודיס"), מנפיקה עבור לקוחות קבוצת קסטרו-הודיס תו קנייה מגנטי הניתן להטענה בכל סכום לבחירת הלקוח/הרוכש (להלן: "תו הקנייה"). תו הקנייה ישמש לרכישת שירותים או מוצרים ברשת חנויות קבוצת קסטרו-הודיס, המנויות על גבי תו הקנייה, בהתאם ובכפוף לאמור על גבי תו הקנייה ולהוראות תקנון זה.

  2. קסטרו שומרת על זכותה לשנות ולעדכן את הוראות תקנון זה על כל סעיפיו, מעת לעת וכפי שתמצא לנכון, זאת בכפוף להוראות כל דין. תקנון מעודכן יפורסם באתר קסטרו (www.castro.co.il).

  3. כל אדם שרכש/מחזיק בתו הקניה מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה ומתחייב לפעול בהתאם להוראותיו.

  4. מובהר כי תקנון זה חל רק בנוגע לתווי קנייה שנרכשו בחנויות קבוצת קסטרו-הודיס (כמפורט בסעיף 1.5 להלן) ולא בנוגע לתווי קנייה שהונפקו לגופים מוסדיים ברכישה מרוכזת.

  5. תו הקניה ניתן למימוש בכל הרשתות המכבדות את הכרטיס: קסטרו (לא כולל חנויות עודפים), הודיס (לא כולל חנויות עודפים), קרולינה למקה, טופ טן, איב רושה, אורבניקה וקיקו מילאנו ("החנויות"). רשימה זו עשויה להתעדכן מעת לעת והיא המחייבת.

  6. לא ניתן לממש את תו הקניה באתרי הסחר של קבוצת קסטרו הודיס, למעט מימוש באתרי הסחר של קסטרו, איב רושה וקיקו מילאנו

  7. תו הקנייה ניתן למימוש ברכישת כל מוצר בחנויות, לרבות רכישת פריטים במבצעים והנחות.

  8. תו הקניה יזכה את המחזיק בו עד לגובה הסכום הנקוב עליו והוא אינו "כרטיס חיוב" כהגדרתו של מונח זה בחוק כרטיסי חיוב, התשנ"ו-1986.

  9. תוקפו של תו הקניה הוא לחמש שנים מיום הנפקתו. תו קניה שלא ינוצל באופן מלא או חלקי עד למועד פקיעתו, יפקע ויתבטל ולא יקנה למחזיק בו כל זכות, הטבה, דרישה או תביעה כנגד קסטרו ו/או מי מהחברות הבנות. כמו כן, תוקף הכרטיס לא יוארך לאחר מועד הפקיעה.

  10. ניתן לבצע בעסקה המשולמת באמצעות תו הקניה "רכישה מפוצלת", היינו לשלם עבור חלק מסכום העסקה באמצעות הסכום הטעון בתו הקניה ועבור חלקה האחר באמצעי תשלום אחרים.

  11. בירור היתרה הטעונה בתו הקניה תתאפשר בטלפון 1-800-266-066. מומלץ לבדוק יתרה בטרם ביצוע רכישה.

  12. קסטרו ו/או מי מהחברות הבנות לא תהיה אחראית במקרה של אי כיבוד תו הקניה עקב תקלות תקשורת.

  13. ביטול רכישת תו קניה יעשה בתוך 14 ימים קלנדריים מיום רכישתו, בהתאם ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 (להלן: "תקנות ביטול עסקה").

  14. במקרה של החזרת מוצר שנרכש באמצעות תו קניהכנגד השבת המוצר יהיה הלקוח זכאי להחלפתו באחר או לזיכוי כספי (ולא לביטול עסקההיינו, החזר התשלום), זאת בהתאם ובכפוף להוראות תקנות ביטול עסקה ולנוהל החזרות והחלפות של קסטרו, כפי שיעודכן מעת לעת. פריטים יוחזרו רק לרשת שבה נרכשו. זיכוי יינתן לרשת שבה הוחזר הפריט בלבד.

  15. במקרה של אובדן/גניבה/השחתה תו הקניה לא יוחלף ולא תינתן כל תמורה או פיצוי בגינו.

  16. תו קניה פגום/מזויף לא יכובד.

  17. תו קניה שנרכש בתמורה למלוא ערכו במי מהחנויות ניתן יהיה לפיצול למספר תווי קנייה בסכום מצטבר זהה.

  18. ניתן לרכוש את תו הקניה בחנויות הקבוצה בתשלום במזומן, שיק או כרטיס אשראי בלבד. לא ניתן לרכוש את תו הקניה באמצעות אמצעי תשלום אחרים (לרבות, אך לא רק, תשלום בזיכוי, תשלום בנקודות מועדון, תשלום בתווי קנייה, תשלום בכרטיס מתנה וכו').
  19. תו קניה שנטען כדין הינו בעל ערךאנא שימרו עליו במקום בטוח.

 2. תקנון תו קניה Love– לקוחות מוסדיים

  1. חברת קסטרו מודל בע"מ (להלן: "קסטרו") ו/או מי מהחברות הבנות שלה (יחד להלן: "קבוצת קסטרו-הודיס"), מנפיקה עבור לקוחות מוסדיים תו קניה הניתן להטענה בכל סכום לבחירת הלקוח המוסדי (להלן: "תו הקניה").
   תו הקניה ישמש לרכישת שירותים או מוצרים ברשת חנויות קבוצת קסטרו-הודיס, המנויות על גבי תו הקניה, בהתאם ובכפוף לאמור על גבי הכרטיס ולהוראות תקנון זה. תו הקניה עשוי להיות מונפק ככרטיס פיזי או כקוד דיגיטלי . הוראות תקנון זה יחולו באופן שווה בשני המקרים.

  2. קסטרו שומרת על זכותה לשנות ולעדכן את הוראות תקנון זה על כל סעיפיו, מעת לעת וכפי שתמצא לנכון, זאת בכפוף להוראות כל דין. תקנון מעודכן יפורסם באתר קסטרו (www.castro.com).

  3. כל אדם המחזיק בתו הקניה מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה ומתחייב לפעול בהתאם להוראותיו.

  4. מובהר כי תקנון זה חל רק בנוגע לתו קנייה שהונפק לגופים מוסדיים ברכישה מרוכזת ואינו חל על תו קניה שנרכש בחנויות המכבדות (כהגדרתן להלן).

  5. תו הקניה ניתן למימוש בכל חנויות רשת קבוצת קסטרו-הודיס, למעט חנויות עודפים (Outlet) (להלן: "החנויות המכבדות"). רשימת החנויות המכבדות העדכנית בכל אחת מרשתות קבוצת קסטרו-הודיס מפורטת באתר האינטרנט של כל אחת מחברות הקבוצה.

  6. לא ניתן לממש את תו הקניה ברכישה באתרי האינטרנט השונים של המותגים בקבוצת קסטרו-הודיס.

  7. תו הקניה ניתן למימוש ברכישת כל מוצר בחנויות המכבדות, לרבות רכישת פריטים במבצעים והנחות.

  8. תו הקניה יזכה את המחזיק בו עד לגובה הסכום הנקוב עליו והוא אינו "כרטיס חיוב" כהגדרתו של מונח זה בחוק כרטיסי חיוב, התשנ"ו-1986.

  9. תוקפו של תו הקניה הוא לחמש שנים מיום הנפקתו. תו קניה שלא ינוצל באופן מלא או חלקי עד למועד פקיעתו, יפקע ויתבטל ולא יקנה למחזיק בו כל זכות, הטבה, דרישה או תביעה כנגד קבוצת קסטרו-הודיס. כמו כן, תוקף תו הקניה לא יוארך לאחר מועד הפקיעה.

  10. ניתן לבצע בעסקה המשולמת באמצעות תו הקניה "רכישה מפוצלת", היינו לשלם עבור חלק מסכום העסקה באמצעות הסכום הטעון בתו הקניה ועבור חלקה האחר באמצעי תשלום אחרים.

  11. בירור היתרה הטעונה בתו הקניה תתאפשר באתר https://bit.ly/2EwUVvJ ;מומלץ לבדוק יתרה בטרם ביצוע רכישה.

  12. קבוצת קסטרו-הודיס לא תהיה אחראית במקרה של אי כיבוד תו הקניה עקב תקלות תקשורת.

  13. במקרה של החזרת מוצר שנרכש באמצעות תו קניהכנגד השבת המוצר יהיה הלקוח זכאי להחלפתו באחר או לזיכוי כספי (ולא לביטול עסקההיינו, החזר התשלום),
   זאת בהתאם ובכפוף להוראות תקנות ביטול עסקה ולנוהל החזרות והחלפות של הרשת שבה נקנה והוחזר/הוחלף המוצר, כפי שיעודכן מעת לעת. מובהר,
   כי זיכוי שיינתן, כלל שיינתן, יהיה תקף אך ורק לרשת שבה נקנה והוחזר/הוחלף המוצר.

  14. לא ניתן להמיר/להחליף/לפצל תו קניה אחד בכמה תווי קניה, אף אם ערכם המצטבר זהה.

  15. במקרה של אובדן/גניבה/השחתה תו הקניה לא יוחלף ולא תינתן כל תמורה או פיצוי בגינו.

  16. תו קניה פגום/מזויף לא יכובד.

  17. לא ניתן להחליף תו קניה אחד בתו/י קניה אחרים ולא ניתן לרכוש תו קניה באמצעות תו קניה.

  18. תו קניה שנטען כדין הינו בעל ערךאנא שימרו עליו במקום בטוח.
  19. * לא ניתן לממש את השובר בחנויות עודפים ו/או לרכוש פרטי עודפים * השימוש בשובר בכפוף לתקנון הנמצא באתר קסטרו * לא ניתן לרכוש כרטיס מתנה באמצעות הקוד של הלאב קארד

סגור
Loading
ל%1